KDH vyzýva vládu prehodnotiť pozíciu SR k rizikovému rozšíreniu trestných činov v EÚ

Rozšírenie tzv. trestných činov v EÚ o „nenávistné prejavy“ je rizikovou a nepripravenou iniciatívou, ktorá by mohla ohroziť slobodu slova. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré rozhodnutie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej bezvýhradne podporiť legislatívu na Rade EÚ považuje za nesprávne, lebo návrh môže poškodiť občanov. Hnutie žiada vládu prehodnotiť pozíciu SR.

Trestné právo musí stáť na definovaní objektívnych, jednoznačných a dôkazmi podložených skutkov. Európska komisia (EK) však dodnes neposkytla jasnú a uspokojivú definíciu toho, čo chce postihovať ako nenávistný prejav, tzv. hate speech. Slová či skutky konané z nenávisti treba rozhodne odsúdiť, ale chrániť spoločnosť pred nenávisťou spôsobom, ktorý môže viesť k obmedzeniu slobody slova, je nesprávne a nebezpečné,” vysvetľuje podpredseda KDH Marián Čaučík.  

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že EK vo svojom nedávnom stanovisku vágne uvádza, že „nenávistný prejav“ je „podnecovanie k nenávisti a násiliu“. Túto vágnosť KDH hodnotí ako obrovské riziko, ktoré by mohlo viesť k možnému zneužitiu. Prípadná právna neistota by mohla podľa hnutia vyústiť dokonca do strachu a autocenzúry, ktorá je v protiklade so zaručeným právom na slobodu slova.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková súhlasila na Rade Európskej únie za Slovenskú republiku s tým, aby sa „nenávistné prejavy“ a „trestné činy z nenávisti“ zaradili do zoznamu tzv. trestných činov v EÚ. KDH zdôrazňuje, že k takémuto vážnemu kroku sa musí pristúpiť s najvyššou pozornosťou a precíznou argumentáciou, ktorá, žiaľ, v súčasnej podobe dokumentu chýba.  

Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH), ktorá sa téme venuje dlhodobo, apeluje, aby sa z návrhu vylúčili riziká, ktoré mu pri aktuálnom stave hrozia. “Nenávisť, jej slovné prejavy či skutky konané z nenávisti sú odsúdeniahodné a nemajú miesto v spravodlivej spoločnosti. V situácii, keď je spoločnosť značne rozdelená, si všetci ešte omnoho viac uvedomujeme potrebu kultivovať dialóg. To však nedosiahneme zužovaním priestoru na slobodné vyjadrenie postoja v spoločnosti. Pilierom demokracie je a musí zostať sloboda slova,” uviedla Lexmann s tým, že cesta, ktorá by mohla priniesť jej ohrozenie, rozhodne nie je dobrou cestou.  

Podľa europoslankyne sa takýmto problematickým riešeniam treba jednoznačne vyhnúť a európsku legislatívu využívať tam, kde môže priniesť jasnú pridanú hodnotu pre občanov.

“Treba tiež zdôrazniť, že definície nenávistných prejavov tak, ako sú uchopené v legislatíve jednotlivých členských štátov, sa rôznia aj vzhľadom na ich kultúrno-historický vývoj. Realizácia podľa momentálneho návrhu rozhodnutia Rady EÚ by preto mohla viesť k právnej neistote. Následkom tak môže byť ešte väčšia polarizácia spoločnosti. Vyzývame preto vládu na prehodnotenie pozície SR a vyjadrenie výhrad,” dopĺňa podpredseda KDH Marián Čaučík s tým, že výhrady k súčasnému návrhu prezentovalo aj viacero ďalších členských štátov.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.