Triezvy pohľad na pomoc s energiami pre domácnosti

Ľudia si zaslúžia zrozumiteľné vyjadrenia a presné dáta. Nebolo by úprimné pokračovať v spôsobe komunikácie, ktorý sme videli a zažili za predchádzajúcich dvoch vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Rovnako bude dôležité aj dnes za vlády Ľudovíta Ódora komunikovať o stave vecí, aktuálnej situácii a možných riešeniach jasne, pokojne a zrozumiteľne. Preto v KDH vítame zmenu rétoriky zo strany členov vlády. Zároveň čakáme na konkrétne činy.

Konzervatívna strana sa snaží o komunikáciu opretú o fakty, analýzu opretú o odborné posudky a návrhy riešení overené v iných krajinách v podobnej situácii a s jasným odhadnuteľným dosahom na občanov a na verejné financie štátu. Budeme pomáhať len núdznym a slabým. Dane, odvody a poplatky podnikateľov a občanov nebudeme míňať plošne, bez rozmyslu, rýchlo a neefektívne. Sme hodnotovo ukotvení ako pravicová strana a sme pripravení spolupracovať na dobrých riešeniach pre Slovensko s každým racionálnym politikom. Vyhraňujeme sa proti populizmu a idealizmu, proti utopickým riešeniam a proti neefektívnym schémam pomoci.

Energetická pomoc na Slovensku. V rečiach a skutkoch je veľký rozdiel. Posledné dve vlády veľmi veľa sľubovali, ale aj v dôsledku nezhôd na programoch a schémach pomoci medzi OĽaNO a SaS bolo pomoci minimálne. Po zmene rozpočtu na rok 2022 v priebehu roka 2022 bolo na pomoc vyčlenených spolu 650 miliónov eur. Veľmi by to bolo pomohlo firmám, samosprávam a priemyslu. Inflácia cien výrobcov by dnes nemusela byť na Slovensku rekordná v rámci celej eurozóny. Následne by sa nepremietla aj do indexu spotrebiteľských cien, kde je Slovensko rovnako eurozónovým inflačným rekordérom.

ROK 2022: Z verejných financií v roku 2022 doručili obe vlády energetickú pomoc v hodnote len 128 miliónov eur. Hovorí o tom štatistika výdavkov verejnej správy z materiálu samého Ministerstva financií SR z apríla 2023 Program stability Slovenskej republiky na roky 2023 až 2026, tabuľka číslo 10: Podpory sa dočkali vďaka schéme na august až september 2022:

 • neregulované podniky,
 • energeticky náročné podniky.

Domácnosti a segment zraniteľných firiem a inštitúcií mali ceny stanovené z roku 2021 a dôsledkom vysokých cien v roku 2022 neboli vystavené.

ROK 2023: V rozpočte na rok 2023 sa objavili v tabuľke č. 24 opatrenia jednou sumou 3,5 miliardy eur pod hlavičkou Dodatočné opatrenia súvisiace s rastom cien energií. Zdrojmi na krytie pomoci boli dane z nadmerných ziskov a osobitný odvod Vodohospodárskej výstavby, celkom v sume 612 miliónov eur. Pomoc z EÚ fondov sa predpokladala v sume nula eur.

Po zime a v apríli sa v už spomenutom Programe stability objavili reálnejšie hodnoty pomoci položkovite:

 • Elektrina a plyn pre neregulované a regulované podniky:                                               400 mil. eur,
 • Podpora energeticky náročných podnikov:                                                        40 mil. eur,
 • Zastropovanie cien plynu pre domácnosti:                                                         1462 mil. eur,
 • Zastropovanie cien tepla pre domácnosti:                                                          329 mil. eur,
 • Zastropovanie cien elektriny pre domácnosti (distribučné a systémové poplatky):            379 mil. eur,
 • Podpora vybraných zraniteľných odberateľov (plyn a elektrina):                        347 mil. eur,
 • Zvýšené výdavky štátneho rozpočtu na energie pre subjekty verejnej správy:       470 mil. eur.

Okrem upresneného krytia z domácich zdrojov (osobitný odvod, dane a stropy) v sume 466 miliónov eur sa objavila aj 1 miliarda eur z fondov EÚ, ktoré pomôžu ako príjem na krytie pomoci s energiami. Pomoc je odhadovaná v sume 3,5 miliardy eur a po započítaní krytia z domácich a z únijných zdrojov je čistý vplyv na verejné financie 2 miliardy eur.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom Semafore z júla 2023 už bližšie odhaduje dosah na verejné financie v nižšej sume, lebo pomoc z EÚ fondov je presne 1,056 miliardy eur a čerpanie energetickej pomoci v roku 2023 bude o niekoľko sto miliónov eur nižšie. Čistý vplyv na verejné financie je oproti Programu stability o pol miliardy eur menej: asi 1,5 miliardy eur na rok 2023.

Domácnosti majú v roku 2022 prínos aj z dohody so Slovenskými elektrárňami, pričom dodávka 6 terawatthodín elektrickej energie za nižšiu cenu má hodnotu pomoci asi 850 miliónov eur, čo by bola s DPH spolu 1 miliarda eur.

