KDH navrhuje zriadiť kontaktné ambulancie s ukrajinskými lekármi a financovať ich z európskych zdrojov

KDH navrhuje, aby na Slovensku boli v oblastiach s veľkým počtom utečencov pre nich zriadené kontaktné ambulancie s ukrajinskými lekármi. Tí zároveň môžu vypomôcť pri liečbe slovenských občanov. SR tým nielen posilní chýbajúce personálne kapacity, ale pomôže vyhnúť sa preťaženiu zdravotníctva v dôsledku utečeneckej krízy. Na to je treba urýchlene centralizovať evidenciu lekárov z radov utečencov a zdostupniť ju zdravotníckym zariadeniam, ktoré o ňu majú záujem. Zdôrazňuje to Kresťanskodemokoratické hnutie. 

,,Ak sa o toho istého lekára bude biť ešte viac ľudí iba preto, že sa včas nepamätalo na nápor ukrajinských pacientov, pôjde o vážnu chybu s vážnymi dôsledkami. Je našou povinnosťou pomáhať ľuďom unikajúcim pred vojnou. Ale zároveň musíme dbať o to, aby naši pacienti neboli odsúvaní na druhú koľaj a dostali adekvátnu starostlivosť, na ktorú si celý život platia odvody,“ uviedla lekárka a tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika KOLEJÁKOVÁ.

Preto podľa nej potrebujeme prispôsobiť súčasný stav tak, aby sme v lokalitách, kde žije viac vojnových utečencov z Ukrajiny, urobili všetko pre zapojenie ukrajinských lekárov do ambulantnej praxe

Europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN upozorňuje, že na otvorenie kontaktných ambulancií možno využiť dostupné európske financie. ,,Nevyužité prostriedky zo starších štrukturálnych fondov môže Slovensko využiť v rámci programu CARE i na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre Ukrajincov. Vláda by tak mala bezodkladne urobiť, aby využila na to určené peniaze, odťažila slovenské zdravotníctvo a pomohla vyhnúť sa hroziacemu problému ťažko dostupnej starostlivosti pre slovenských občanov i Ukrajincov,“ apeluje Lexmann.

Nevyhnutné je podľa nej zároveň o otvorení kontaktných ambulancií informovať ukrajinských utečencov. ,,Balík pomoci CARE bol schválený pre rýchlu pomoc. Tu treba konať o to rýchlejšie,“ doplnila Lexmann, ktorá sa v Bruseli zasadila za bezodkladné schválenie predmetného balíka. 

,,Znova sa ukazuje, že pri riešení takejto širokej agendy, ako je utečenecká kríza, potrebujeme vládneho splnomocnenca, ktorý by mal politickú autoritu a z nej vyplývajúcu zodpovednosť. Aj v oblasti zdravotníctva by vláda dokázala konať pružnejšie, ak by koordinácia postupov mala jedného pána,“ upozorňuje predseda KDH Milan MAJERSKÝ. Líder kresťanských demokratov tiež navrhuje, aby zriaďovanie kontaktných ambulancií z európskych peňazí bolo v rukách samospráv, ktoré dokážu reagovať operatívne, zodpovedne a efektívne. 

,,Využívať európske prostriedky treba veľmi rozumne a vláda musí dať veľký pozor na to, aby to nedopadlo ako s mobilnými odbernými miestami (tzv. momkami) počas pandémie, keď sa pre mnohých stali biznisom. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti musí slúžiť pre dobro ľudí a nesmie sa stať dôvodom na pochybnosti či rast nedôvery občanov na Slovensku,“ uzavrela Kolejáková.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.