Prihláška

//
Zaškrtnite maximálne 2 oblasti
že súhlasím so Stanovami a programom KDH a spĺňam podmienky, ktoré pre členstvo v politickej strane vyžaduje zákon a Stanovy KDH. Prehlasujem, že som nebol členom Ľudových milícií, ŠTB alebo spolupracovníkom ŠTB.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Kresťanskodemokratickým hnutím v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávňujem Kresťanskodemokratické hnutie spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, národnosť, adresa, telefón, e-mail, zamestnanie, vzdelanie, kvalifikácia/odbor, znalosť jazykov, výška členského príspevku, podpis, funkcia v KDH, členstvo v politickej strane či hnutí, členstvo v Ľudových milíciách, ŠTB alebo spolupráca s ŠTB v minulosti za účelom účelom evidencie členov Kresťanskodemokratického hnutia. Informácie o spracúvaní osobných údajov: www.kdh.sk/osobneudaje
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.