Starostovia KDH hromadne vyzývajú vládu: Neobchádzajte nás

Starostovia a primátori už nechcú stáť bokom pri kľúčových rozhodnutiach vlády v otázkach obcí a miest, ktoré zastupujú. Po celoslovenskom stretnutí lídrov samospráv za KDH v Poprade dnes vláde adresovali verejnú výzvu: „Chceme byť rovnocenným partnerom!“

Žiadame, aby vláda SR pri všetkých zásadných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú našej obce, mesta, regiónu, nás prizývala ako rovnocenného partnera do včasnej diskusie a umožnila nám relevantne vstúpiť do procesov a zastupovať pohľad občanov, ktorí tento región roky spoluvytvárajú a formujú,“ píše sa vo výzve vláde, ktorú dnes v Poprade osobne podpísalo viac než 70 starostov a primátorov za KDH. Ďalší sa k nim pripájajú na diaľku.

KDH má v regiónoch mimoriadne silné zastúpenie – až 220 starostov a primátorov a 2994 regionálnych, mestských a miestnych poslancov. „Je prirodzené, že starostlivosť o ľudí v obciach a mestách je jednou z priorít KDH. Žiaľ, regióny často nie sú prioritou pre jednotlivé ministerstvá. Vedeniam na komunálnej úrovni a občanom neraz zhora bez adekvátnej diskusie oznamujú nové nariadenia. Takto to však ďalej nejde,“ vysvetľuje predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

Líder kresťanských demokratov zdôrazňuje, že vláda by si mala viac vážiť prácu starostov a primátorov, ktorí sú často prvým a kľúčovým kontaktom ľudí so štátom. „Zvlášť, ak sa riešia strategické témy, ktoré sa starostov bytostne dotýkajú a akými sú napríklad súdna mapa, stratifikácia nemocníc alebo zvládanie pandémie,“ približuje Majerský. Pre dôveru medzi občanom a štátom podľa neho vláda musí počúvať názory ľudí v regiónoch, kde žijú a ktoré chcú rozvíjať. „Preto plne podporujem dnešnú výzvu našich starostov a primátorov, ktorú adresujú vláde SR,“ doplnil.

Predseda KDH Milan Majerský so starostami a primátormi po celoslovenskom stretnutí

Fakt, že vláda aktívne počúva názor občanov, chýba aj starostovi Oravskej Polhory Michalovi STRNÁLOVI (KDH). Ako zástupca takmer 4-tisícovej obce si denne všíma, ako sa Polhorčanov citlivo dotýka napríklad avizované zrušenie Okresného súdu v Námestove alebo presunutie trstenskej nemocnice do najnižšej piatej kategórie. Polhorský starosta dokonca včera (13. 10.) spolu s ďalšími účastníkmi verejne protestoval proti zrušeniu námestovského súdu priamo pred jeho budovou.

Zo strany svojich spoluobčanov cíti povzbudenie a podporu. „Diskusie so štátom viaznu. O závažných rozhodnutiach, akými sú napríklad súdna mapa či stratifikácia nemocníc, sa dozvedáme ako poslední, horko-ťažko sa dostávame k informáciám, aby sme na ne vôbec vedeli relevantne reagovať,“ upozorňuje Strnál.

Starostovia a primátori za KDH preto dnes vyzvali vládu k vzájomnej spolupráci: „Tak ako sme radi pomohli zvládnuť výzvy spojené s pandémiou covid-19, sme ako primátori a starostovia pripravení byť vám nápomocní v rámci každej oblasti, ktorá zasahuje do života miest a obcí,“ uvádzajú vo výzve vláde SR.

Takúto výzvu oceňuje aj starosta Rudna nad Hronom Marián ŠURJANSKÝ (KDH). Obcou sa v máji prevalila povodeň, zavítali tam viacerí vládni predstavitelia, niektorí viackrát. „Povedal som svoj názor, že treba v prvom rade pomáhať ľuďom, napríklad nám v obci chýba kanalizácia. Darmo však tlmočíte názor, ktorý nebol vypočutý,“ smutne konštatuje Šurjanský.

Rudniansky starosta upozorňuje aj na nedostatočné podmienky pre rozvoj vidieka alebo sociálnu oblasť. Samospráva je napríklad povinná postarať sa o svojich seniorov v domove sociálnych služieb. „Nie je však jednoduché zvládnuť stav, že máte povedzme bezdetného klienta, ktorého dôchodok nepokrýva náklady na umiestnenie v DSS. Stačí pár takýchto ľudí a obec to môže finančne položiť,“ varuje Šurjanský. Chápe, že vládne rozhodnutia sa robia určite s dobrým úmyslom. Môžu však síce veľmi dobre vyzerať na papieri, kým realita môže byť iná. „Rozhodnutia sa musia robiť v regiónoch, nie od stola. My v KDH chceme počúvať ľudí a robiť politiku zdola,“ podčiarkuje starosta Rudna nad Hronom. „Chceme viac jednať s vládou, viac sa o tom rozprávať a mať viac informácií od samotných ministerstiev,“ uzatvára Michal Strnál z Oravskej Polhory.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.