INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Kto sme?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je politické hnutie: Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“] a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú.

2. Ako nás môžete kontaktovať?

Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom kontaktnej osoby:

 • e-mail: stano.zupa@kdh.sk
 • poštová adresa: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

V prípade otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.: +421 949 174 341

3. Prečo spracúvame osobné údaje (t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?

Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ spracúvania osobných údajov
Súvisiace právne predpisy
realizácia predzmluvných vzťahov v rámci výberového konania
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Zákonník práce
plnenie povinností zamestnávateľa
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR
Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o BOZP
zabezpečenie plnenia povinností našich zamestnancov, poskytovania našich služieb a spolupráce so zmluvnými partnermi (výmenou, prípadne zverejňovaním kontaktných údajov)
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR
ZOOÚ
plnenie predzmluvných a zmluvných povinností (mimo pracovnoprávnych vzťahov)
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
vedenie evidencie dobrovoľníkov
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Zákon o dobrovoľníctve
zasielanie informácií o novinkách (newsletter) a iné formy marketingu vo vzťahu k členom Prevádzkovateľa
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR
X
zasielanie informácií o novinkách (newsletter) iným fyzickým osobám ako členom Prevádzkovateľa
článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR
X
prezentácia činnosti, cieľov a programu Prevádzkovateľa
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. d) GDPR
X
zápis údajov a ich zmien do registra strán
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Zákon o politických stranách
vedenie evidencie členov strany
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. d) GDPR
Zákon o politických stranách
vedenie osobitnej evidencie o príjmoch z pôžičiek a úverov
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Zákon o politických stranách
vedenie osobitnej evidencie darov a iných bezodplatných plnení
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Zákon o politických stranách
vedenie osobitnej evidencie prijatých členských plnení
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Zákon o politických stranách
zverejňovanie zoznamu darcov a platcov členských príspevkov
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Zákon o politických stranách

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

Prevádzkovateľ:

Názov:                        Kresťanskodemokratické hnutie

Sídlo:                          Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO:                           00586846

Kontaktné údaje:     +421 917 867 888, sekretariat@kdh.sk

Kresťanskodemokratické hnutie (ďalej len „hnutie“) je politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach. Hnutie pôsobí na území Slovenskej republiky, vychádza z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Usiluje sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva. Je hnutím občanov, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec, región a za svoj štát. Pri tom spracúva osobné údaje Vás, ako členov hnutia a sympatizantov, a to nasledovne:

Spracúvané osobné údaje:

členovia KDH– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, národnosť, adresa, telefón, e-mail, zamestnanie, vzdelanie, kvalifikácia/odbor, znalosť jazykov, výška členského príspevku, podpis, funkcia v KDH, členstvo v politickej strane či hnutí, členstvo v Ľudových milíciách, ŠTB alebo spolupráca s ŠTB v minulosti.

darcovia, ktorí prispeli na jej činnosť KDH– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

sympatizanti KDH– e-mailová adresa, telefón

všeobecne– fotografia, obrazový a/alebo zvukový záznam z aktivít KDH.

Účely spracúvania osobných údajov 

Všetky osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú potrebné pre:

 • vnútrostranícku potrebu – evidencia členov KDH a zaistenie vzájomnej komunikácie,
 • distribúciu informácií o aktivitách KDH- evidenciu sympatizantov KDH,
 • vedenie zoznamu osôb, ktoré prispeli na činnosť KDH,
 • tvorbu publikačných a informačných materiálov KDH,
 • prezentáciu aktivít KDH na webovom sídle.

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 • zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach,
 • oprávnený záujem KDH,
 • Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • inštitúcie oprávnené zo zákona (napr. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán)

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame:

 • do uplynutia účelu ich spracúvania – doby trvania členstva v KDH,
 • odvolania Vášho súhlasu, alebo
 • 20 rokov v súlade so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.

Ako dotknutá osoba máte právo odKDH:

 1. požadovať informáciu, aké osobné údaje o Vás spracúva a tiež prístup k týmto údajom,
 2. požadovať opravu neaktuálnych a neúplných Vašich osobných údajov,
 3. požadovať vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali súhlas, ak už nie sú potrebné na účely na ktoré sme ich získali a ak ich spracúvame nezákonne,
 4. požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak ste nám ich poskytli na základe súhlasu,
 5. požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov a to ak:
 • napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich správnosť,
 • je spracúvanie nezákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
 • KDH už Vaše údajenepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujte ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, oznámte nám to a ak Vám nevyhovieme, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Voči KDHsi môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom:

 • písomnej žiadosti na poštovú adresu Ústredie KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava,
 • e-mailom na e-mailovú adresu sekretariat@kdh.sk,
 • telefonicky na čísle +421 917 867 888.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.