Štát nerieši problémy samoživiteľov, treba ročný program sprevádzania

Až 200-tisíc detí na Slovensku vychováva iba jeden rodič, čo tvorí 150–tisíc domácností. Napriek tomu štát na samoživiteľov nemyslí a ponecháva ich často v neriešiteľnej situácii. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie s tým, že je nutné legislatívne definovať, kto je samoživiteľ (jednorodič) a vytvoriť ročný program sprevádzania, ktorý by im pomohol v živote tak, aby neboli diskriminovaní.  

Vyplýva to zo záverov odborných diskusií zástupcov KDH a expertov o efektívnej pomoci jednorodičom, ktoré sa konali aj za účasti podpredsedu vlády, ministra práce a sociálnych vecí ČR a predsedu KDÚ-ČSL Mariana Jurečku.

,,Chceme zlepšiť životy jednorodičov cez reálnu a správne nastavenú systémovú pomoc. Prvým krokom je dosiahnuť právne uznanie pojmu jednorodič ako sociálne znevýhodnenej skupiny občanov, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť štátu, verejných inštitúcií a spoločnosti z dôvodu vyššieho rizika ohrozenia chudobou alebo sociálneho vylúčenia,“ vysvetľuje členka predsedníctva KDH Martina HOLEČKOVÁ, ktorá sa venuje otázkam sociálnej a rodinnej politiky.

KDH navrhuje definovať samoživiteľa (jednorodiča) ako dospelú osobu, ktorá žije sama a má zverené v osobnej starostlivosti nezaopatrené dieťa alebo deti, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a vychováva ich bez podpory a pomoci inej dospelej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti.

,,Každá rodina potrebuje viac ako sociálnu pomoc, dávky či dlhové poradne. V živote sa všetci ocitáme v krízových obdobiach a na to, aby sa človek dostal zo životnej krízy a nevrátil sa do nej, potrebuje odbornú pomoc. Efektívna pomoc jednorodičom by sa mohla oprieť o ročný program sprevádzania šitý na mieru danej rodine. Počas jedného roka získajú rodič a jeho deti nové vedomosti a zručnosti tak, aby si dokázali poradiť v období kríz sami. Rodiny by čerpali odborné poradenstvá psychológa, životného kouča, mentora, právnika, kariérneho či ekonomického poradcu,“ spresňuje zakladateľka organizácie Jeden rodič Eva MARKOVÁ.

Program sprevádzania by podľa nej mohli realizovať centrá pomoci pre rodiny na úrovni miest a obcí, ktoré by poskytovali riešenia konkrétnych životných situácií na mieru daným rodinám, čím by sa sčasti decentralizoval sociálny systém.

Až 37 percent jednorodičovských domácností je podľa posledného zisťovania EU SILC 2018 kategóriou, ktorá je najviac ohrozená chudobou. Tieto rodiny čelia zložitým životným situáciám, ktoré je veľmi náročné prekonať vlastným úsilím.

Europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN dodáva: „Na pôde Európskeho parlamentu sa venujem legislatíve na zlepšenie ochrany našich detí na internete, ktorá je v súčasnosti nepostačujúca. No je to práve rodinné zázemie a čas rodičov venovaný deťom, ktorý je tou najúčinnejšou prevenciou nežiaducich vplyvov digitálnych technológií na duševné zdravie. O to viac si uvedomujem potrebu pomocnej ruky rodinám, kde žijú deti s jedným rodičom. Je v záujme celej našej spoločnosti posilniť prostredníctvom našej podpory jednorodičov zároveň aj schopnosť ich detí čeliť náročným životným situáciám.“

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.