KDH vyzýva stiahnuť vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a žiada verejné ospravedlnenie

KDH podporuje efektívne opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, avšak tvrdo odsudzuje slová vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Vladimíra Šuchu o tom, že Slováci majú v tejto alebo akejkoľvek inej súvislosti pokazené chromozómy a chybnú DNA. Navyše, ak chce pán Šucha dosiahnuť takúto rovnosť, jeho navrhovaným dotlačením ju určite nedocielime. Hnutie preto vyzýva na jeho stiahnutie. 

,,Takéto vyjadrenia považujeme za neakceptovateľné a je nepredstaviteľné, aby zneli z úst kohokoľvek a už vôbec nie zástupcu Európskej komisie. Tá by voči vedúcemu svojho zastúpenia mala okamžite vyvodiť dôsledky a stiahnuť ho,“ uviedol predseda KDH Milan MAJERSKÝ

Slovensko si tiež podľa neho zaslúži verejné ospravedlnenie namiesto vyviňovania sa.

„Ako kresťanskí demokrati upozorňujeme, že na jednej strane prichádzajú od predstaviteľa EK takéto nemiestne urážky, ale na druhej sa potom čudujeme, že slovenskí občania strácajú dôveru v európske inštitúcie. Takto sa vzájomné vzťahy nebudujú a vonkoncom sa takto netvorí dialóg v akejkoľvek vážnej téme, za ktorú považujeme aj problematiku rovnosti medzi mužmi a ženami,“ dodal.

V súvislosti so strácaním dôvery v európske inštitúcie Majerský zdôraznil, že „KDH už dlhodobo vyzýva, aby sa aj v najvyšších kruhoch európskych inštitúcií začali dôkladne zaoberať problematikou zasahovania do výlučných kompetencií členských štátov. To sa týka najmä rodinného práva a oblasti vzdelávania, kde zvlášť v posledných rokoch badáme nenáležité a opakované pokusy EÚ diktovať členským štátom, čo si majú myslieť alebo konať. Dokonca dochádza až k pokusom o prekrúcanie základných ľudských práv.“

Slová o chybnej DNA a pokazených chromozómoch Slovákov povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha na konferencii „Férová akadémia“, ktorú na pôde Centra vedecko-technických informácií (CVTI) v Bratislave organizovalo občianske združenie Žijem vedu a CVTI s podporou Nadácie ESET a národného projektu SK4ERA. Okrem iného je podľa neho potrebné tlakom a kultúrnou zmenou dostať rodovú rovnosť do DNA každého človeka, pričom na to treba použiť napríklad zavedenie kvót. O chromozómoch Slovákov uviedol, že postoj Slovákov k téme rodovej rovnosti je akoby až geneticky zakorenený. „Máme v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené, a mali by sme ich napraviť,“ povedal Šucha s tým, že táto téma sa nezmení bez jasných pravidiel, mantinelov a záväzných a striktných ukazovateľov„Jednoducho tá zmena myslenia tu musí nastať. A ona musí prísť tak, že do toho budú tí v riadiacich a politických funkciách dotlačení,“ dodal vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.