Návrh vládnych poslancov môže zlikvidovať tisícky včelárov

Neodborný a necitlivý návrh vládnych poslancov, ktorí chcú drasticky obmedziť prácu slovenských včelárov, sa nedá pochopiť. Dnes, keď by sme mali domácim poľnohospodárom i spotrebiteľom pomáhať, im namiesto toho zasadíme ďalšiu dýku do chrbta. Ak je pravda, že návrh vznikol bez diskusie so včelármi, ide o prejav amaterizmu aj ignorancie zo strany vlády SR. Uviedol to podpredseda KDH Igor Janckulík v reakcii na návrh zákona o ochrane zvierat, ktorý by spôsobil masívnu redukciu slovenského medu.

Návrh poslancov OĽaNO okolo Martina Fecka a Moniky Kozelovej by sa podľa Janckulíka likvidačne dotkol nielen veľkého množstva včelárov, ale spôsobilo by to tiež zdražovanie slovenského medu a masívny dovoz často menej kvalitného aj sfalšovaného medu zo zahraničia. Poslanci navrhujú obmedziť chov včelstiev na maximálne dve včelstvá na štvorcový kilometer. Pri rozlohe Slovenska by to znamenalo pokles včelstiev až o 72 %, a teda z 350-tisíc iba na 98-tisíc včelstiev.

Takto si vážime ľudí, ktorí žijú v harmónii s prírodou a ich pracovitosť nám prináša vysoko kvalitný a svetovo výnimočný slovenský med? Týmto ľuďom by sme sa mali poďakovať, oceniť ich a pred takýmto návrhom zákona s nimi čo najviac rozprávať a počúvať ich. Pri pohľade na nový zákon sa to tak nejaví, navyše to uškodí aj spotrebiteľom,“ zdôrazňuje Janckulík. 

Ako upozorňuje, ak by návrh prešiel, počet včelárov, ktorí by mohli pri drasticej zmene podmienok vykonávať svoje podnikanie, by sa znížil zo súčasných 22-tisíc iba na pár tisíc. Kresťanskí demokrati preto vyzývajú poslancov, aby prehodnotili časť zákona, ktorá sa týka obmedzenia včelárov a spôsobila by historicky najnižšiu sebestačnosť Slovenska vo výrobe medu. Tá by poklesla na 17 až 20 % zo súčasnej 60 až 70 % úrovne spotreby obyvateľstva. Na jedného Slováka by tak vychádzalo iba alarmujúcich 250g slovenského medu ročne. To je necelá tretina jednej štandardnej nádoby medu.

Veríme, že tento zákon neprejde a nestaneme sa vďaka nemu európskym či svetovým unikátom. Ale je smutné, že ním niekto vôbec obťažuje včelárov, ktorí zvlášť v týchto ťaživých časoch majú čo robiť, aby sami prežili. Dokonca sa tým otvárajú dvere dovozu cudzieho a často nekvalitného medu. Svojim to zakážame, cudzích objímeme, to je v záujme Slovenska?“ reaguje podpredseda KDH. 

Okrem necitlivého zníženia chovu včiel sa má návrh zákona týkať aj zákazu prepravy včiel či kočovania, ktoré využíva množstvo poctivých včelárov, keď hľadajú ideálne miesta pre kvalitu medu. Navrhnutý je tiež zákaz šľachtenia včiel a zákaz inseminácie, čiže kontrolovaného oplodňovania včelích matiek s dôrazom na kvalitu genetiky.

Tieto detaily iba potvrdzujú nekompetentnosť návrhu, ktorý sa dostatočne neopiera o reálie včelárstva a mal by byť prepracovaný po poctivej a širokej diskusii s nimi,“ uzatvára Janckulík. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.