Mestá, obce a župy vo vládnom chaose ukázali, že je čas dokončiť reformy a posilniť ich

Keď bolo najťažšie, mestá, obce a župy pomohli zvládnuť ťažkú pandemickú situáciu. Ukázali, že sú schopné a pripravené na decentralizáciu. Je najvyšší čas posilniť ich kompetencie a konečne dokončiť reformu verejnej správy a volebného zákona. Vyhlásil to predseda KDH Milan Majerský. 

Kým dôvera vlády bezprecedentne padla, vplyv a sila miest, obcí a regiónov naopak výrazne vzrástli. Počas pandémie ukázali nielen to, že najlepšie poznajú problémy ľudí, ale dokážu vyriešiť aj nečakané a operatívne úlohy najvyššej náročnosti,“ uviedol Majerský. Líder hnutia, ktoré má najviac starostov a primátorov (220) i miestnych a regionálnych poslancov (2994), volá po reformách, ktoré majú pomôcť riešiť skutočné problémy ľudí v ich regiónoch.

Dnes už podľa neho nestojí otázka, či potrebujeme dokončiť reformu verejnej správy a jej decentralizáciu, ale kedy sa tak stane. „Roky počúvame, že to nie je téma dňa. Ale pandémia jednoznačne potvrdila, že o posilnení miest, obcí a regiónov kompetenčne i finančne musíme okamžite začať vážnu debatu,“ zdôraznil Majerský s tým, že téma nesmie znova zapadnúť prachom.

Dotiahnime však aj zmenu volebného zákona a zaveďme 8 volebných obvodov pre voľby do NR SR. Ľudia si tak budú môcť zvoliť poslanca zo svojho regiónu. Ten môže na národnej úrovni riešiť problémy, ktoré ich trápia tam, kde žijú a pracujú,“ apeluje líder kresťanských demokratov s tým, že nie je správne, že tretinu NR SR dnes tvoria poslanci z Bratislavy.

O regióny sa podľa neho musíme oprieť nielen, keď nás donúti výnimočná situácia, ale vždy, keď to potrebuje občan. „Ak pomôžeme rásť obciam, mestám a župám, bude rásť celé Slovensko,“ podčiarkuje Majerský.

Predseda KDH zároveň upozornil, že pandémia Covid-19 nie je jediná, ktorá sužuje Slovensko. Už pridlho podľa neho zápasíme s pandémiou korupcie a klientelizmu, ku ktorým sa pridala epidémia populizmu a neodbornosti.

Žijeme v napätí a neistote a ľudia sú z toho už vyčerpaní. Mnohých dnes trápia existenčné problémy a potrebujú okamžitú pomoc. Vidíme však, že takzvané antisystémové strany nedokážu zaviesť systém, ktorý Slovensko nutne potrebuje spolu s odbornosťou a poctivosťou,“ zhodnotil Majerský s tým, že len systém, odbornosť a poctivosť pritom dokážu obnoviť stratenú dôveru u ľudí.

Vláda podľa neho musí urobiť všetko preto, aby ľudia neboli nútení opúšťať svoje domovy a mohli vo svojej obci, meste, regióne či na Slovensku zostať dôstojne žiť. „Stane sa to vtedy, keď občania uvidia konkrétne riešenia vo všetkých dôležitých oblastiach, ako sú napríklad zdravie, vzdelávanie, spravodlivá sociálna politika, ale tiež podpora rodín aj v iných oblastiach. KDH takéto riešenia v najbližšom období postupne predstaví,“ doplnil Majerský.

KDH dnes predstavilo aj novú víziu a komunikáciu, ktorej súčasťou je zmena vizuálu i loga. „Vnútri hnutia sme sa nachystali, dôkladne si nastavili zrkadlo. Dnes sme pripravení meniť Slovensko,“ uzavrel predseda KDH.  Viac o novej vízii hnutia nájdete na 2021.kdh.sk.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.