Paušalizovať živnostníkov je pomýlené, nižšiu sadzbu pre gastro treba bez folklóru okolo

Jedna sadzba pre živnostníkov a zníženie dane pre gastro je dobrá cesta, ale zaťažovať ju zbytočnými nápadmi navyše a predstaviť skôr médiám ako partnerom je nevhodné. Živnostníci sú jeden z kľúčových prvkov národného hospodárstva a vedia navyše rýchlo reagovať na krízy. Paušalizovať ich či porovnávať so zamestnancami je pomýlené. V reakcii na návrh zdaňovania živnostníkov z dielne ministra financií Igora Matoviča to uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie. 

KDH vždy stálo na strane živnostníkov, lebo sú jedným z pilierov hospodárstva štátu. Živnostníci pokrývajú veľkú časť malej výroby, obchodu a služieb. Sú skupinou podnikateľov, ktorá dokáže veľmi rýchlo reagovať na zmeny na trhu, teda aj na akúkoľvek krízu, vrátane súčasnej. Paušalizovať všetkých živnostníkov s tými, ktorí svojou činnosťou nahrádzajú klasických zamestnancov, alebo porovnávať klasického živnostníka so zamestnancom je nekorektné,“ zdôrazňuje predseda Konzília KDH Peter Belinský.   

Ako vysvetľuje, živnostník sa musí o celý svoj „biznis“ starať prakticky od rána do večera aj s finančným zabezpečovaním. Nemá nárok na dovolenku, svojím podnikaním je v neustálom riziku a nemá žiadne vymoženosti zamestnanca chráneného zákonníkom práce. Navyše mnohí živnostníci zamestnávajú ďalších ľudí, čo generuje ďalšie príjmy štátu. „Preto by malo byť v záujme štátu vytvárať pre živnostníkov vhodné podmienky, nie nariadiť im platiť viac a ešte to zastrešiť chybnou rétorikou o akejsi spravodlivosti voči zamestnancom,“ hodnotí Belinský.   

KDH považuje jednotnú sadzbu za dobrú myšlienku. Mala by však pokryť všetky platby živnostníka za predpokladu, že to nebude mať dopad na financovanie potrieb v rámci sociálneho a zdravotného systému. „Je však otázne, ako to chce minister konkrétne zrealizovať a presadiť medzi koaličnými partnermi a samotnými živnostníkmi po tom, ako sa o tom dozvedeli z tlačovky bez predošlej adekvátnej diskusie a ešte aj bez chýbajúcich detailov návrhu,“ reaguje predseda KDH Milan Majerský. Kresťanskí demokrati podporujú zjednodušenie výpočtu alebo určenia odvodov u živnostníkov, pričom z pohľadu ich zaťaženia by to malo byť v režime „win-win“.

KDH opakovane navrhovalo znížiť sadzbu DPH pre gastropriemysel, preto tento návrh víta. „Ale tringelt započítaný cez daňový doklad nepovažujeme za tringelt. Rovnako ostatné návrhy v gastropriemysle predstavené ministrom považujeme skôr za nápady Igora Matoviča ako súkromnej osoby a nie ministra financií. Možno povedať, že sa dajú považovať skôr za slovenský folklór než za ekonomické opatrenia,“ uzatvára Peter Belinský

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.