SR predáva našu zem a pamiatky zahraničiu, vláda musí zakročiť

Predávať naše národné pamiatky iným štátom je neakceptovateľné, vláda musí chrániť slovenské záujmy. Vyzývame ministerku kultúry a ministra financií, aby konali vo veci skupovania slovenskej zeme a pamiatok Maďarskom. Ctime si menšiny a práva miest a obcí, ale nezabúdajme na dedičstvo našich otcov. V reakcii na najnovšie prípady odpredaja slovenských nehnuteľností do cudziny to vyhlásilo Kresťanskodemokratické hnutie. 

Slovensko sa v uplynulom období vzdalo viacerých národných kultúrnych pamiatok. V obci Veľký Kamenec (okr. Trebišov) odpredalo do zahraničných rúk klasicistický kaštieľ, zrúcaninu bývalého strážneho hradu a priľahlé pozemky, v Košiciach zasa niekdajšie sídlo jezuitskej univerzity v blízkosti Dómu sv. Alžbety. Podobný osud zasiahol aj pamiatkovo chránenú budovu v centre Košíc, ktorá bola bývalým sídlom Ústavného súdu SR. Nehnuteľnosti na území SR sa stali majetkom maďarského ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí resp. rezortu príbuznej nadácii či firme. 


Ako môže štát dopustiť predaj národných kultúrnych pamiatok ministerstvám susedných krajín, ich nadáciám či firmám? Náš štát musí jednoznačne chrániť slovenské záujmy.Vláda by mala pripraviť zákon, ktorý v úzkej spolupráci so samosprávami zabezpečí obnovu národných kultúrnych pamiatok tak, aby ani nechátrali, ani neprestali byť slovenskými. Máme byť na čo hrdí, kultúrne bohatstvo sa nepredáva,“ zdôrazňuje predseda KDH Milan Majerský

Neviem si predstaviť, že by sa Maďarsko vzdávalo starostlivosti o svoje pamiatky v Budapešti či v Ostrihome, Poľsko v Krakove či vo Vroclave alebo Česko v Prahe či v južných Čechách. Kultúrne a historické bohatstvo sú pre každú krajinu pečaťou hrdosti a výpoveďou o obetách a činoch našich predkov. Naozaj sa ich chceme tak ľahko a nepatrične vzdávať? Naozaj to nikomu neprekáža?“ vysvetľuje Majerský. 

Vláda si podľa kresťanských demokratov musí vstúpiť do svedomia a okamžite začať konať. Kabinet by mal pri ochrane pamiatok úzko spolupracovať so samosprávami, ktoré najlepšie poznajú stav nehnuteľností, ich regionálny význam a v otázke rozhodovania na svojom území majú jasné právomoci. 

Slovensko si ctí všetky menšiny žijúce na jeho území a vytvára podmienky pre ich rozvoj. To však neznamená, že máme rozpredávať našu zem a naše pamiatky zahraničným subjektom. Sme za subsidiaritu aj za ochranu našej vlasti uprostred slobodnej Európy. Ale vláda sa musí bezpodmienečne začať zaoberať touto tichou hrozbou, úcta k vlastnej krajine musí byť viac ako vidina rýchleho zisku. Ak skutočne chránime slovenské záujmy, nemôžeme sa nečinne prizerať skupovaniu našich pozemkov a pamiatok,“ uzavrel Majerský. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.