Pomoc pre cestovný ruch je nedostatočná, kým sa koalícia dohodne, prevádzky skrachujú

Ohlásiť gastru a cestovnému ruchu jesennú pomoc v decembri a zdôvodniť to lockdownom a epidemickým stavom je hlboké nepochopenie situácie. Takéto meškanie pomoci prevádzkam, ktoré boli v čiernych okresoch zavreté od septembra, je nepochopiteľné. Ale prezentovať to ako efektívnu pomoc, keď podniky krachujú, je neakceptovateľné. Člen predsedníctva KDH Milan Kabina to uviedol v reakcii na kompenzačnú schému rezortu dopravy pre gastro a cestovný ruch.   

Prevádzky v odvetví cestovného ruchu a gastra môžu podľa nej žiadať štát o podporu na zmiernenie vplyvov pandémie koronavírusu aj za mesiace september až november tohto roka. Podmienkou čerpania pomoci na kompenzáciu časti fixných nákladov podľa ministerstvo dopravy naďalej ostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predpandemického roku 2019.

,,Rezort hospodárstva s refundáciou nájmu vo výške 50 % ešte ani nezačal. Ďalšie ministerstvo, ktoré čaká a nereaguje na tlak celého gastro sektoru, je rezort práce, ktoré opatrenie 3B neobnovilo. Ide o pomoc pre podniky, ktoré nemusia zatvoriť svoje prevádzky počas lockdownu, ale majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20%,“ vysvetľuje Milan Kabina. Podľa neho je nutné pridať k pomoci 3B aj Prvú pomoc ++, v ktorej by mali zamestnávatelia preplatených 100% celkovej ceny práce. V oboch typoch pomoci ide o nevyhnutné opatrenia pre ekonomické prežitie podnikov.

Člen predsedníctva KDH zdôrazňuje, že pre podniky je životne nevyhnutné, aby vláda konala promptne. ,,Kým sa koalícia dohodne, podnikatelia v cestnom ruchu skrachujú. Ak to bolo v prvej a druhej vlne pandémie na Slovensku o ochrane zamestnancov, tak v tretej vlne to už dávno neplatí. Sektor cestovného ruchu prišiel kvôli pandémii už o 40-tisíc pracovníkov. Bola to teda dostatočná pomoc od vlády?“ pýta sa Kabina.   

Ako upozorňuje, podnikatelia v celom cestovnom ruchu a gastre nevidia reálnu pomoc zo strany štátu, a tak podľa odhadov až 70 % podnikateľov, ktorí prežili druhú vlnu, uvažuje o trvalom zatvorení svojich podnikov. ,,Keď zatvoria kvôli pandémii prevádzky v Rakúsku, bezodkladne oznámia dotknutým subjektom, akú pomoc dostanú od štátu. V prvej či druhej vlne sa dalo pochopiť, že vláda nebola pripravená. Ale v tretej vlne by sme mali byť naozaj schopní robiť tak aj na Slovensku. Vláda musí začať reagovať okamžite, efektívne a nie retrospektívne,“ apeluje člen vedenia kresťanských demokratov. 

Pri ohlasovaní opatrení podľa Kabinu chýba aj akákoľvek dlhodobejšia vízia. ,,Ak by sme mali aspoň krátkodobý strategický plán, mohli sme podporiť cestovný ruch a gastro tak, že ľudia by si vedeli objednať pobyt či lyžovačku vopred. Stačili by informácie o tom, aké opatrenia budú platiť o týždeň – dva. Takto smerujú skôr do zahraničia, kde sú opatrenia dopredu známe. Spôsob manažovania pandemických nariadení a snaha pochopiť zasiahnuté prevádzky a sektory sú mimoriadne dôležité. Každým dňom sa rozhoduje o tom, ktorý ďalší podnik neprežije najbližšiu zimu. Chcieť postaviť ho potom na nohy by bolo mimoriadne drahé a takmer nemožné,“ uzatvára Kabina. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.