Zásady spracovania osobných údajov

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Kto sme?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je politické hnutie: Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“] a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú.

2. Ako nás môžete kontaktovať?

Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom kontaktnej osoby:

 • e-mail: stano.zupa@kdh.sk
 • poštová adresa: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

V prípade otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.: +421 949 174 341

3. Prečo spracúvame osobné údaje (t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovSúvisiace právne predpisy
realizácia predzmluvných vzťahov v rámci výberového konaniačlánok 6 ods. 1 písm. b) GDPRZákonník práce
plnenie povinností zamestnávateľačlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPRZákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o BOZP
zabezpečenie plnenia povinností našich zamestnancov, poskytovania našich služieb a spolupráce so zmluvnými partnermi (výmenou, prípadne zverejňovaním kontaktných údajov)článok 6 ods. 1 písm. f) GDPRZOOÚ
plnenie predzmluvných a zmluvných povinností (mimo pracovnoprávnych vzťahov)článok 6 ods. 1 písm. b) GDPRObčiansky zákonník, Obchodný zákonník
vedenie evidencie dobrovoľníkovčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRZákon o dobrovoľníctve
zasielanie informácií o novinkách (newsletter) a iné formy marketingu vo vzťahu k členom Prevádzkovateľačlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRX
zasielanie informácií o novinkách (newsletter) iným fyzickým osobám ako členom Prevádzkovateľačlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPRX
prezentácia činnosti, cieľov a programu Prevádzkovateľačlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. d) GDPRX
zápis údajov a ich zmien do registra stránčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
vedenie evidencie členov stranyčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. d) GDPRZákon o politických stranách
vedenie osobitnej evidencie o príjmoch z pôžičiek a úverovčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
vedenie osobitnej evidencie darov a iných bezodplatných plneníčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
vedenie osobitnej evidencie prijatých členských plneníčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
zverejňovanie zoznamu darcov a platcov členských príspevkovčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
zverejňovanie údajov o prijatých pôžičkáchčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
vyhotovenie výročnej správyčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
plnenie zákonných povinností spojených s vedením volebnej kampanečlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o volebnej kampani
delegovanie osôb do volebných komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických stránčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. d) GDPRZákon o podmienkach výkonu volebného práva
zostavovanie kandidátnych listínčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. d) GDPRZákon o podmienkach výkonu volebného práva
vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu Prevádzkovateľačlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o politických stranách
vyhotovovanie záznamov z rokovania ostatných orgánov Prevádzkovateľačlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRX
výkon členských práv a povinnostíčlánok 6 ods. 1 písm. b) GDPRX
disciplinárne a odvolacie konaniečlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRX
účtovné a daňové účelyčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPRprávne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní
monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovaniečlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRX
plnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä vedenie evidencie úrazov) vo vzťahu k osobám, ktoré nie sú zamestnancami Prevádzkovateľačlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPRZákon o BOZP
zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmovčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPRObčiansky zákonník, Obchodný zákonník, Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch, Exekučný poriadok
vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPRčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b), d) a f) GDPRGDPR
správa registratúryčlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b), d) a f) GDPRZákon o archívoch

Vysvetlenie právnych základov:

Článok 6 ods. 1 GDPR:

 • písm. a) – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • písm. c) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 • písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Článok 9 ods. 2 GDPR: 

 • písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany,
 • písm. d) – spracúvanie vykonáva v rámci svojej zákonnej činnosti s primeranými zárukami nadácia, združenie alebo akýkoľvek iný neziskový subjekt s politickým, filozofickým, náboženským alebo odborárskym zameraním a pod podmienkou, že spracúvanie sa týka výlučne členov alebo bývalých členov subjektu alebo osôb, ktoré majú pravidelný kontakt s ním v súvislosti s jeho cieľmi, a že bez súhlasu dotknutej osoby sa osobné údaje neposkytnú mimo tohto subjektu,
 • písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc.

GDPR

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

ZOOÚ

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o politických stranách

zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

Zákon o volebnej kampani

zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Civilný sporový poriadok 

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 

Občiansky zákonník

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Trestný zákon

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Trestný poriadok

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

Zákon o archívoch

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákonník práce

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Správny súdny poriadok

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Správny poriadok

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

Exekučný poriadok

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Zákon o priestupkoch

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon o sociálnom poistení

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o BOZP

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o náhrade príjmu

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o účtovníctve

zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve

Daňový poriadok

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o dobrovoľníctve

zákon č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy, ktorými sú: 

 • riadne plnenie záväzkových vzťahov, 
 • prezentovanie Prevádzkovateľa verejnosti, a to aj prostredníctvom marketingu,
 • aktívna účasť Prevádzkovateľa na realizácii politických práv,
 • obhajovanie našich právnych nárokov, 
 • skvalitnenie chodu nášho webového sídla, 
 • riadne fungovanie vnútorných procesov Prevádzkovateľa,
 • riadne evidovanie dobrovoľníkov.

5. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov:

 • Bežné osobné údaje – napr. identifikačné údaje, údaje zachytené na fotografiách a videozáznamoch, kontaktné údaje, údaje o priznaní dôchodku, údaje o príjmoch, údaje o vyživovaných deťoch, rodné číslo, rodinný stav, údaj o sume vymáhanej exekútorom.
 • Osobitné kategórie osobných údajov – napr. údaje o zdravotnom stave zamestnancov (o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrazoch a pod.), údaje o niektorých osobných prekážkach zamestnancov v práci, osobné údaje odhaľujúce politické názory.

