Subsidiarita vs. voľný pohyb občanov v EÚ: Stanovisko KDH k rozhodnutiu ESD zo 14. 12. 2021

V poslednom čase sme svedkami čoraz intenzívnejšieho súdneho aktivizmu Európskeho súdneho dvora (ESD) v záležitostiach, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov. Aktuálnym prípadom je i rozhodnutie ESD v otázke voľného pohybu dieťaťa v EÚ, za ktorého rodičov boli na území jedného členského štátu EÚ uznané dve matky. V ďalších členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, sú vnútroštátnym právom uznávaní za rodičov výlučne otec a matka. Do údajného rozporu sa tak dostáva rodinné právo ako bezvýhradná doména členských štátov EÚ a právo na voľný pohyb v rámci EÚ ako jeden z pilierov európskej integrácie. 

ESD vydal dňa 14.12.2021 rozhodnutie o predbežnej otázke adresovanej bulharským súdom vo veci žiadosti dvoch žien, ktoré podľa oficiálneho rodného listu v Španielsku narodeného dieťaťa obe figurujú ako jeho matky, na vydanie dokladu totožnosti v Bulharsku, ktorého je jedna zo žien občiankou. ESD vo svojom rozhodnutí potvrdil, že otázky osobného stavu patria do výlučnej právomoci členských štátov, ktoré môžu vo svojom vnútroštátnom práve upraviť alebo neupraviť manželstvo osôb rovnakého pohlavia alebo ich rodičovstvo. Na druhej strane však uviedol, že Bulharsko, ktorého je dieťa po jednej z osôb uznanej ako matka občanom, má povinnosť dieťaťu vydať doklad totožnosti alebo cestovný pas (bez podmienky vydania rodného listu), ktorý mu umožní voľný pohyb v rámci EÚ. Zároveň súd rozhodol, že za účelom umožnenia voľného pohybu, na ktorý má dieťa ako občan EÚ právo, je tiež potrebné, aby každá zo žien, ktoré sú podľa španielskeho práva označené v španielskom rodnom liste ako matky dieťaťa, musí mať možnosť s dieťaťom cestovať ako osoba, ktorá sa o dieťa stará a má k tomu mať vydaný osvedčujúci dokument. Uznanie vzťahu oboch žien k dieťaťu je tak súdom definované striktne pre účely umožnenia užívania práv súvisiacich s voľným pohybom a pobytom dieťaťa a je týmto rámcom podľa ESD aj striktne obmedzené.

KDH považuje rozsudok ESD v tomto prípade za vágny. Hoci sa jasne odvoláva v danej otázke spadajúcej do rodinného práva na princíp subsidiarity, je zrejmé, že implicitne posúva existujúce hranice právnych možností únie voči členským štátom na ich úkor.  Argument, podľa ktorého sa nič nedeje, neobstojí, o čom svedčí aj často extenzívna interpretácia záujmových skupín obhajujúcich tzv. nové práva osôb rovnakého pohlavia, ktoré v jednotlivých súdnych rozhodnutiach vidia potvrdenie svojich postojov. Osobný stav však podľa od začiatku zmluvne ukotveného rozdelenia kompetencií patrí medzi výlučné právomoci členských štátov, z čoho vyplýva, že ESD im nemôže ukladať nič iné, len rešpektovať túto hranicu. Súdny aktivizmus únie sa prejavuje v ostatnej dobe práve v eticky citlivých otázkach. KDH preto považuje za najúčinnejší spôsob reakcie, ako aj obrany národnej identity, prijatie takých ústavných noriem, ktoré sú obrazom vôle členského štátu. Inak totiž EÚ riskuje závažné politické a právne pnutia, ktoré ju vnútorne destabilizujú. KDH tieto prípady na európskej pôde pozorne sleduje, a to zvlášť v kontexte pripravovanej európskej legislatívy o vzájomnom uznávaní rodičovstva naprieč členskými štátmi a zasadzuje sa za striktné dodržiavanie princípu subsidiarity v uvedených otázkach rodinného práva. Zdôrazňujeme, že v Ústave SR je zakotvené manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy práve vďaka KDH. Zároveň vyzývame vládu SR, aby na príslušných európskych fórach v tomto duchu konala.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.