Najkrajšie lokality UNESCO prídu o milióny eur, rozhodli vládni poslanci

Štát vyškrtol dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok v celkovej výške 2 690 000 eur z rozpočtu pre rok 2022. Upozorňuje na to člen predsedníctva KDH a mestský poslanec v Banskej Štiavnici Milan Kabina. 


Udialo sa tak na základe pozmeňujúceho návrhu poslancov Milana Vetráka (OĽANO) a Mariána Viskupiča (SaS), ktorí presadili, aby sa 2,69 milióna eur určených pre obce presunulo pod ministerstvo kultúry. Z dotácie, ktorá mala ísť obciam na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok svetového významu, zostala týmto krokom v rozpočte nula.

Tieto financie mali putovať priamo samosprávam, ktoré ich už majú zahrnuté vo svojich rozpočtoch na nasledujúci rok. Zo dňa na deň tak napríklad Banská Štiavnica príde o 820-tisíc eur, Bardejov o 530-tisíc eur, Levoča o ďalší pol milión či Kremnica o 300-tisíc eur,“ vysvetľuje Kabina.

Ešte pred rokom bol na tento účel rozpočtovaný dvojnásobok. Súčasná vláda najprv skrátila výšku pomoci pre najvýznamnejšie kultúrne a prírodné lokality Slovenska na polovicu. Dotknuté samosprávy to chápali ako nutnú racionalizáciu súvisiacu so svetovou pandémiou. Po prijatí pozmeňovacieho návrhu sa na záchranu a obnovu týchto pamiatok neušlo ani euro. „To sa už nedá chápať ako nevyhnutná racionalizácia, ale ako barbarstvo,“ hodnotí Kabina.

Ako ďalej zdôrazňuje, „hrdíme sa Spišským Hradom ako európskou pamiatkou. Obec Spišské Podhradie mala dostať 100-tisíc eur, ale nedostane nič. Považujem to zo strany poslancov vládnej koalície za prejav kultúrnej ignorancie a neúctu k nášmu dedičstvu svetového významu zapísaného v UNESCO. K takémuto dedičstvu by mal štát pristupovať osobitne a nie ho len „hodiť“ do akejsi široko koncipovanej dotačnej schémy ministerstva kultúry.“

Kabina tiež navrhuje prešetriť, či Slovensko neporušilo Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Štát má podľa platného dohovoru vyvíjať nielen právne či administratívne, ale predovšetkým finančné opatrenia na ochranu a zachovanie dedičstva.

Iróniou je, že práve tri lokality zapísané v UNESCO Banská Štiavnica, Bardejov a Levoča nedostanú zo štátu nič. Nulu. Budú sa síce môcť o dotáciu uchádzať na ministerstve kultúry, ale otázne je, či vôbec a kedy ju dostanú. Výsledkom takejto úpravy štátneho rozpočtu je, že medzinárodné uznané najkrajšie prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré Slovenská republika má, nechávame napospas jeho postupnému úpadku a zániku,“ približuje Kabina.

Podľa poslanca NR SR Milana Vetráka sa uvedená zmena „zohľadní aj v ďalších rozpočtových rokoch“. Uviedol to v závere svojho pozmeňovacieho návrhu. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.