KDH k novele trestného zákona: Zlé zákony sú pre právny štát väčšou hrozbou ako šírenie dezinformácie jednotlivcom

Ak by predloženú novelu trestného zákona schválili aj s ustanovením o trestaní ľudí za šírenie nepravdivej informácie, tak sa môže stať, že jeho prvou obeťou bude práve predkladateľka – ministerka Kolíková. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský.

Viem si predstaviť, že niekto by mohol chcieť dať na ministerku Kolíkovú v tejto veci trestné oznámenie. Lebo vytváranie pocitu, že slobodný názor jednotlivca je hrozbou pre spoločenský poriadok a fungovanie právneho štátu, by mohol považovať za nebezpečnú dezinformáciu. Navyše s podtónom zastrašovania, čo nás mnohých v spomienkach vracia pred rok 1989,“ upozornil Majerský.

Podľa kresťanských demokratov je v súčasnosti dostatok poznatkov, že hrozbou nie sú jednotlivci prejavujúci iný názor, ale predovšetkým veľké online platformy, ktoré doposiaľ nevídaným spôsobom zmenili prísun a zdieľanie informácií vo verejnom priestore. Hoci sa nikdy netvárili, že ich poslaním je vyváženosť a objektívne informovanie svojich užívateľov, nie je dôvod nevnímať ich ako primárne zodpovedných za enormný nárast šírenia dezinformácií.

V dôsledku ich nedostatočného boja proti zámernému šíreniu hoaxov a konšpirácií sa dnes už dokonca otvorene hovorí o fenoméne, ktorý vážne ohrozuje demokraciu a demokratické procesy. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann, ktorá sa problematike už roky venuje, upozorňuje, že problém šírenia dezinformácií zvlášť v online priestore má nadnárodný rozmer, pre ktorý je treba hľadať globálne riešenia.

„KDH preto podporuje najmä spoločné európske úsilie riešiť ho efektívnou a vymožiteľnou právnou úpravou, o ktorej sa v súčasnosti na európskej pôde vedú intenzívne rokovania. Zásadné legislatívne zmeny regulácie veľkých online platforiem predstavujú návrhy nariadení o digitálnych službách a trhoch, ako aj o umelej inteligencii, ktorú dnes už programy na šírenie dezinformácií bežne využívajú,“ zdôrazňuje europoslankyňa s tým, že Slovensko musí byť intenzívne prítomné práve pri tomto európskom rokovacom stole.

„Ide totiž o globálnu hrozbu, ktorá spočíva v systéme nekontrolovaného šírenia dezinformácií v nových médiách. Preto kriminalizácia názoru jednotlivca nemôže tento problém odstrániť a legislatívny návrh ministerstva spravodlivosti v tejto skratkovitej podobe môže otočiť celú záležitosť dokonca proti slobode slova,“ približuje Miriam Lexmann.

KDH je znepokojené, že takýto prehnaný aktivizmus sa objavuje na politickej scéne čoraz častejšie. Predstavuje ešte väčšiu hrozbu ako účelovo prijímané rozhodnutia, ktoré majú vytvoriť isté výhody pre vybrané skupiny či politické ciele a sú do veľkej miery čitateľné. „Výsledkom neriadeného legislatívneho aktivizmu sú nekvalitné zákony, prijímané narýchlo, bez potrebnej širšej či odbornej diskusie zapojených strán. Výsledkom sú zneisťovanie, frustrácia a zhoršovanie spoločenskej klímy. Nehovoriac o následných problémoch s vymožiteľnosťou práva pri nejasne formulovaných ustanoveniach. Toto všetko, aj pri dobrom úmysle, môže nakoniec viesť ku zneváženiu autority právneho poriadku a k oslabovaniu podstaty právneho štátu. A to je oveľa väčšia hrozba pre Slovensko než občan vyjadrujúci názor, aj keď nesprávny či nepravdivý„, upozorňuje Milan Majerský.

Člen predsedníctva KDH, profesor práva a bývalý dekan právnickej fakulty Marek Šmid dáva v takejto citlivej otázke prednosť odbornému pohľadu pred politickým. „Nové pravidlo by muselo byť veľmi precízne formulované tak, aby sa neposkytol iný možný výklad než ten, ktorý zachová podstatu a zmysel slobody prejavu, pričom obmedzenia práv sa môžu použiť len na ustanovený cieľ,“ vysvetľuje.

Už dnes je podľa neho zámer šíriť poplašnú správu trestný a určovať, či ide o nepravdivú informáciu v trestnom konaní, je zneužiteľné. „Názory sa však v tomto rôznia a zdá sa, že sa tu vyžaduje hlbšia diskusia v odbornej i laickej verejnosti, pretože ide o trestnosť vzťahujúcu sa na výkon ľudských práv, a to je skutočne vážna vec, na ktorú treba široký konsenzus. Z pohľadu Rady Európy, ako aj ľudskoprávneho rámca OSN, výkon slobody prejavu zahŕňa aj povinnosti a môže podliehať obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné aj v záujme ochrany zdravia. Ide o zaujímavú a málo známu myšlienku, že práva sú len jednou stranou povinností,“ uzatvára Šmid.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.