KDH žiada vládu ukázať pravidlá pre zlacnenú elektrinu na budúci rok

Ak vláda urýchlene nepredloží pravidlá na dodávku zlacnenej elektriny na rok 2023, domácnostiam hrozí budúci rok zvýšenie cien na viac ako dvojnásobok. Ľudia by sa tak uprostred vážnej krízy mohli ocitnúť v neriešiteľnej situácii. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré vládu vyzýva k bezodkladnému vypracovaniu pravidiel pre zlacnenú elektrinu. 

KDH upozorňuje, že ministerstvá hospodárstva a financií síce vo februári podpísali s majoritným akcionárom Slovenských elektrární memorandum o zmrazení cien na roky 2023 a 2024, ale doteraz nie jasné, ako sa to má uplatniť v praxi a či bude takejto elektriny dostatok na uspokojenie všetkých. 
Čas pritom horí a dodávateľom elektriny pre domácnosti ostávajú týždne, aby si zabezpečili kontrakty na budúci rok. Ak ich nebudú mať v zlacnenej verzii od Slovenských elektrární, budú musieť siahnuť po nákupe na trhu, kde sú dnes ceny mimoriadne vysoké,“ vysvetľuje ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef HAJKO. Štátny Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypočítal, že v takom prípade by budúci rok ceny pre domácnosti poskočili o 130 až 160 percent. 

V situácii, keď obyvateľov kvári inflácia a navyše im hrozí znásobenie cien za energie, vedú politici vo vláde vlastné spory. Proti sebe stoja Igor Matovič a Richard Sulík, teda práve tí ministri, ktorí pred pol rokom slávnostne oznamovali, že cena elektriny pre domácnosti bude v nasledujúcich dvoch rokoch zmrazená. Keď prišlo na lámanie chleba a treba jasne povedať, ako to bude s cenami od Slovenských elektrární, nekonajú,“ upozorňuje Hajko. „Vysvetlením nie je vyčkávanie na získanie súhlasu od Európskej komisie, aby memorandum mohlo ísť do praxe. Veď sa ním oháňali už pred pol rokom, času bolo dosť,“ dodáva. 
Dodávatelia elektriny pre domácnosti sa podľa KDH právom obávajú, že nečinnosť vlády ich môže dotlačiť do existenčného ohrozenia. „V takom prípade hrozí, že na Slovensku budeme mať nielen vysoké ceny elektriny, ale dokonca aj to, že ju obyvateľom nebude mať kto dodávať,“ varuje Hajko. 

Kresťanskí demokrati dlhodobo upozorňujú, že Slovensko musí byť pripravené na situácie, keď vysoké ceny energií ohrozujú fungovanie domácností. Slovensko malo mať už dávno schválený zákon o energetickej chudobe, podľa ktorého by pomoc najodkázanejším zo strany štátu prišla automaticky. 
KDH je za adresnú pomoc tým, ktorí ju potrebujú najviac. Preto sa prikláňa k poslednému postoju Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý apeluje na vládu, aby eliminovala vplyv extrémnych trhových cien energií na cielené skupiny obyvateľov. 

Je zrejmé, že vyšším cenám sa budúci rok nevyhneme. Dôležité je povedať obyvateľom pravdu, pripraviť ich na to. A zároveň ohlásiť, ktorým skupinám a ako vláda pomôže,“ uzatvára Hajko.  

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.