KDH k daňovo-odvodovej reforme víta záujem o rodiny v pásme chudoby, no varuje pred experimentmi

Bratislava, 15. november 2021 – Dane a odvody majú byť jednoduché. Fakt, že na predstavený materiál potrebujú rodiny osobitnú príručku, však potvrdzuje, že nejde o jasné systémové zmeny, ale o sumár čiastkových riešení. Hoci rodiny treba bezpochyby podporovať, tieto zmeny môžu naraziť na problém, že sa v ďalších obdobiach budú znova meniť. Kresťanskodemokratické hnutie tým reaguje na prvú časť daňovo-odvodovej reformy zameranú na rodiny.

Prezentácia reformy podľa hnutia správne poukázala na fakt, že priveľa rodín s deťmi je ohrozených chudobou. KDH preto oceňuje zvýšenie daňového bonusu. Za prínosnú považuje aj myšlienku zjednodušeného poskytovania služieb pre deti s paušálnou platbou odvodov a daní za také služby.

Myslíme si však, že úlohou štátu nie je plniť sny organizáciou krúžkov a rekreácie, ale vytvoriť prostredie pre prosperitu rodín, komunít a obcí. Pomáhať z centrálnej úrovne je správne vtedy, ak je to nevyhnutné. Ak je možné takto šetriť výdavky, ešte väčšiu časť prostriedkov treba ponechať rodičom, ktorí najlepšie vedie, ako ich uplatniť v prospech detí,“ prezentuje názor odborníkov pri KDH predseda Konzília KDH Peter Belinský. Na rozdiel od predstaveného riešenia rodičom podľa neho nevznikajú administratívne náklady na IT systém štátnej „darčekovej karty“, armádu účtovníkov, kontrolórov a konzultantov.

Ako ďalej upozorňuje, je poľutovaniahodné, že návrh počíta viac s navýšením príjmov štátnej kasy, než so šetrením výdavkov. Takto sa podľa neho nedosiahne sľub strany OĽANO – NOVA – KÚ – ZMENA ZDOLA nezvyšovať celkové daňové a odvodové zaťaženie ľudí a firiem.

Úplne nevhodné je aj prenášať váhu prerozdeľovaných financií na centrálnu úroveň. Samosprávy sú občanom oveľa bližšie a dokážu lepšie nasmerovať prostriedky. Podobne mohla časť navrhovaného krytia smerovať na zvýšenie percent daňovej asignácie, známe tzv. 2% z daní. Občania sami najlepšie vedia, ktoré organizácie v rámci ich komunít potrebujú podporu najviac. To je pravá subsidiarita, riešiť problém najbližšie k miestu, kde vzniká. Tým miestom obvykle nie je ministerstvo financií,“ upozorňuje Belinský.

KDH kritizuje, že viac ako šestina všetkých výdavkov pôjde na vrub samosprávy. „Podpora rodiny na úkor samosprávy je nepochopenie potrieb rodiny, ktoré samospráva napĺňa. Jasle, škôlky, školy, šport, kultúra a ďalšie. Napríklad drvivú väčšinu športovísk a kultúrnych stánkov majú v správe miestne a regionálne samosprávy,“ vysvetľuje predseda KDH Milan Majerský. Osobitne starostovia a primátori podľa neho lepšie poznajú problémy rodín, preto im vedia veľmi účinne pomôcť. „Štát im má na to vytvoriť podmienky, nie im ešte odobrať prostriedky. S obcami, mestami a krajmi tento krok zníženia ich podpory v prospech nového balíka nikto nekomunikoval. Rodina si podporu bezpochyby zasluhuje, ale politika stojaca na komunikačnej hre na slepú babu je neakceptovateľná,“ doplnil líder kresťanských demokratov.

KDH poukázalo aj na ďalšie problémy navrhovanej reformy. Ako upozorňuje, celá štvrtina nárastu výdavkov má byť financovaná paušálnou daňou z poskytovaných služieb. To je podľa hnutia úplne zbytočný rast peňazí, ktoré pretečú cez štátnu kasu. Nefunkčná bude podľa hnutia paušálna daň pri rekreačných službách. „Fyzickým osobám výrazne skomplikuje daňové priznanie a právnické osoby tento inštitút nebudú motivované využívať, lebo často platia efektívnu daň oveľa nižšiu ako 29%,“ vysvetľuje Belinský.

Ako zlý vtip označil vyšší odvod z hazardu na financovanie krúžkov detí. „Celé Slovensko bojuje proti hazardu a minister financií dáva prevádzkovateľom hazardu do rúk žolíka, ktorým budú vydierať samosprávy: ak zakážete hazard na území mesta, bude menej peňazí na krúžky detí. Hazard ničí rodiny, preto cez hazard rodinám nepomáhajme,“ apeluje Belinský. KDH zdôrazňuje aj to, že 70 eur na krúžky a doučovanie môže byť diskriminačné, pretože kým v mestách to deti bez problémov vyčerpajú, v obciach sú možnostii na výber krúžkov obmedzené. Hnutie zároveň upozorňuje, že návrh zabúda na jasné riešenia pre rodičov detí s postihnutím.

KDH tiež víta snahu o vyššiu efektivitu štátnych podnikov. „V prípade podniku TIPOS a. s., ktorú pán minister explicitne spomenul, je otázne, ako sa podarí vzhľadom na avizovaný vyšší odvod z hazardu. Preto nie je isté, či 50 miliónov je udržateľné číslo,“ uzatvára Belinský s tým, že všetky dane sú spoločné a nutná je dôkladná diskusia, aby reforma bola akceptovaná a udržateľná aj v ďalších volebných obdobiach.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.