Matovičov návrh rozpočtu je ako zlý vtip, hrozia existenčné problémy SR

Návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok vyznieva skôr ako návod na vstup Slovenska do rozpočtového provizória, rezort financií ho nemôže brať vážne. Igor Matovič nielenže nezodpovedne nahradil poctivú analýzu a opatrenia okrúhlym nič nehovoriacim číslom, ale navyše uťahuje kohútiky na nesprávnych miestach, keď ešte viac prehĺbi problémy zdravotníctva  v kríze. Uviedol to ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko s tým, že hnutie očakáva rýchle predloženie nového zodpovedného rozpočtu.

„Naozaj chce ministerstvo financií vstúpiť do nového roka s rozpočtovým provizóriom? Lebo návrh budúcoročného rozpočtu je pozvaním pre parlament neschváliť ho, keďže nerešpektuje platné zákony, ani vlastné pravidlá,“ vysvetľuje Hajko, podľa ktorého politikárčenie v spravovaní verejných peňazí dosiahlo novú dimenziu.

Návrh štátneho rozpočtu podľa neho ignoruje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Lebo ak by ho na ministerstve Igora Matoviča brali do úvahy, museli by počítať s tým, že od mája 2023 padnú z dôvodu vysokého zadlženia štátu všetky výnimky, vláda bude musieť žiadať o vyslovenie dôvery v parlamente a potom prísť s návrhom vyrovnaného rozpočtu.

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto scenáru, by bolo schválenie novely zákona o dlhovej brzde, ktorá leží v parlamente už dva roky a ktorú doteraz neprijali pre odpor SaS. Keďže však s Richardom Sulíkom sa Matovič s veľkou pravdepodobnosťou nedohodne a na úrodnú pôdu nepadne ani neprijateľný návrh štátneho rozpočtu, minister financií počíta v roku 2023 s rozpočtovým provizóriom,“ tvrdí Hajko.

Keďže schválené vládne výdavky nestačia už tento rok, Hajko upozorňuje, že ak by sa malo v rovnakých číslach postupovať aj v budúcom, štát sa dostane do existenčných problémov. Takéto konanie je podľa KDH v čase vysokej inflácie, energetickej krízy, dobiehajúcej pandémie koronavírusu a hroziaceho kolapsu zdravotníctva vrcholne nezodpovedné. Slovensko vrhá do viacnásobnej krízy – politickej, ekonomickej, zdravotnej a sociálnej.

Ak to vláda myslí s republikou vážne, musí z toho nájsť cestu von. Vládni politici musia dosiahnuť prijatie novely zákona o dlhovej brzde a minister financií musí predložiť taký návrh štátneho rozpočtu, podľa ktorého sa bude dať v roku 2023 reálne postupovať. A pritom bude rešpektovať výdavkové limity tak, ako si to vládni poslanci schválili v parlamente. Nebude to ľahké, nápor na vonkajšie zdroje je enormný,“ upozorňuje Hajko.

Ako ďalej dodáva, ministerstvo financií ráta podľa súčasného predloženého návrhu s ďalším zadlžovaním, keďže na každé štvrté vynaložené euro zo štátneho rozpočtu si požičia. Keď k tomu pripočítame, že každé ďalšie štvrté euro bude z európskych zdrojov, potom prídeme k záveru, že táto vláda si vie zabezpečiť z vlastných zdrojov peniaze iba na polovicu svojich výdavkov. Spod periny, ktorou sa zakrývame, nám trčí pol tela, a aj to nevieme, či ju z nás nadobro nestrhnú ďalšie nezodpovedné kroky vlády,“ zdôrazňuje Hajko.  

V takejto situácii vláda stále vajatá s opatreniami na zmiernenie dosahov drahých energií a ministerstvo financií si jednoducho napíše do návrhu štátneho rozpočtu, aby mu parlament schválil na budúci rok okrúhlu sumu 3,5 miliardy eur.Žiadna analýza, žiadne konkrétne opatrenia, len miliardové čísla. Nikto netuší, kam peniaze pôjdu, ako sa použijú. Vieme iba to, že pod palcom ich bude mať minister financií,“ vyjadruje obavy ekonomický expert.

Ako dodáva, na druhej strane Igor Matovič uťahuje kohútiky na nesprávnych miestach. „Rezort zdravotníctva posiela do provizória už dnes, keď mu hodlá budúci rok ponechať platby za poistencov štátu na úrovni tohto roka. Bez ohľadu na tohtoročnú poddimenzovanosť a rastúcu infláciu. Vyvolávať  v časoch hromadných výpovedí lekárov v zdravotníctve neistotu je ako prilievanie oleja do ohňa. Tak sa seriózna vláda nespráva,“ uzatvára Hajko.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.