KDH víta petíciu za viac volebných obvodov a navrhuje spojiť ju s komunálnymi voľbami

KDH dlhodobo žiada namiesto jedného zriadiť 8 volebných obvodov pre voľby do NR SR. Preto vítame petíciu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) za viac obvodov. Aby však bola petícia naozaj účinná, vyzývame na podporu ďalšie subjekty a navrhujeme spojiť zber podpisov s blížiacimi sa komunálnymi a regionálnymi voľbami. Vyhlásil to predseda KDH Milan Majerský. 

Pre čo najväčší úspech petície je podľa hnutia dôležité, aby ju podporila aj Únia miest Slovenska (ÚMS).Na konci dňa bude dôležitý výsledok. Ukážme, že sa pre dobro občanov vieme spojiť a nájsť takú cestu, ktorá zlepší život ľuďom v každom kúte našej krajiny,“ pozýva k spolupráci Majerský. Pripomína, že KDH tému viacerých obvodov presadzuje už viac ako dvadsať rokov, ale „pre ľudí nebude dôležité, kto tému priniesol, ale či sa zmena konečne podarila a život sa zlepšil„. Hnutie preto pre zmenu zákona v prospech viacerých volebných obvodov aktívne hľadá podporu.

Volebný zákon ešte z čias Vladimíra Mečiara dnes podľa KDH už absolútne nezodpovedá realite.Národný parlament musí zastupovať ľudí z celého Slovenska, teda spravodlivo proporčne. Dnes, keď takmer tretinu NR SR tvoria poslanci z hlavného mesta, to nemožno povedať a vidíme, že politické elity sú neraz odtrhnuté od reálneho života ľudí v regiónoch. Bez toho, aby parlament poznal problémy občanov naprieč celou krajinou, ich potom nevie dobre zastupovať. Je čas zmeniť to,“ volá Majerský po zmene volebného zákona. Priniesť by mala vznik viacerých obvodov podľa prirodzeného rozloženia krajov, teda ôsmich.   

Viac volebných obvodov by podľa KDH umožnilo zvoliť si „svojho poslanca“, teda poslanca zo svojej obce, mesta, územia. To má priniesť osobnejší vzťah voličov s politikmi a väčšiu zodpovednosť. Regionálne férové zastúpenie v NR SR dá tiež podľa hnutia samosprávam skutočnú možnosť presadiť svoje podnety. „Dnes sme bohužiaľ svedkami toho, že regióny sú vládou neraz obchádzané, a to aj pri vážnych rozhodnutiach, ktoré sa ich bytostne týkajú,“ upozorňuje Majerský.   

Pritom to vždy boli, sú a budú práve samosprávy, na pleciach ktorých výrazne leží priama pomoc ľuďom – tak, ako to dokázali pri pandémii, ktorú by štát bez nich nezvládol. Je namieste požadovať, aby na týchto ľudí zdola boli vládou prenesené nielen povinnosti, ale aj adekvátne možnosti a právomoci. Tu môže nové zastúpenie NR SR cez viac obvodov zohrať významnú úlohu,“ podotýka Majerský.   

K zriadeniu 8 volebných obvodov zároveň podľa lídra kresťanských demokratov vážne pozýva aj fakt, že súčasný stav neželane vyhovuje záujmu oligarchov riadiť politiku z pozadia. Dnes podľa neho stačí, aby si ľudia, ktorí chcú mať vplyv na politickú stranu, postrážili celonárodnú kandidátku, čo pri 8 obvodoch nebude také jednoduché. „Zastavme regionálne priepasti a oligarchov v politike, zmena volebného systému k tomu môže výrazne pomôcť,“ zdôrazňuje líder KDH.   

KDH minulý týždeň vyzvalo k zmene volebného zákona vládu SR, následne sa k téme pripojilo aj ZMOS a spustilo petíciu za viac volebných obvodov. „V KDH nás teší, že o tému je záujem a veríme, že spoluprácou sa podarí presadiť potrebnú zmenu,“ uzatvára Majerský.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.