Osobné údaje týkajúce sa zdravia spracúvame len na plnenie našich povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Osobné údaje odhaľujúce politické názory spracúvame ako subjekt s politickým zameraním v rámci svojej zákonnej činnosti, s primeranými zárukami a pod podmienkou, že spracúvanie sa týka výlučne našich členov alebo bývalých členov alebo osôb, ktoré s nami majú pravidelný kontakt v súvislosti s našimi cieľmi. Bez súhlasu dotknutej osoby sa tieto osobné údaje neposkytnú mimo nás ako Prevádzkovateľa.

6. Od koho získavame osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás, napr. ak nás kontaktujete, požiadate o členstvo prostredníctvom prihlášky, ak sa u nás uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, ak konáte v mene inej fyzickej či právnickej osoby (napr. ak pre ňu pracujete).

Osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napr. z verejne dostupných zdrojov, od štátnych orgánov alebo od našich zmluvných partnerov.

7. Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

Ak ste naším zmluvným partnerom, poskytovanie väčšiny osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak ich neposkytnutie vedie k nemožnosti uzavrieť s Vami zmluvu.

Ak ste naším zamestnancom alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak bez týchto údajov nevieme s Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči úradom (napr. zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom). Poskytovanie niektorých osobných údajov počas trvania pracovnoprávneho vzťahu je aj zákonnou požiadavkou, napr. oznámiť nám vznik pracovného úrazu. Ich neposkytnutie nám neumožňuje splniť si naše zákonné povinnosti, resp. sa môžete sami ukrátiť na Vašich právach (napr. v prípade neoznámenia vzniku pracovného úrazu Vám nebudú priznané príslušné dávky sociálneho poistenia, ktoré by Vám inak patrili).

Ak sa chcete stať naším členom, poskytnutie osobných údajov nie je povinné, ale bez ich poskytnutia Vás nemôžeme zaevidovať ako nášho člena a nemôžete vykonávať svoje členské práva a plniť si členské povinnosti (t. j. poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy – členského vzťahu).

8. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje poskytujeme jednak našim zamestnancom a tiež tzv. sprostredkovateľom – napr. našim účtovným poradcom, daňovým poradcom alebo poskytovateľom služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na našom webovom sídle, na Facebooku, na Instagrame a pod. môžeme zverejňovať fotografie a videozáznamy z organizovaných podujatí, na ktorých sú zachytení najmä naši členovia, verejne činné osoby, ale aj iné osoby, napr. naši priaznivci. 

Za určitých okolností sme povinní „zo zákona” poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, zdravotným poisťovniam, Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán alebo Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

Ak ste naším zamestnancom, niektoré Vaše osobné údaje môžu byť poskytované, prípadne zverejnené, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. To znamená, že môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje v rozsahu určenom § 78 ods. 3 ZOOÚ napr. našim zmluvným partnerom alebo tretím osobám za účelom Vášho prihlásenia na školenie či odborné semináre alebo na rezerváciu ubytovania v súvislosti s pracovnou cestou. 

Ak ste naším zmluvným partnerom, niekedy môžeme poskytovať Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov s cieľom zabezpečiť spoluprácu pri plnení úloh.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov – napr. advokátom, súdom alebo exekútorom.

9. Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

V prípade, ak ste odberateľom nášho newslettera, výnimočne môže byť email, na ktorý newsletter zasielame, považovaný za osobný údaj. V tomto prípade je tento osobný údaj poskytnutý spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, so sídlom: 675 Ponce De Leon Avenue, Northeast Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA (ďalej spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami len „spoločnosť Mailchimp“). Spoločnosť Mailchimp spracúva osobné údaje v súlade s GDPR. Spoločnosť Mailchimp zahrnula štandardné zmluvné doložky EÚ do dodatku o spracúvaní údajov, ktorý je automaticky súčasťou jej Štandardných podmienok používania (alebo zmluvy so zákazníkmi t. j. aj s nami). Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov spoločnosťou Mailchimp nájdete TU.

10. Súbory cookies

Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, nájdete TU

11. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sú obsahom registratúrnych záznamov, ktoré uchovávame počas lehoty uloženia v zmysle Zákona o archívoch. Lehota uloženia je stanovená tak, aby nám umožňovala prístup k registratúrnym záznamom po celý čas, v ktorom ich budeme potrebovať na našu činnosť, vrátane lehôt ustanovených pre vymáhanie práv a plnenie povinností podľa osobitných predpisov. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom uzavrieme spis (t. j. súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci). 

Podrobnejšie informácie o lehotách na výmaz osobných údajov sú predmetom osobitného dokumentu – Záznam o spracovateľských činnostiach v spojení s osobitným dokumentom – Registratúrny plán.

12. Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

13. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

 1. Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

 1. Právo na opravu:

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo ak namietate voči ich spracúvaniu na účely priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli, 
 • spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
 • ak už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
 • do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov).

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

 1. Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

 • sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať:Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Ak namietnete proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 1. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Ak je spracúvanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 1. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

14. Zmeny informačnej povinnosti

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti všeobecným oznámením na našom webovom sídle, prípadne osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*