Stanovisko KDH k financovaniu kampane v Bratislave

Na základe informácií od ústredného tajomníka KDH Mareka Michalčíka pre predsedníctvo strany informuje predseda KDH Milan Majerský v súvislosti so spolufinancovaním kampane Rudolfa Kusého v Bratislave o nasledovných skutočnostiach:

NEDOŠLO K ŽIADNEMU ZÁKONNÉMU POCHYBENIU

KDH zdôrazňuje, že v otázke spolufinancovania kampane kandidáta Rudolfa Kusého na primátora Bratislavy nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona a financovanie prebehlo v plnom súlade so zákonom.

KDH konštatuje, že sa mal použiť vhodnejší administratívny postup, a to v procesnej stránke prijímania darov. Hnutie postupovalo podľa zákona, ale spätne vyhodnocujeme, že odo dňa vyhlásenia volieb mal byť každý dar prijatý priamo na transparentnom účte KDH k regionálnym a komunálnym voľbám, aby mohli voliči okamžite vidieť, kto prispel na kampaň KDH.

KDH NIČ NEZATAJOVALO

KDH nikoho netajilo. Prečo by sme zatajovali pána Hrubého, ktorý má preukázateľne legálne príjmy? Azda médiá nechcú spochybniť, že Rudolf Hrubý vie vydokladovať všetky svoje príjmy.

Po zistení informácie, že pán Hrubý z firmy ESET prispel na kampaň pána Kusého, vyjadruje predsedníctvo KDH prekvapenie, ako je možné, že tá istá veľká spoločnosť sponzoruje dvoch najvážnejších protikandidátov na primátora hlavného mesta.

Pán Hrubý prispel na kampaň Rudolfa Kusého vo výške 25-tisíc eur. Zvyšných 80-tisíc eur (spolu išlo o príspevok 105-tisíc eur) pochádza z účtu KDH. Pre jednotlivých kandidátov KDH naprieč Slovenskom boli rozdelené peniaze z darov, pôžičky a zo štátneho rozpočtu.

NAD RÁMEC ZÁKONA ZVEREJŇUJEME ZOZNAM DARCOV

KDH prijalo tento rok dary v celkovej výške 219 653 eur, ktoré sa použili aj na volebné kampane našich kandidátov a volebnú kampaň KDH. Okrem toho si KDH na voľby zobralo pôžičku vo výške 100-tisíc eur. Dary a pôžička, teda financie mimo príspevku

zo štátneho rozpočtu, predstavovali spolu 319 653 eur.

Aby KDH rozptýlilo akékoľvek pochybnosti o údajnom zatajovaní darcov, rozhodlo sa – napriek tomu, že nijako neporušilo zákon – nad rámec zákona zverejniť ich kompletný zoznam, a to ešte pred termínom, ktorý vyplýva zo zákona. Spolu ide v tomto roku o 124 darcov.

PRIJMEME ODSTÚPENIE VEDENIA BRATISLAVSKÉHO KDH

Vyslovenie podpory Rudolfovi Kusému ako kandidátovi na primátora Bratislavy bolo rozhodnutím mestských štruktúr KDH, ktoré majú túto právomoc v zmysle stanov hnutia.

Predsedníctvo KDH na základe výsledkov volieb očakáva vyvodenie politickej zodpovednosti vedenia bratislavského KDH.  

ÚKONMI PRI FINANCOVANÍ KAMPANE SOM POVERIL ÚSTREDNÉHO TAJOMNÍKA

Osobne ma ako predsedu KDH mrzí nepresnosť mojich mediálnych vyjadrení k téme. Dôvodom bola moja vyčerpanosť bezprostredne po ukončení župnej kampane, v ktorej som si, žiaľ, nesprávne pospájal informácie.

Právomocou na právne úkony vo veci financovania kampane KDH, vrátane práva podpisovať, som totiž vzhľadom na moju volebnú vyťaženosť ako kandidáta na predsedu kraja poveril ústredného tajomníka hnutia Mareka Michalčíka.

V tejto súvislosti bude ústredný tajomník KDH komunikovať akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa týkajú témy financovania kampane KDH k regionálnym a komunálnym voľbám (v prípade potreby pochopenia vyššie uvedených faktov).

Zároveň však týmto stanoviskom, ktorým sme zdanlivé nejasnosti zodpovedali nad rámec zákona, považujeme tému za uzavretú.

Očakávame tiež, že médiá sa budú tak, ako financovaním kampane mimoparlamentného KDH, detailne zaoberať aj financovaním kampaní ďalších mimoparlamentných i parlamentných strán.

Milan Majerský,

predseda KDH

Médiám bol spolu so stanoviskom dodaný aj zoznam darcov, ktorý nájdete tu.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.