Celoslovenská Rada KDH schválila 4 kandidátov na županov a primátorku Trnavy

Celoslovenská rada KDH dnes vo Zvolene schválila kandidátov na predsedov VÚC v štyroch samosprávnych krajoch a primátorku krajského mesta Trnava. Celorepublikový orgán hnutia nominoval ako kandidáta na župana v Prešovskom kraji predsedu KDH a VÚC Milana Majerského, v Žilinskom kraji podpredsedu KDH a VÚC Igora Janckulíka, v Nitrianskom kraji členku predsedníctva KDH a poslankyňu VÚC Martinu Holečkovú a v Trenčianskom kraji krajského predsedu KDH Petra Máťoša. Na primátorku Trnavy je nominovaná Zuzana Bošnáková. Jednotliví kandidáti sa k nominácii záväzne vyjadria jednotlivo v nasledujúcom období. 

Schválením celoslovenskou radou je proces nominácie formálne uzavretý. V najbližších týždňoch bude priestor, aby jednotliví kandidáti informovali o ďalších krokoch v súvislosti s ich kandidatúrou,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Líder kresťanských demokratov zároveň vyjadril vďaku za nomináciu obhájiť prešovského župana, ktorý momentálne zastáva. „Prešovský kraj čaká ešte veľa práce, aby pokračoval v pomoci ľuďom. V najbližšom období budem informovať o mojich ďalších krokoch v nadväznosti na dôveru, ktorú mi vyjadril celorepublikový orgán hnutia. Kľúčové je však pracovať tak, aby sme posúvali dopredu celú našu krajinu,“ doplnil. 

Podpredseda KDH a žilinskej župy Igor Janckulík si váži nomináciu na predsedu Žilinského samosprávneho kraja a verí, že ,existuje ešte veľký potenciál rastu Žilinského kraja, ktorý je doposiaľ v mnohom nevyčerpaný. „Som presvedčený, že systematickou prácou, odborným plánovaním a dobrým vedením dokáže náš kraj rásť,“ povedal Janckulík. 

Celoslovenskou radou KDH nominovaná kandidátka na nitriansku županku Martina Holečková zdôrazňuje Slovensko dnes, nielen v dôsledku vojny na Ukrajine, prežíva náročnú situáciu, keď je mimoriadne dôležité stáť pri ľuďoch a pomáhať im. „Túto víziu účinnej pomoci je potrebné pretaviť aj do života v Nitrianskom kraji. Je čas zomknúť sa, spojiť svoje sily a ukázať, že poctivá mravčia práca dokáže urobiť viac ako sľuby. Náš kraj potrebuje po dvoch desaťročiach zmenu,“ uviedla. 

,,Som rád, že v KDH je nová vlna odvážnych predstaviteľov, ktorí sa neboja zdvihnúť vlajku kresťanskej demokracie, postavenú na zodpovednej, konštruktívnej a vytrvalej práci. Toto je výzva aj pre trenčiansku župu, ktorá potrebuje zmeniť politické myslenie a svoju tvár,“ vyhlásil krajský predseda hnutia Peter Máťoš s tým, že v najbližšom období oznámi, ako naloží s nomináciou celoslovenskej rady KDH. 

V Trnave nominovala celoslovenská rada KDH ako kandidátku na primátorku krajského mesta Zuzanu Bošnákovú. „Nomináciu si veľmi vážim. Teraz nie je čas na reči, ale na tvrdú robotu a riešenia pre ľudí. Spolu so širším tímom podporovateľov urobím všetko pre to, aby Trnava reprezentovala takúto cestu,“ uviedla Bošnáková. 

KDH zároveň podčiarkuje, že kresťanskí demokrati pomohli vždy v minulosti zvládnuť krízové časy. „Dnes sme uprostred takýchto kritických čias a KDH je pripravené pomôcť ich znovu zvládnuť. Som hrdý, že celoslovenskou radou schválení kandidáti na županov a krajskú primátorku sú odhodlaní vstúpiť do tejto náročnej úlohy v spojených voľbách a verím, že ich na regionálnych i lokálnych úrovniach budú nasledovať mnohí ďalší,“ uzavrel predseda KDH Majerský. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.