KDH žiada 8 volebných obvodov: Politické elity sú odtrhnuté od života

Namiesto jedného potrebuje Slovensko osem volebných obvodov. Takmer tretina národných poslancov z Bratislavy, časté obchádzanie regiónov vládou pri vážnych rozhodnutiach či snahy oligarchov riadiť politikov sú vážnym pozvaním, aby sa konečne zmenil volebný zákon. Uviedol to predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský.

Slovensko nie je iba Bratislava. Fakt, že takmer tretinu NR SR tvoria poslanci z hlavného mesta, iba znásobuje smutný jav, že politické elity sú neraz odtrhnuté od reálneho života ľudí v regiónoch. Ak parlament nepozná problémy občanov naprieč celým Slovenskom, nevie ich dobre zastupovať. Treba to nutne zmeniť,“ približuje Majerský, ktorý volá po zmene volebného zákona. Tá by mala jeden volebný obvod nahradiť ôsmimi, podľa prirodzeného rozloženia krajov.

Volebný zákon ešte z čias Vladimíra Mečiara dnes už absolútne nezodpovedá realite. Nielenže neponúka spravodlivé proporčné zastupovanie všetkých regiónov v národnom parlamente, ale zároveň neželane vyhovuje záujmu oligarchov riadiť politiku z pozadia,“ vysvetľuje líder kresťanských demokratov. Ako uvádza, dnes stačí, aby si ľudia, ktorí chcú mať vplyv na politickú stranu, postrážili celonárodnú kandidátku. Pri rozdelení na 8 obvodov to podľa neho také jednoduché nebude. „Zastavme regionálne priepasti a oligarchov v politike, zmena volebného systému k tomu môže výrazne pomôcť,“ zdôraznil Majerský.

Milan Majerský (predseda KDH), Marián Čaučík (podpredseda KDH), Peter Mach (bývalý predseda Štatistického úradu SR) a Gabriela Viazanková (starostka obce Radatice)

Podľa podpredsedu KDH Mariána ČAUČÍKA zavedenie 8 volebných obvodov prispeje k rovnakej šanci pre všetkých. „Ľuďom to umožní zvoliť si svojho poslanca, teda zástupcu zo svojho regiónu. Politici tak budú mať s ľuďmi oveľa osobnejší vzťah, ale aj podstatne väčšiu zodpovednosť. Z tohto priameho spojenia s parlamentom budú jednoznačne profitovať ľudia na Slovensku,“ naznačuje Čaučík.

Ako Bratislavčan súhlasí s tým, že NR SR má byť reprezentovaná proporčne podľa všetkých krajov. „To nie je o hodnotení Bratislavy, ale prirodzená a logická túžba ľudí, aby v národnom parlamente bolo jasne počuť aj ich slovo, majú na to plné právo. Každý región má mať bezpochyby patričné zastúpenie,“ podčiarkol Čaučík s tým, že rozumie, že mnohí bez zastúpenia cítia krivdu, ktorú treba raz navždy odstrániť.

Aktuálne je v Národnej rade Slovenskej republiky zo 150 poslancov až 45 Bratislavčanov.

Zmena volebného zákona je dôležitá aj podľa starostky Radatíc (okres Prešov) Gabriely VIAZANKOVEJ (KDH). „Veľmi silno pociťujem, aké ťažké je presadiť vôľu ľudu, ktorá mi vo voľbách dala dôveru, ak mám byť ako starostka úspešná v komunikácii s parlamentom či vládou. Bolo by omnoho zmysluplnejšie a jednoduchšie, ak by sme naše potreby mohli tlmočiť svojim poslancom z našich regiónov,“ vysvetľuje Viazanková.

Starostovia obcí sú podľa nej neraz svedkami toho, že vláda rozhoduje o nich bez nich. Príkladom je aj súdna mapa či optimalizácia siete nemocníc. Preto starostovia za KDH hromadne vyzvali vládu, aby ich neobchádzala. Výraznou pomocou by podľa Viazankovej bola zmena jedného na osem volebných obvodov, lebo ľudia by tak mali vo svojich rukách možnosť priamejšie spravovať štát. „Reforma volebného zákona sa prekladá už dlhé roky a nikdy na ňu nie je čas. Neexistuje jediný dôvod, prečo s ňou nezačať hneď teraz,“ dopĺňa starostka. Zmena volebného zákona podľa návrhu KDH počíta s tým, že väčšina mandátov sa pridelí v prvom skrutíniu v 8 volebných obvodoch, teda nie celoštátne, ako je to v súčasnosti. Ako vysvetľuje predkladateľ návrhu a bývalý predseda Štatistického úradu SR Peter MACH, zriadenie 8 volebných obvodov znamená, že kandidátnu listinu predkladá každá kandidujúca strana alebo koalícia samostatne pre každý volebný obvod. „Mandáty sa rozdeľujú samostatne v každom volebnom obvode na základe počtu získaných hlasov a na celoštátnej úrovni sa v 2. skrutíniu rozdelí už len niekoľko mandátov za hlasy, ktoré sa neuplatnili pri rozdeľovaní mandátov vo volebných obvodoch,“ uzatvára Mach.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.