SR musí rokovať s EÚ o presune eurofondov na boj s drahými energiami

Vláda musí okamžite začať rokovania s Európskou komisiou o možnosti operatívne využiť nevyčerpané eurofondy na boj s drahými energiami. Uprostred vážnej energetickej a inflačnej krízy či vojny na Ukrajine dnes nie je nič dôležitejšie, ako pred ťažkou zimou pomôcť domácnostiam, školám, nemocniciam i firmám prekonať kritickú situáciu. Po zasadnutí celoslovenskej rady KDH to uviedol predseda hnutia Milan Majerský.

EÚ sa už dávno dohodla na diverzifikácii energetických zdrojov, ale dlhodobo sa tento cieľ zanedbával. A zvlášť Slovensko, ktoré na to dopláca ako jedna z najviac dotknutých členských krajín, práve teraz bytostne potrebuje, aby bola EÚ solidárna viac ako kedykoľvek predtým. Pýtame sa: začala už vláda SR rokovať o presune nevyčerpaných eurofondov na to, čo je dnes najdôležitejšie, teda boj s drahými energiami? Ak nie, vyzývame ju, aby tak okamžite urobila,“ vyhlásil Majerský. Kabinet na čele s Eduardom Hegerom podľa neho musí bezodkladne vstúpiť do intenzívnych rokovaní s Európskou komisiou a dosiahnuť, aby bol takýto postup umožnený. Europoslanci za KDH sú pripravení poskytnúť okamžitú súčinnosť.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že na Slovensku začínajú v dôsledku drahých energií firmy masovo prepúšťať ľudí, no vládny kabinet dostatočne nekoná. „Ak štát nechá potopiť firmy, potopia sa aj tisíce zamestnancov. Vláda by mala predostrieť jednoznačný plán, ako hodlá firmám, a teda ľuďom, pomôcť. Inšpirovať sa môže Českom, kde tamojšia vláda jasne vyčíslila výšku pomoci. Ak by sme išli touto českou cestou, slovenské firmy, ktoré sa pre drahé energie prepadajú do straty, by mali dostať pomoc v hodnote jednej miliardy eur,približuje ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef HAJKO.

Vláda musí podľa KDH urýchlene predložiť scenár, ako zabezpečiť chod škôl, nemocníc či sociálnych zariadení, ktorým hrozí obmedzenie alebo zastavenie činnosti. „Rovnako musí zverejniť mechanizmus, ako pomôže občanom znášať zvýšené výdavky na energie, ak zlyhá plán na dodávky cenovo zastropovanej elektriny či plynu, alebo výdavky na adresné kompenzovanie energetickej chudoby. Zatiaľ nie sú známe prepočty, koľko budú stáť takéto opatrenia, ale nemožno vylúčiť, že sa dostanú k ďalšej jednej miliarde eur,avizuje Hajko.

V čase napätých verejných financií by uvedené zhruba dve miliardy eur mohla podľa neho vláda získať z doteraz nevyčerpaných eurofondov.A je z čoho, veď doteraz Slovensko nevyčerpalo 6,7 miliardy eur a ak sa to nepodarí do štrnástich mesiacov, peniaze zbytočne prepadnú. Rozumné je aspoň časť z nich presmerovať na zmiernenie dosahov energetickej krízy,“ apeluje ekonomický expert Hajko.

Dávno predtým, než sme museli zo dňa na deň diverzifikovať energie, som upozorňovala, že je to nutné práve pre našu vlastnú bezpečnosť. Žiaľ, EÚ ako taká i Slovensko to celé roky podceňovali, na čo teraz ťažko doplácame. V takýchto chvíľach je solidarita v rámci EÚ absolútne kľúčová. Tak ako sme sa v EÚ dohodli na flexibilnom financovaní a presune nevyčerpaných eurofondov v prípade Covid-19 či ukrajinských odídencov, musí byť solidarita a flexibilita uplatnená aj dnes,“ vysvetľuje europoslankyňa za KDH a členka výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci Miriam LEXMANN.

Jej kolega – europoslanec za KDH Ivan ŠTEFANEC, ktorý je v EP šéfom slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany a predsedom platformy SME Europe, upozorňuje, že z podnikového sektora si osobitnú pozornosť zasluhujú malé a stredné firmy, ktoré tvoria kostru každej ekonomiky. „Vláda sa môže inšpirovať príkladom z Nemecka, kde idú pomáhať malému segmentu ekonomiky a dokonca aj remeselníkom. Lebo priama finančná pomoc na preklenutie výpadkov v príjmoch je zároveň investíciou do udržania pracovných miest a celkového nakopnutia ekonomiky,“ zdôrazňuje Štefanec.

KDH zároveň navrhuje využiť rokovania s Európskou komisiou aj na to, aby mohla vláda v čo najkratšom čase umožniť mestám, obciam a župám nulové spolufinancovanie eurofondov. Hnutie návrh presadzuje od júla. Uprostred vážnej krízy si totiž mnohé samosprávy nemôžu dovoliť realizovať projekty, ktoré by výrazne pomohli ľuďom v regiónoch i celej krajine. Nulová spoluúčasť – namiesto súčasnej 5-percentnej – by podporila aj lepšie čerpanie eurofondov, v ktorom Slovensko dlhodobo zaostáva.

Tlačový brífing po zasadnutí celoslovenskej Rady KDH: https://www.facebook.com/krestanskidemokrati/videos/1211212696104168

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.