Aké chceme Slovensko?

Dajme hlavy dokopy a povedzme,
aké chceme Slovensko.

Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje jasnú víziu a zodpovedný plán, ako riešiť nahromadené problémy ľudí. My na tom usilovne pracujeme, ale túto krajinu posunieme dopredu iba spolu. Máme na to.

Napíšte nám svoj pohľad, aké chcete Slovensko, a pripojte akýkoľvek nápad či riešenie pre krajinu. Tie najlepšie podnety zapracujeme do finalizácie nášho programu a troch z Vás vyžrebujeme, aby ste si mohli užiť oddychový pobyt v našich veľhorách - vo Vysokých Tatrách.

Chcem Slovensko, kde verejní predstavitelia budú viac ako na svoje záujmy pozerať na skutočné potreby ľudí. Kde namiesto hádok, šírenia chaosu a neodbornosti prinesú lídri tejto krajiny ľuďom riešenia problémov, ktorými sa boria tam, kde žijú. Želám si Slovensko ako domov pre všetkých.
Milan Majerský
predseda KDH
Chcem Slovensko, ktoré nezabúda na mestá, obce, regióny. Chcem štát, pre ktorý má rovnakú cenu človek v hlavnom meste, ako aj v odľahlom kúte krajiny. Kde ľudia nemusia vynakladať posledné zvyšky energie, aby dostali služby, na ktoré majú nárok. Slovensko, ktoré nezabúda na nikoho.
Igor Janckulík
podpredseda KDH
Chcem Slovensko, ktoré v dôležitých ekonomických ukazovateľoch nebude na chvoste, ale medzi lídrami Európy. Štát, ktorý nezmyselne nerozhadzuje peniaze a nekupuje si voličov populistickými nápadmi, ale je zodpovedný a ústretový k tým, ktorí tvoria, pracujú, poctivo podnikajú a platia dane, k ich rodičom aj budúcim generáciám.
Jozef Hajko
ekonomický expert KDH
Chcem Slovensko, ktoré efektívne pomáha rodinám, odkázaným, seniorom, slabým, chorým, vylúčeným. Tým, ktorí sa dostali do problémov nie vlastným pričinením. Slovensko, ktoré je spravodlivé a ktorého sociálna politika slúži všetkým bez zbytočných prekážok.
Martina Holečková
členka predsedníctva KDH
Chcem Slovensko, v ktorom sa žiaci budú do školy tešiť a kde dokážeme rozvinúť na maximum potenciál každého žiaka i študenta. Slovensko, kde učitelia nebudú frustrovaní, ale spoločnosťou cenení, rešpektovaní a prinášajúci vedcov a odborníkov svetových kvalít.
Martin Šmilňák
člen predsedníctva KDH
a odborník na školstvo
Chcem Slovensko, kde štát prevezme späť kontrolu nad svojou energetikou a manažérskymi a zákonnými spôsobmi obnoví svoju autoritu. Štát, kde sa domácnosti, firmy, podnikatelia nemusia obávať horibilných faktúr za elektrinu z dôvodu narýchlo zbúchaných neodborných riešení. Želám si Slovensko, kde energetike vládne systematická práca.
Andrej Žiarovský
expert KDH na energetiku
Chcem Slovensko, ktoré vie, aké potrebné sú fungujúce ambulancie čo najbližšie k miestu, kde ľudia žijú. Kde sa ambulancie nezatvárajú a lekár má dostatok času aj na vážne choré deti i dospelých. Želám si štát, ktorý sa dokáže zastať ambulantných lekárov a zdravotníkov tak, aby oni mohli bez zbytočných zápasov liečiť svojich pacientov.
Monika Kolejáková
členka predsedníctva KDH, lekárka
Chcem Slovensko, kde bude pacient na prvom mieste a zdravotníci nebudú musieť odchádzať do zahraničia. Kde sa dokážeme spojiť, aby sme zaviedli fungujúci systém, ktorý nik nezneužíva. Kde sa nebudeme obávať, či sa pacient dostane včas na vyšetrenie a k správnej liečbe, ale naopak získa kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Peter Stachura
expert KDH na zdravotníctvo
Chcem Slovensko, z ktorého nebudeme mladých ľudí vyháňať preč, ale ktoré naopak pritiahne rodákov späť domov a bude príťažlivé pre mladých, pre rodiny. Chcem krajinu, v ktorej nebudú mať mladí ľudia obavy o budúcnosť a strach založiť si rodinu. Na to potrebujeme veľa múdrosti, pokory a dobrých rozhodnutí.
Tomáš Merašický
PODPREDSEDA KDH
Chcem Slovensko, ktoré je otvorené pre mladých ľudí. Aby tu mali kvalitné školy, na ktorých by chceli študovať. Aby tu chceli pracovať, založiť si rodinu a aby Slovensko bolo dobrým miestom pre život ich detí.
Marián Čaučík
PODPREDSEDA KDH
Chcem Slovensko, kde si ľudia vážia ľudský život od začiatku až po jeho prirodzený koniec. Chcem tiež kultúrne Slovensko, kde vysoká politická kultúra a úctivá komunikácia budú samozrejmosťou a oblasť kultúry bude kvalitne riadená.
Marek Michalčík
GENERÁLNY MANAŽÉR KDH
A aké Slovensko chcete VY?

Ⓒ 2023 – KDH | Všetky práva vyhradené

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.