Seniorov čaká ťažká jeseň a zima, vláda musí zmeniť valorizačný vzorec

Seniorom hrozí na jeseň vážny problém, lebo súčasný inflačný vzorec im dôchodky zvýši až o polroka, keď bude neskoro. Hradiť vysoké účty a kupovať drahé potraviny musia teraz. Vláda preto musí urýchlene zmeniť dnešný valorizačný vzorec tak, aby pružne reagoval na strmé výkyvy v cenách. To umožní upraviť dôchodky aj počas roka a zabrániť tak existenčnému ohrozeniu. Upozorňuje na to ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko s tým, že kľúčová je systémová, nie nárazová pomoc.

Prvá takáto úprava valorizačného vzorca by sa mohla podľa KDH uskutočniť ešte na jeseň tohto roka a nečakalo by sa na zvyšovanie dôchodkov až do Silvestra.

Dnes sa penzie zvyšujú podľa vzorca, ktorý zohľadňuje dôchodcovskú infláciu. Problémom podľa kresťanských demokratov je, že dávky na infláciu reagujú s polročným oneskorením. Rekordný nárast cien, ktorý sme zaznamenali za prvých šesť mesiacov tohto roka, sa prejaví na úprave dôchodkov až od januára 2023. Podľa predbežných prepočtov by mali poskočiť o vyše 11 percent.

To však bude neskoro, lebo dôchodcovia potrebujú peniaze teraz, keď platia nebývalo vysoké účty a kupujú drahé potraviny. Navyše stále nie je zrejmé, ako stúpnu náklady od začiatku budúceho roka, lebo regulované ceny energií stále nepoznáme, a je možné, že elektrina, zemný plyn či vykurovanie budú drahšie o desiatky percent,“ približuje Hajko.

Ekonomický expert zdôrazňuje, že situácia je vážna, keďže medziročná inflácia dosiahla v júli takmer 14 percent. „Najviac išli hore ceny potravín – takmer o 20 percent, a náklady na bývanie a energie – o 16 percent. Toto sú pre dôchodcov tie najhoršie správy, pretože práve oni vynakladajú na tieto položky najviac – podľa predinflačných meraní až 57 percent všetkých svojich výdavkov,“ uviedol Hajko s tým, že pri zdražovaní potravín a bývania sú naši dôchodcovia najzraniteľnejší v EÚ.

KDH preto navrhuje, aby vláda urýchlene prehodnotila súčasný valorizačný vzorec tak, aby pružne reagoval na strmé výkyvy v cenách. Na základe tohto vzorca by mali dôchodcovia zo zákona nárok na úpravu dôchodkov aj v priebehu kalendárneho roka, aby ich cválajúce ceny nehnali do existenčného ohrozenia. V prípade veľkých cenových skokov by mali byť podľa KDH zvýhodnení dôchodcovia s nižšími penziami.

Podľa hnutia je dôležité prijať systémové opatrenia, aby nárok na zvyšovanie dôchodkov prichádzal automaticky a aby dôchodcovia neboli vystavení ľubovôli vlády a nemuseli k nej v zlých časoch naťahovať ruku alebo vypisovať petície.

Kým napríklad v susednom Česku valorizujú v tomto roku dôchodky tri razy, u nás sa vláda zmohla iba na predčasné vyplatenie 13. dôchodku. „Nečinnosť vlády v tejto oblasti je o to zarážajúcejšia, že zvýšená inflácia je na Slovensku od konca minulého roka. Už vtedy bolo zrejmé, že na ňu doplatia hlavne rodiny a dôchodcovia,“ hodnotí Hajko.

Zdroje na kompenzovanie vysokých cien dôchodcom má vláda podľa KDH vo zvýšenom výbere daní. Je zároveň zrejmé, že zo štátneho rozpočtu minie na krytie účtu dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni viac, ako je projektovaných 400 miliónov eur. Preto KDH súčasne vyzýva vládu, aby využívala pri pomoci ľuďom zasiahnutým vysokými cenami adresné opatrenia, lebo tie sa zameriavajú iba na skutočne odkázaných, a nie plošne na celé skupiny obyvateľov.

Pomoc zo sociálneho systému odkázaným má byť adresná a efektívna. Takto sa krotia výdavky štátu a nevznikajú vynútené dávky do budúcna, keď vysoká inflácie odznie. Znižuje sa tiež riziko roztáčania inflačnej špirály,“ upozorňuje Hajko. Zdôrazňuje tiež, že ak niekto nedokáže platiť výdavky na bývanie a nakupovať potraviny v obchodoch, nech zasiahne sociálna sieť pomoci. Popri nevyhnutnej úprave dôchodkov by práve takýmto spôsobom mala vláda pomôcť najviac postihovaným dôchodcom.

Výborným nástrojom na kompenzovanie vysokých cien energií pre dôchodcov by bolo uplatnenie zákona o energetickej chudobe, po ktorom KDH volá dlhodobo, doteraz však nič podobné nemáme. Ak by sme mali zákon, mohli sme byť pripravení. Podobné je to v dôchodkovom systéme. Chytáme zajaca za chvost a aj to akoby iba naoko,“ uzatvára Jozef Hajko.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.