Novela zákona o energetike je neprijateľná. Vyzývame parlament za ňu nezahlasovať

Zdanenie nadmerných ziskov energetických firiem, ako ich navrhla vláda v novele zákona o energetike, neprinesie štátu nejaké výraznejšie príjmy, ani pokles cien elektriny. Navyše tak vláda dostane právomoc stanovovať výšku nových daní bez toho, aby jej návrhy schvaľoval parlament, čo je neprijateľné. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie a vyzýva poslancov Národnej rady SR (NR SR), aby za novelu zákona v tomto znení nezahlasovali.

Tento týždeň vláda schválila novelu zákona o energetike a požiadala Národnú radu SR (NR SR) o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa nej ide o naplnenie nedávneho nariadenia EÚ o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energií.

,,Vláda očakáva, že ak zaťaží nadmerné príjmy výrobcov a dodávateľov elektriny vysokou 90-percentnou daňou, vyvolá to tlak na zníženie cien elektriny, lebo takto znehodnotený zisk sa im neoplatí dosahovať. Neprikladá však žiadnu analýzu, či to naozaj môže nastať,“ približuje ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko.

Ak by si podľa neho vláda spravila analýzu, musela by zaznamenať, že Slovenské elektrárne, dominantný výrobca elektriny v republike, dosahuje v súčasnosti iba mizivý zisk. ,,Budúci rok sa to nezlepší, lebo kontrakty na predaj elektriny sú už dávno podpísané, a to, čo vyprodukujú Slovenské elektrárne v novootvorenom treťom bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, má v zmysle dohody s vládou smerovať za zvýhodnené ceny domácnostiam,“ vysvetľuje Hajko.

Prijatím tohto zákona bude podľa KDH tlak na zníženie cien energie produkovanej na Slovensku minimálny. To je pravdepodobne hlavný dôvod, prečo k predloženému návrhu zákona chýba predbežná kalkulácia, aký príjem chce vláda získať vyrúbením osobitného odvodu.

,,Žiadne veľké zdroje potrebné na kompenzovanie vysokých cien energií pre firmy, samosprávy a domácnosti týmto spôsobom vláda nezíska a bude ich musieť hľadať inde, napríklad v pôžičkách, ako to avizovala v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok,“ upozorňuje Hajko.

Podľa kresťanských demokratov nenaplní táto novela na Slovensku ani pôvodný zámer sledovaný Európskou úniou. Môže však negatívne dopadnúť na menších výrobcov a obchodníkov s energiami. ,,Ak zákon schvália poslanci v parlamente v aktuálnom znení, vláda dostane do rúk významnú právomoc stanovovať výšku ich daňového zaťaženia. Ona bude určovať, od akej hranice sa bude ich zisk považovať za nadmerný a vyrubovať im naň 90-percentné zdanenie,“ zdôrazňuje predseda KDH Milan Majerský, podľa ktorého je takáto nová silná právomoc v rukách menšinovej vlády neprijateľná a oslabuje princípy právneho štátu.

 ,,Dane by mal naďalej kontrolovať parlament, zvlášť keď sú v ňom súčasné vládne strany zastúpené v menšine. Prijatie tohto zákona sa nesmie stať predmetom politického obchodu, lebo na to môžu doplatiť všetci v rozkolísanosti trhu s energiami,“ dodáva Majerský.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.