KDH sa posilňuje, do tímu prichádzajú bývalí hokejoví reprezentanti

V deň začiatku hokejového šampionátu v Rige a Tampere predstavilo Kresťanskodemokratické hnutie nové tváre z hokejového prostredia. Oblasť športu v strane posilnia bývalí hokejoví reprezentanti Juraj Mikúš (vicemajster sveta z Helsínk 2012) a Dávid Skokan. KDH apeluje na zmenu systému a financovania športu, ako aj na podporu mládeže, pričom zdôrazňuje potrebuje zavedenia samostatného ústredného orgánu štátnej správy. Podľa hnutia ním môže byť napríklad ministerstvo športu a cestovného ruchu.

Politici na Slovensku si na športovcov spomenú zvyčajne vtedy, keď prinesú medaily. Nikto to nemá ako svoju skutočnú prioritu a šport zostáva desaťročia iba prílepkom ku školstvu či vede a výskumu. Musíme to konečne zmeniť, lebo nejde len o celospoločenský fenomén, ale od športu sa výrazne odvíja zdravie a zdravý životný štýl národa,“ uviedol predseda KDH Milan MAJERSKÝ. Kľúčové je podľa neho cielene podporovať a viesť mládež k športu a zaviesť efektívny systém riadenia. Posilou v tejto dlhodobej snahe KDH majú byť aj známe hokejové tváre.

V štruktúrach chýba systém, deti sa hýbu z roka na rok menej a chorejú. Nevedieme k láske a k radosti zo športu a hrozí výpadok celej generácie športovcov, ale aj stále chorejší národ. Pri športe na Slovensku máme problém a zatiaľ sa mu darí najmä vďaka prístupu jednotlivcov a rodín. Podpora športovej infraštruktúry i rozvoja mládeže je zo strany štátu minimálna,“ upozorňuje Juraj MIKÚŠ, ktorý okrem stále aktívnej hráčskej kariéry pôsobí aj ako mestský poslanec v Skalici.

Ďalší aktívny hráč Dávid SKOKAN, ktorý je aj mestským poslancom v Poprade, zdôrazňuje, že ak sa má do športu priniesť poriadok, potrebuje mať jedného skutočného pána, teda samostatný ústredný orgán štátnej správy – napríklad ministerstvo. „Jednoznačne treba upraviť celkové financovanie športu na viaczdrojové. Podpora nesmie ostať na pleciach jednotlivca či rodiny. Inšpirujme sa zahraničím a zaveďme aj daňové úľavy na podporu športu,“ apeluje Skokan.

KDH víta snahy o vypracovanie aktuálneho návrhu zákona o športe, ale kritizuje spôsob, ako zákon vzniká.Ak chcú navrhovatelia športu na Slovensku naozaj pomôcť, nemôžu obchádzať športovú obec. Fakt, že o zákone o športe nemal možnosť s tvorcami zákona diskutovať ani Slovenský olympijský výbor, je nepochopiteľné a vysoko neprofesionálne,“ hodnotí predseda KDH Milan Majerský s tým, že výsledkom je znova zbytočné rozdelenie a nepochopenie ako pri množstve iných návrhov z dielne vlády.

Spoluprácou so špičkovými športovcami chce KDH tento trend zvrátiť. „Juraj a Dávid sú nielen veľkí športoví profesionáli, ale aj prirodzení lídri a inšpirujúce osobnosti pre nastupujúcu mladú generáciu, pričom sa aktívne zaujímajú o veci verejné už ako miestni poslanci. Vítam ich v tíme a verím, že spoločne pomôžeme urobiť zo Slovenska nielen krajinu, ktorá šport miluje, ale ho i systematicky podporuje a pomáha k zdraviu národa,“ uzavrel Majerský.

Juraj Mikúš je nositeľom striebornej medaily z hokejových MS vo Fínsku (2012) a 66-násobný slovenský reprezentant. V klubovej kariére pôsobil v HC Lev Praha, TPS Turku, HC Lev Poprad, HC Spartak Moskva, Dinamo Riga či HK 36 Skalica, v predošlej sezóne obliekal extraligový dres HK Nové Zámky. Pôsobí aj ako mestský poslanec v Skalici.

Dávid Skokan je bývalý juniorský aj seniorský reprezentant, za Slovensko nastúpil aj na MS v Minsku (2014) a Kolíne (2017). V klubovej kariére pôsobil v HC Slovan Bratislava, HC Slavia Praha, HK Hradec Králové, Piráti Chomutov, HC Dynamo Pardubice, Löwen Frankfurt a HC Košice. V predošlej sezóne bol ťahúňom extraligového Popradu, kde pôsobí aj ako mestský poslanec.

Predseda KDH Milan Majerský s bývalými hokejovými reprezentantmi Dávidom Skokanom a Jurajom Mikúšom.

Dlhodobé návrhy RIEŠENÍ KDH na podporu športu

 1. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA
 • Vytvorenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy – napríklad Ministerstva športu a cestovného ruchu SR
 • Systémové združenie tímov odborníkov a úzka spolupráca so športovými zväzmi i samosprávami
 • Zadefinovanie presných pravidiel pre budovanie športovej infraštruktúry
 • Úprava legislatívy pre podporu voľnočasového, amatérskeho i profesionálneho športu

2. PODPORA Z VEREJNÝCH ZDROJOV

 • Nastavenie inovatívneho systému prerozdeľovania financií aj podpory jednotlivých oblastí športu
 • Zmena financovania všetkých oblastí športu vrátane daňových stimulov
 • Zmena priorít zameraných komplexne na mládež, nie iba na reprezentáciu
 • Využívanie verejných zdrojov v prospech čo najširšej verejnosti

3. PODPORA ZO SÚKROMNÝCH ZDROJOV

 • Motivovanie súkromných zamestnávateľov
 • Zavedenie daňových úľav a iných motivačných opatrení na podporu športu zo súkromných zdrojov
 • Zavedenie úzu o podpore športu zahraničnými firmami, ktoré podnikajú na Slovensku, tu – nie v ich krajinách
 • Vytvorenie mechanizmu, zabezpečujúceho špeciálny odvod z činností, ktoré pochádzajú priamo zo športu

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

 1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
 2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.