Palivové drevo je drahé, a je ho málo, ľudia plánujú krajné riešenie. Vláda musí zasiahnuť

Vláda musí pomôcť domácnostiam vykurujúcim tuhým palivom pred krízovou zimou. Deficit palivového dreva a veľký dopyt po ňom rekordne dvíha ceny a rizikom je aj jeho nedostatok. V reakcii na to mnohé domácnosti siahajú po krajnom riešení a plánujú vykurovať materiálmi škodlivými pre životné prostredie. Je najvyšší čas zasiahnuť a nájsť riešenie, upozorňuje Kresťanskodemokratické hnutie. 

,,Ľudia potrebujú akútne vyriešiť, ako si zabezpečia drevo na vykurovaciu sezónu. Nemajú to však vo vlastných rukách. Ak im v tejto krízovej situácii nepomôže štát, nielenže budú ľudia existenčne ohrození, ale envirorezort sa môže pripraviť na ďalšie problémy. Už dnes máme indície, že pokiaľ nebude dostatok palivového dreva, ľudia budú páliť iné materiály, škodlivé pre životné prostredie,“ vysvetľuje starosta najsevernejšej slovenskej obce Oravská Polhora a žilinský krajský tajomník KDH Michal STRNÁL.

S neúmerne rastúcimi cenami energií a plynu sa už týždne zvyšuje záujem domácností o palivové drevo. ,,Preto je ťažké pochopiť, prečo vláda stále nemá riešenie pre občanov odkázaných na palivové drevo a ponecháva ich uprostred vážnej krízy samých na seba,“ uviedol podpredseda KDH Igor JANCKULÍK. Riešenie podľa neho musia nájsť vo vzájomnej dohode kompetentné rezorty pôdohospodárstva a životného prostredia.

Napríklad Česká republika schválila pomoc pre domácnosti znížením účtu za elektrinu a plyn. Na úsporu pre domácnosti by mala česká vláda vyčleniť 1,2 miliardy eur. Poľsko pre domácnosti, ktoré na vykurovanie používajú uhlie, vyplatí jednorazový príspevok 3000 zlotých (628 eur). 

Kresťanskí demokrati navrhujú, aby štát na vykrytie zvýšených nákladov na tuhé palivo napríklad použil zdroje z Enviromentálneho fondu. ,,Podľa výročnej správy za rok 2021 Envirofond disponuje prebytkom vo výške 255 140 732 eur. Z fondu by tak vláda mohla vyčleniť financie na pomoc domácnostiam s nákupom palivového dreva. Ak by to aktuálne znenie zákona neumožňovalo, vláda by mohla skráteným legislatívnym konaním znenie zákona pozmeniť tak, aby cielene pomohla slovenským domácnostiam,“ približuje Janckulík. Vláda podľa neho môže nájsť aj iné riešenie, kľúčové je konať rýchlo a adresne. 

Ďalšou možnosťou by bolo umožniť ťažbu kalamitného dreva mimo vysokých stupňov ochrany, a to v koordinácii s orgánmi životného prostredia. V roku 2021 bolo podľa Lesnej hospodárskej evidencie takéhoto dreva takmer 180-tisíc kubických metrov. V oblastiach mimo chránených území, teda v hospodárskych lesoch, sa nachádzali až tri štvrtiny takéhoto nespracovaného kalamitného dreva.

Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe dát z roku 2019 hovorí, že ,,až 89 % slovenských domácností využíva drevo ako palivo. Jeho cena sa aktuálne vyšplhala na viac ako dvojnásobok, pričom ďalší nárast nie je vylúčený.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.