KDH vyzýva Kolíkovú vyvodiť zodpovednosť, vinou ministerstva skončili funkčné zdravotnícke zariadenia

Ministerstvo spravodlivosti nesie priamu zodpovednosť za zrušenie desiatok funkčných zdravotníckych zariadení iba pre formálnu byrokratickú chybu. V čase vrcholu pandémie, keď máme akútny nedostatok lekárov, tak pre nepodstatnú formalitu mnohým z nich zaniklo oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Toto sa jednoducho nesmie stať, reaguje Kresťanskodemokratické hnutie a vyzýva ministerku na vyvodenie zodpovednosti. 

Novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020 priniesla okrem iného aj tzv. „čistenie obchodného registra“, teda vymazanie určitých zapísaných osôb z obchodného registra (OR). Ministerstvo spravodlivosti spolu s registrovými súdmi proces čistenia OR spustilo v uplynulých mesiacoch. V dôsledku toho boli v novembri z OR SR vymazané tisícky firiem. Mnohé z nich sú však funkčné, nesplnili iba formálny nedostatok, keď nepreviedli imanie spoločnosti ešte zo slovenských korún na eurá. 

Medzi vymazanými, teda už neexistujúcimi spoločnosťami, sú aj desiatky zdravotníckych zariadení. Tisícky pacientov tak v čase pandémie prišli o svojich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti len preto, že títo si formálnu povinnosť nevšimli v Obchodnom vestníku či na webe ministerstva spravodlivosti. „V tomto pre zdravotníctvo dramatickom období je to neospravedlniteľná chyba. Úkonu s takým vážnym dosahom, ako je zrušenie ambulancie, štát musí predchádzať jasnou a maximálnou komunikáciou, nemôže to byť iba o splnení si povinnosti. Naozaj musia lekári popri množstve denných úloh sledovať vestník alebo web ministerstva, aby neprišli o ambulanciu? Nedala sa im v tejto byrokratickej formalite odoslať aspoň jedna esemeska alebo e-mail?“ upozorňuje tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika KOLEJÁKOVÁ. Ohroziť zdravotnú starostlivosť pre nepodstatný údaj bez predošlej snahy bezpodmienečne na to upozorniť poskytovateľov je podľa nej prejav nekompetentnosti a neodpustiteľné zlyhanie. 

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro je potrebné splniť. Podľa hnutia však nejde o vadu, ktorá by spôsobila akúkoľvek ujmu na verejnom záujme alebo na poškodení právom chránených záujmov či čohokoľvek. Namiesto odobratia licencie preto podľa KDH stačilo odoslať akékoľvek elektronické upozornenie a uistiť sa, že nezlikvidujú funkčné firmy, ktoré sa týmto dostali do obrovských problémov. 

Dať spoločnostiam v Obchodnom vestníku a na webe ministerstva informáciu, aby do polroka previedli imanie na eurá, ak tak ešte neurobili, je zo zákona správne. Ale aký problém malo ministerstvo uplatniť aj manažérsky, pro-občiansky a ľudský prístup, teda ubezpečiť sa o tom, že funkčné firmy o tom naozaj vedia? Zvlášť, ak sú medzi nimi lekári, ktorých je dnes akútny nedostatok?“ pýta sa predseda KDH Milan Majerský. Následky sú podľa neho hrozivé. „Pre byrokratické prenasledovanie občana je ohrozená zdravotná starostlivosť tisícok pacientov. Niektorí nás kontaktujú napríklad s tým, že im počas ordinovania prišli z vodární odpojiť vodu alebo elektrinu, lebo ako firma už neexistujú. Lekári sa takýmto spôsobom dozvedajú, že už nemôžu liečiť,“ približuje Majerský. 

Je to obrovské zlyhanie a zodpovednosť zaň nesie ministerstvo spravodlivosti. Tieto veci sa dejú ako dôsledok nekompetentného politického aktivizmu, ktorý je spojený s povyšovaním byrokracie nad realitu. Predovšetkým vzhľadom na dôsledky na zdravotné zariadenia v čase pandémie vyzývame ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú vyvodiť adekvátnu zodpovednosť,“ uviedol líder kresťanských demokratov. 

Keďže zrušené spoločnosti musia nanovo splniť náročnú sériu zákonných povinností, aby mohli znova vzniknúť, KDH tiež vyzýva k ústretovosti všetky zapojené strany. „Či už ide o úrady alebo zdravotné poisťovne, urobme všetko pre to, aby sme poškodeným pomohli čo najskôr a čo najľahšie prejsť zložitým byrokratickým procesom opätovného schvaľovania licencie. Pri zdravotnej starostlivosti ide doslova o hodiny,“ uzavrel Milan Majerský. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.