Nová stavebná legislatíva hazarduje s ochranou pamiatok na Slovensku a ministerstvo kultúry sa nečinne prizerá

Nový stavebný zákon chce rizikovo transformovať krajské pamiatkové úrady (KPÚ) na špeciálne stavebné úrady, čím ohrozíme ochranu pamiatok. Je nepochopiteľné, že Ministerstvo  SR (MK SR) ignoruje tento problém, doteraz nezvolalo zasadnutie svojich poradných orgánov v tejto oblasti a vôbec nediskutuje s odborníkmi. KDH tým reaguje na kritické zmeny v stavebnej legislatíve, ktoré vláda schválila minulý týždeň. 

,,Po novom pamiatkové úrady preberú na seba rozhodovanie o stavebných činnostiach, hoci v tejto oblasti nemajú špecializáciu. Nehovoriac o tom, že sú dlhodobo personálne poddimenzované a nebudú stíhať vybavovať všetky stavebné konania,“ vysvetľuje obrovské riziko zmien archeológ a člen odbornej skupiny KDH pre kultúru Ján Beljak.

Do kompetencií KPÚ tak majú prejsť stavebné konania pre národné kultúrne pamiatky i objekty v pamiatkovo chránených územiach a lokalitách UNESCO.

,,Nové stavebné zákony ignorujú doterajší vývoj pamiatkového zákona, negujú jeho pozitíva a neriešia problémové okruhy v oblasti ochrany pamiatok. Touto zmenou systému dôjde k zásadným problémom v ochrane pamiatkového fondu a k možnému rozvratu pamiatkovej starostlivosti na Slovensku,upozorňuje Beljak. Nerieši sa ani vzťah k archeologickým náleziskám, z ktorých je iba zlomok vyhlásený za pamiatky, pričom väčšina stavieb je v konflikte práve s touto kategóriou nášho kultúrneho dedičstva.

Veľmi sporným bodom v novom stavebnom zákone je aj udelená kompetencia stavbyvedúcim, ktorí by mali v prípade nálezu pamiatkovej hodnoty vlastnú stavbu pozastaviť a ohlásiť nález KPÚ. „Z vlastnej terénnej praxe viem, že stavbyvedúci nie je kompetentný a motivovaný, aby posudzoval, čo v teréne nájde a samozrejme nie je ani v jeho záujme stavbu pozastaviť, práve naopak,“ vysvetľuje Beljak.

Kresťanskí demokrati považujú za zarážajúcu aj ignoráciu problému zo strany Ministerstva kultúry SR. ,,Je nepochopiteľné, že ministerstvo si nevšimlo takýto široký problém, pričom je to jedna z jeho povinností. Od vládnych predstaviteľov občania právom očakávajú, že budú odborne a dôsledne zastupovať všetkých občanov,“ uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík. MK SR pri tomto radikálnom zásahu do kompetencií pamiatkových úradov totiž vôbec nediskutovalo s odbornou obcou a nezorganizovalo zasadnutie svojich poradných orgánov, ktorými sú Pamiatková rada a Archeologická rada.

,,Ministerstvo neiniciovalo ani zvolanie dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru, ktorej členom som aj ja. Žiaľ v priebehu posledných dvoch rokov nás rezort kultúry zvolal iba raz na zasadnutie Archeologickej rady,“ dodáva Ján Beljak a upozorňuje, že možnosť vyjadriť sa k závažným zmenám v stavebných zákonoch, ktoré negatívne vplývajú na ochranu kultúrneho dedičstva, odborná obec nemala.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.