SR má rokovať, nie vyhrážať sa, riešením je strop pre emisné povolenky

Vláda sa nemá ostatným členským štátom vyhrážať, ale rokovať a prinášať návrhy na celoeurópske účinné riešenia energetickej krízy. Trvať by mala aj na dočasnom zastropovaní cien emisných povoleniek na európskom trhu na úrovni spred pandémie. Malo by to výrazný dosah na celú Európsku úniu. Tvrdí to Kresťanskodemokratické hnutie.

Ceny emisných povoleniek sa v posledných mesiacoch pohybujú okolo 80 eur za tonu oxidu uhličitého, čo predstavuje päťnásobok z obdobia pred pandémiou. Ak by sa na čas potrebný na preklenutie súčasných problémov výrazne znížili ceny emisných povoleniek, premietlo by sa to nielen do nižších cien elektriny vyrábanej z uhlia, ale EÚ by potvrdila, že dokáže v mimoriadnej situácii prijímať mimoriadne opatrenia, pričom ekologická politika môže stále ostať jej prioritou,“ približuje ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef HAJKO.

Administratívne nariadená stropná cena emisných povoleniek by podľa neho bola tiež dobrým signálom pre ďalších výrobcov a najmä odberateľov elektriny, že na špekulácie s cenami dnes nie je priestor.

Emisné povolenky, ktoré nakupujú uhoľné elektrárne, sa podieľajú na vysokých cenách elektriny na európskom trhu. Nemecko ako najväčšia európska ekonomika a najdôležitejší obchodný partner Slovenska dnes vyrába tretinu elektriny práve z uhlia. V Slovenských elektrárňach, produkujúcich dve tretiny elektriny na Slovensku, používajú uhlie na výrobu šiestich percent energie.

Vláda by mala prichádzať do Bruselu s celoeurópskymi riešeniami takéhoto typu a zodpovedne vyjednávať, nie vyhrážať sa a nahnevane búchať dverami len preto, že sa na rokovania počas leta dostatočne nepripravila. Vláda sama podčiarkla, že znárodnenie kontraktov Slovenských elektrární je krajné riešenie. Keď ho však vyťahuje okamžite po prvom nezvládnutom rokovaní ako nátlakový prostriedok, vyzerá to, akoby nemala žiadny krízový plán a spolieha sa, že všetko dobre dopadne. To je nezodpovedné a neprijateľné,“ upozorňuje Hajko.

Ako ďalej zdôrazňuje, takýto hazard je nebezpečný a môže Slovensku uškodiť, lebo republika nedokáže fungovať ako ostrov. Vypomstiť by sa to mohlo obyvateľom a firmám, pretože strata väzieb by mohla viesť k zahataniu prepravných ciest pre zemný plyn. Dve tretiny plynu dnes totiž prúdia na Slovensko práve cez štáty EÚ.

Je dobré, že vláda sa inšpirovala naším skorším návrhom a chce žiadať presun nevyčerpaných eurofondov na boj s drahými energiami, ale v dnešnej situácii to už určite nestačí. V tejto situácii vláde nezostáva nič iné, iba ďalej rokovať a hľadať spojencov. Tými najbližšími sú susedné štáty V4 a ďalšie. Tak velí Slovensku národný záujem, ktorý vláda musí ustrážiť,“ apeluje Hajko s tým, že z pohľadu závislosti na dodávkach energetických surovín z Ruska patrí Slovensko stále medzi najzraniteľnejšie štáty EÚ.

Vláda by mala podľa KDH bez ohľadu na európske rokovania predstaviť vlastné riešenia, ktoré sú v jej kompetencii a na ktoré už mesiace čakajú domácnosti, nemocnice, samosprávy, firmy. Hnutie jej pripomína apel ešte z minulého roka, aby urýchlene prijala zákon o energetickej chudobe, ktorý by určil, ako a komu adresne pomôcť práve v situácii, ktorej dnes Slovensko i Európa čelia.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.