Novela stavebného zákona naďalej ignoruje pamiatkarov, treba ju prepracovať

Nová stavebná legislatíva hazarduje s ochranou pamiatok na Slovensku a kompetentní naďalej ignorujú návrhy odborníkov z tejto oblasti, ktorí bijú na poplach. Novela zákona je podľa doteraz zverejnených materiálov v NR SR už v druhom čítaní, avšak bez významných zapracovaných zmien od pamiatkarov. KDH dlhodobo upozorňuje, že dané znenie návrhu sa nebezpečne zahráva s ochranou pamiatkovej starostlivosti a archeológiou na Slovensku.

,,Jedným z najväčších rizík novely je transformovanie krajských pamiatkových úradov (KPÚ) na špeciálne stavebné úrady. Tie na seba preberú rozhodovanie o stavebných činnostiach, hoci v tejto oblasti nemajú špecializáciu,“ vysvetľuje archeológ a člen odbornej skupiny KDH pre kultúru Ján Beljak. Podľa neho novela zákona nerieši vzťah k archeologickým náleziskám, z ktorých je len zlomok vyhlásený za pamiatky. 

,,Dá sa očakávať, že väčšina stavieb bude v rozpore práve s touto kategóriou nášho dedičstva. Z hľadiska udržania štandardnej pamiatkovej starostlivosti navrhujeme, aby sa z novely vypustil tento návrh a zachoval sa ,,status quo“ v prípade pamiatkových úradov,“ dopĺňa Beljak.

Ďalším rizikom v novom stavebnom zákone je aj udelená kompetencia stavbyvedúcim, ktorí by mali v prípade nálezu pamiatkovej hodnoty vlastnú stavbu pozastaviť a ohlásiť nález KPÚ. „Z mojej dlhoročnej terénnej praxe viem, že stavbyvedúci nie je kompetentný a motivovaný, aby posudzoval, čo v teréne nájde. Samozrejme, v jeho záujme nie je ani stavbu pozastaviť a zachrániť kultúrne dedičstvo, ale plynule v nej pokračovať,“ upozorňuje Beljak.

V novej legislatíve chýba pri povinnosti stavbyvedúceho nahlásiť nález, aj kľúčová veta ,,ak k nemu nebolo vydané rozhodnutie príslušného krajského pamiatkového úradu o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum. Iba archeológovia vedia posúdiť, či ide o archeologický nález a aká je jeho hodnota. Takto môže prísť k ohrozovaniu výnimočných a dôležitých nálezov našej kultúry,“ vysvetľuje Ján Beljak.

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že po 45 rokoch je nevyhnutné prijať novelu stavebného zákona. Ale takú, ktorá bude zohľadňovať potreby všetkých zasiahnutých oblastí. ,,Na to je nutná odborná a verejná diskusia i zapracovanie relevantných pripomienok. Keďže sa tak nedeje a názory odborníkov sa dostatočne neprijímajú, ostáva jediné: zákon stiahnuť a prepracovať,“ uzatvára podpredseda KDH Igor Janckulík.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.