ROKY 2024/25: V rozpočte na rok 2023 sú, samozrejme, aj čísla na obdobie rokov 2024 a 2025. Na rozdiel od iných položiek verejných výdavkov je rozpočtovaná pomoc podnikom, firmám, samosprávam a domácnostiam uvedená v sume NULA eur. Napriek tomu rozpočty na rok 2024 a 2025 vykazujú miliardy eur deficitov. Dnes čaká na vládu Ľudovíta Ódora príprava rozpočtu na rok 2024, pričom by sa konsolidáciou mali skresať pôvodné deficity 6 miliárd eur v rokoch 2023 a 2024. Dnes už vieme, že tieto by boli bez konsolidácie v dôsledku poschvaľovaných návrhov v Národnej rade SR o 1 až 2 miliardy eur vyššie.

Problémom však je, že spomenuté tabuľky obsahujú NULOVÚ pomoc s energiami komukoľvek a všetkým na Slovensku v rokoch 2023 a 2024, a to dokonca aj v roku 2026. Dá sa to pochopiť aj tak, že tvorcovia rátali s nábehom cien pre domácnosti, samosprávu, zraniteľné firmy, regulované a aj neregulované podniky na trhové ceny v oblasti tepla, plynu a elektriny. Výnimkou je dnes dohadovaná transakcia dodávky 6 terawatthodín elekrickej energie pre Slovensko za netrhové ceny od Slovenských elektrární. Táto transakcia nemá dosah na verejné financie ale len na hospodárenie dodávateľa.

Verejné vyjadrenia KDH a jeho predsedu. Vyjadrenie predsedu KDH Milana Majerského v RTVS zo 6. augusta, podľa ktorého „vláda Eduarda Hegera absolútne zlyhala v tejto veci“ a „áno, boli zastropované na určitý čas ceny energií, elektriny alebo plynu“ preto považujeme za presné a jednoznačné.

V roku 2022 poskytla vláda veľmi nízku pomoc pri nevyčerpaní takmer pol miliardy eur z rozpočtu. V roku 2023 nastúpila pôvodne razantná, ale dnes už sa znižujúca pomoc s energiami (čo má pozitívny dosah na deficit). Na roky 2024, 2025, 2026 rozpočtovala vláda pomoc s energiami v NULOVEJ výške.

Ďalšie vyjadrenie Milana Majerského, podľa ktorého „hrozí, že na rok 2024 bude cena elektriny možno o 81% vyššia a cena plynu o 110% vyššia.“ je takmer presným citátom z vyjadrenia ÚRSO (Úradu pre reguláciu sieťových odvetví) z 28. júla.

Medzi navrhovanými opatreniami ÚRSO na zabezpečenie primeraných cien na rok 2024 sú:

 • adresná podpora pre cieľové skupiny odberateľov energií v súlade so štátnou sociálnou a daňovou politikou, najmä pre tých, ktorí nebudú mať prístup k zlacnenej elektrine zo zmluvy so Slovenskými elektrárňami,
 • legislatívne ustanovenie definície energetickej chudoby, včítane implementácie opatrení na ochranu domácností spadajúcich do energetickej chudoby.

To sú presne tie odborné a zásadné návrhy, s ktorými sa v KDH stotožňujeme a ktoré je potrebné realizovať v oblasti pomoci odberateľom energií.

Komentár k vyjadreniam pána Eduarda Hegera, ktoré odzneli po vystúpení Milana Majerského. Sme presvedčení, že treba vážiť slová a dať ich do perspektívy a do súvisu s realitou. Táto tlačová správa je obrazom toho, ako vidíme v KDH reálnu situáciu a roky 2022 až 2026. Náš pohľad je zásadne odlišný od postoja bývalého predsedu vlády. Nie nadarmo sme na prelome rokov 2022 a 2023 upozorňovali, že vláda problém s vysokými cenami energií neriešila a iba ho populisticky odsúvala do budúcna.

Eduard Heger uviedol, že domácnostiam sa v roku 2023 pri energiách pomáha sumou 250 eur mesačne. Na Slovensku je 2,4 milióna domácností. Keďže rok má 12 mesiacov, len celková pomoc domácnostiam by vyšla na viac ako 7 miliárd eur, čo je úplne nereálne. Výpočet ukazuje, že Eduard Heger opakovane pracuje s nesprávnymi údajmi a dátami. Takéto manipulovanie o výške pomoci, zverejňovanie zavádzajúcich schém o tom, ako sa štát stará (a pritom zlyháva), nie je voči občanom úprimné. Unáhlené a dátovo nepresné reakcie sa môžu verejnosti na prvý pohľad páčiť a zaujať ju, ale nám v KDH je takýto spôsob komunikácie cudzí.

Konzervatívne znamená aj opatrne. Konzervatívne znamená aj uvážlivo a predvídateľne. Konzervatívne znamená aj efektívne pri narábaní s verejnými prostriedkami, ktoré štát najprv zobral firmám a hlavne občanom. KDH ponúka poctivú, mravčiu prácu na budúcej prosperite Slovenska v spolupráci so všetkými nepopulistickými silami a neextrémistickými stranami. Viac v programe KDH na: https://kdh.sk/

Ivan Bošňák, kandidát na poslanca za KDH

Jozef Hajko, ekonomický expert KDH

Rozpočet Slovenskej republiky na rok 2023 – časť Hlavná kniha – Jednorazové a dočasné opatrenia
Opatrenia prijaté vládou v boji s energetickou krízou s vplyvom na rozpočet – Program stability 2023-2026

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*