Hrozí strata tisícok pracovných miest, SR musí žiadať zmenu smernice EÚ k platformám

Ak by EÚ schválila navrhovanú smernicu, na Slovensku by mohli prísť o prácu tisícky pracovníkov platforiem a ich aktuálny model podnikania by to úplne zničilo. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré apeluje na vládu, aby Slovensko v spolupráci s EÚ žiadalo návrhy prepracovať a určiť jasnú jednotnú pozíciu na záchranu pracovných miest a slobody podnikania.

Európska komisia (EK) a Európsky parlament (EP) prichádzajú so smernicou, ktorá má chrániť práva pracovníkov pre digitálne platformy, ako sú napríklad Uber, Bolt, Wolt či Deliveroo. Návrhy vyvolávajú množstvo právnych otáznikov a v konečnom dôsledku môžu dosiahnuť presný opak – zničiť podnikanie i pracovné miesta platforiem.

Oceňujem snahy EÚ vytvoriť pre pracovníkov platforiem lepšie podmienky, ale aktuálne návrhy im skôr ublížia a treba ich zmeniť. Ak by prešli súčasné znenia návrhov, platformy na Slovensku by stratili flexibilitu a tisícky pracovníkov, spotrebitelia dodávané služby a ich bezpečnosť. Úspešný model podnikania platforiem, ako ho poznáme dnes, by zanikol,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN.

Dôvodom pre tento negatívny zásah do podnikania platforiem je takmer automatická rekvalifikácia pracovníkov platforiem na zamestnancov. Tá je dôsledkom návrhov smernice. To by zásadne zasiahlo do ich flexibility, ktorá je dôležitým benefitom ich existencie, a pripravilo by ich to o prácu.

Smernica na ochranu práv pracovníkov pre platformy, ktorú chystá Brusel, by mala podľa Miriam Lexmann vážne dôsledky aj na ich fungovanie na Slovensku. Lexmann preto spoločne so zástupcami platforiem vyzvala vládu SR, aby stanovila jasnú pozíciu pre pracovníkov platforiem a v spoločnom postupe s europoslancami žiadala prepracovanie nevhodných návrhov smernice. Europoslankyňa sa v téme angažuje v Bruseli ako členka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý je hlavný pri skrutíniu v EP. Spolu so zástupcami platforiem Lexmann tento apel tlmočí aj na rokovaní na pôde ministerstva sociálnych vecí a rodiny.

Dnes, keď čelíme problémom nadmernej inflácie, dôsledkom dobehu pandémie i vojny na Ukrajine a ľudia sa boria s vážnymi skúškami, prichádza z Bruselu zlý návrh, ktorý by ich problémy ešte znásobil. Treba ho zásadne zmeniť a umožniť platformám, aby si mohli sami určovať čo najvýhodnejšiu pozíciu pre pracovníkov a podnikanie. Podporujme, čo je dobré a nestavajme slobodnému trhu a úspešnému príbehu zbytočné polená pod nohy,“ zdôraznil ekonomický expert KDH Jozef HAJKO.

S ohľadom na konkurenciechopnosť a pružnosť pracovného trhu je podľa neho dôležité, aby pracovníci platforiem mohli legálne a pružne vykonávať svoju činnosť. „V KDH, ktoré dlhodobo podporuje malé a stredné podnikanie, zdôrazňujeme, že táto smernica ide proti zásadám slobodného podnikania. Tlačiť pracovníkov platforiem do povinného zamestnaneckého vzťahu môže byť klincom do rakvy v ich snahe živiť sa a službami pomáhať druhým,“ uzavrel Hajko.

ČO BY SPÔSOBIL SÚČASNÝ NÁVRH SMERNICE EÚ NA OCHRANU PRACOVNÍKOV PLATFORIEM?

  • Tisícky ich pracovníkov by prišli o prácu.
  • Spotrebitelia by prišli o dodávané služby (napr. preprava osôb, donáška jedál – vrátane doručovania starým a nevládnym osobám za výhodné ceny).
  • Flexibilný a pružný model podnikania a poskytovania služieb, ako ho poznáme dnes (napr. preprava osôb, donáška jedál), by zanikol.

VYJADRENIA ZÁSTUPCOV PLATFORIEM:

„Naprieč všetkými trhmi sa snažíme zlepšovať pracovné podmienky pre pracovníkov. Ale aktuálny návrh z Bruselu vôbec nepochopil našu motiváciu a dôvody, prečo pre nás jazdia naši partnerskí vodiči. Prieskumy trhu nám hovoria, že naši vodiči preferujú flexibilitu, radšej jazdia v čase, kedy je vyššia tarifa za služby, môžu si diktovať kedy pracujú a nepracujú. Táto flexibilita by návrhom smernice zmizla. Tento návrh by úplne zrušil princíp, ako pracujeme na trhu. Nemohli by sme pracovať ako platformy, ktoré sprostredkúvajú prácu, museli by sme naopak zamestnať menší počet partnerských vodičov a kuriérov a náš biznis a biznis iných firiem, ktoré takto fungujú, by začal fungovať úplne inak.“

Lucie Krahulcová, BOLT

,,Nastavenie štandardov pre fungovanie platforiem a ochrana partnerských kuriérov sú pozitíva smernice. Táto v súčasnom znení však obmedzí ich flexibilitu, ktorú partnerský kuriér vníma ako najviac pridanú hodnotu tejto práce. Máme viac ako 1500 kuriérov na SR, ktorí sú pravidelní používatelia našej platformy – z nich 4% boli predtým nezamestnaní, iní sa počas pandémie rozhodli si takýmto spôsobom privyrobiť. Ďalšie 2% sú dôchodcovia alebo osoby so zdravotným postihnutím.

Ak by vstúpila do platnosti nová direktíva EÚ v tejto podobe, práve aj títo ľudia by boli znevýhodnení, a nemali by záujem ďalej robiť kuriérsku prácu.“

Jakub Moťovský, WOLT

KONTAKTY NA ZÁSTUPCOV PLATFORIEM PRE MÉDIÁ:

WOLT: Jana Jarošová, manažér komunikácie spoločnosti: +421 948 185 104, jana.jarosova@wolt.com

BOLT:Lucie Krahulcová, manažér pre verejnosť: +420 771 230 818, lucie.krahulcova@bolt.eu

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.