KDH: Samosprávy či zdravotníci zabrali, na rade je štát

Bratislava, 2. november 2020 – Celoplošné testovanie potvrdilo, že samosprávy musia od štátu dostať viac kompetencií i financií a zdravotníci pomocnú ruku. Nielen cez víkend podržali štát a teraz oprávnene čakajú na pomoc od štátu pre nich, uviedol predseda KDH Milan Majerský. Vláda podľa neho už musí ukázať aj dlhodobý strategický plán, ktorý nemožno nahradiť celoplošným testovaním.

Víkendové testovanie bolo úspešné vďaka obdivuhodnému nasadeniu samospráv, zdravotníkov, dobrovoľníkov i súdržnému prístupu občanov. Spomenie si na nich štát ako na tých, ktorí cez víkend urobili aj nemožné?” pýta sa Majerský. Predseda KDH, ktoré má dnes medzi starostami i členmi zastupiteľstiev najväčšie zastúpenie zo všetkých politických strán, od štátu očakáva tri kľúčové kroky.

Po prvé, s ohľadom na nutnú reformu verejnej správy navýšme miestnym samosprávam príspevky na chod miest a obcí a regionálnym samosprávam posilnime kompetencie. Obce dokážu lepšie reagovať na potreby ľudí a župy zabezpečiť medzičlánok medzi obcou a štátom,“ apeluje Majerský s tým, že mestá a obce museli aj pri celoplošnom testovaní pod tlakom ukázať svoju operatívnosť a župy musela často zbytočne nahrádzať armáda. Dôvera samosprávam je podľa neho lepšie riešenie ako centrálne riadenie štátu – aj s ohľadom na skúšky rôzneho charakteru, ktorým sa nevyhneme ani po výhre nad pandémiou. 

Po druhé, vláda musí predložiť strategický pandemický plán na najbližšie ťažké mesiace, ale aj urýchlene spustiť tvorbu vládneho programu, ako motivovať lekárov a zdravotné sestry, aby neodchádzali do zahraničia a tých v zahraničí, aby sa vrátili pomôcť do rodnej vlasti,“ zdôrazňuje Majerský. Rozhodnutie podľa neho musí byť sprevádzané systémovou zmenou s dlhodobým účinkom. Pandémia má byť pritom iba spúšťačom procesu. Podľa KDH sa pri systémovej podpore nesmie zabúdať ani na pracovníkov a poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých miesto nielen v boji s pandémiou je nezastupiteľné.

Po tretie, štát nemôže za vznik pandémie, ale musí byť schopný pomôcť podnikateľom, zástupcom kultúry, športu a ďalších odvetví, ktorých živobytie je ohrozené, zvládnuť toto kritické obdobie. Rovnako je na mieste zamýšľať sa, za akých podmienok je možné vrátiť ľuďom priestor na duchovnú posilu v kostoloch,“ hovorí Majerský. Všetky tri otázky si podľa neho vyžadujú odborný rámec a snahu hľadať riešenia, nie dôvody. 

KDH oceňuje, že občania sa k celoplošnému testovaniu postavili konštruktívne napriek výhradám a rozdeleniu v spoločnosti, hnutie malo samo v teréne 225 starostov a primátorov a stovky členov medzi dobrovoľníkmi. Namiesto otázok o druhom kole celoplošného testovania je však teraz čas predložiť ucelený jasný plán, ktorý nebude len o testovaní antigénovými testami,“ uzavrel Majerský.

KDH v súvislosti s pandemickými opatreniami vlády dlhodobo upozorňuje na riziká a ponúka návrhy, z ktorých niektoré už boli priebežne aplikované v praxi. Hnutie naďalej apeluje na potrebu pretestovať občanov s pozitívnym výsledkom antigénového testu formou PCR testu, dôsledne aplikovať hybridné testovanie, dôkladné trasovanie, ako aj zabezpečiť stabilný chod nemocníc či chronickej zdravotnej starostlivosti, aby sekundárne úmrtia neboli vyššie ako na Covid-19.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.