Predsedníctvo KDH je už v plnom zložení

Rada KDH zvolila do predsedníctva Petra Belinského a Petra Bobulu. KDH tiež víta opatrenia, ktoré si súčasná vláda osvojila z programu KDH a vyhlasuje, že bude vláde pozornou a konštruktívnou opozíciou. 

Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a na základe rozhodnutia Predsedníctva KDH (zo 16.9.2020) sa v týchto dňoch uskutočnila Rada KDH s per rollam hlasovaním. 

Členovia rady zvolili ďalších dvoch členov predsedníctva, čím skompletizovali zostavu predsedníctva hnutia. Peter Belinský sa stal predsedom konzília, ktoré v KDH zastrešuje odborné skupiny a expertov. Za koordinátora pre regióny bol zvolený Peter Bobula

“Som rád, že moj tím bol doplnený o ľudí, ktorí budú veľkým prínosom v pozíciách, do ktorých boli zvolení. Teším sa na spoluprácu a zároveň cítim aj záväzok voči členom KDH. Verím, že sa nám spoločne podarí zvládnuť najbližšie výzvy,najmä spojené regionálne a komunálne voľby. A samozrejme, chceme stranu spoločne dobre pripraviť na najbližšie parlamentné voľby,” povedal predseda KDH Milan Majerský.

Rada KDH tiež prijala uznesenie, v ktorom víta prijatie mnohých námetov a opatrení, ktoré boli súčasťou volebného programu KDH a ktoré si súčasná vláda osvojila v programovom vyhlásení a implementuje ich do praxe. Zvlášť v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva. KDH podporuje vládu v zavádzaní týchto opatrení.
Zároveň však KDH vyhlasuje, že bude vláde pozornou a konštruktívnou opozíciou, a teda upozorní na všetky vládne opatrenia, ktoré by
– priniesli riziko zadlžovania štátu a jeho občanov,
– narúšali slobodu a subsidiaritu jednotlivcov i spoločenstiev či spôsobovali nespravodlivosť,
– zhoršili životné podmienky sociálne slabších skupín, potierali ľudskú dôstojnosť alebo boli v protiklade s národnými či kultúrno-etickými hodnotami a cítením občanov.
KDH bude v úzkej spolupráci s odborníkmi prinášať vlastné riešenia postavené na skúsenostiach predchádzajúcich generácií a najmodernejších odborných poznatkoch. KDH odmieta zjednodušené populistické riešenia a bude sa usilovať o kvalitné a poctivé návrhy založené na zohľadnení všetkých relevantných aspektov pre diskutované oblasti.
KDH deklaruje, že bude hodnovernou politickou silou pre kresťanskodemokratických, konzervatívnych a národne orientovaných voličov a jasným spôsobom bude hájiť ich záujmy s hlbokým rešpektom k demokracii a právnemu štátu.

Kto sú Beter Belinský a Peter Bobula
Peter Belinský bol generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). 20 rokov podniká v oblasti obchodu. V rokoch 2012 -2016 pôsobil ako podpredseda KDH a v roku 2014 kandidoval na primátora mesta Žilina. Bol poslancom Žilinského samosprávneho kraja.
Peter Bobula je členom KDH od roku 1990. Počas toho bol aktívny vo viacerých úlohách a pozíciách. Pôsobil ako riaditeľ ústredia, poradca predsedu, dlhoročný člen predsedníctva a ostatné štyri roky ako podpredseda hnutia. 30 rokov je tiež aktívny v samospráve.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.