Úradnícka vláda má priviesť SR k voľbám, nie otvárať širšie možnosti potratov

„Vláda Ľudovíta Ódora je úradnícka a jej úlohou je riešiť tie otázky a procesy, ktoré pokojnou cestou dovedú Slovensko k predčasným voľbám. Iný mandát táto vláda nemá a aj návrhu zákona v parlamente by mala predchádzať široká odborná diskusia,“ reaguje člen vedenia KDH Marek Michalčík na úvahy úradníckej vlády a návrh zákona poslancov SaS o zavedení potratovej tabletky na Slovensku. Podľa hnutia je najvyšší čas, aby sme sa ako spoločnosť a štát začali zaoberať tým, ako zvrátiť klesajúcu pôrodnosť a nie, ako ukončiť život nenarodených detí.

„V posledných mesiacoch sme svedkami najnižšieho počtu narodených detí, odkedy sa zaznamenáva pôrodnosť. Namiesto toho, aby sme sa ako spoločnosť a štát začali zaoberať tým, ako tento trend zvrátiť a zabezpečiť budúcnosť národa, sa tu neustále zaoberáme novými možnosťami, ako ukončiť život nenarodených detí. Toto určite nie je perspektívna cesta,“ vysvetľuje MICHALČÍK.

KDH vyzýva vládu, parlament a politické strany naprieč politickým spektrom, aby otočili myslenie začali sa pozerať na budúcnosť národa. Úlohou štátu a celej spoločnosti by malo byť podľa hnutia hľadať odpoveď na otázku, ako vytvárať atmosféru prijatia a spoločnosť priateľskú ľuďom, od tých úplne najmenších až po tých najstarších, ktorí sú na konci života.

„Úbytok ľudského kapitálu je alarmujúci, ľudia očakávajú kvalitnú rodinnú politiku, prístup k vzdelaniu a dôstojnej práci, na pacienta zameranú zdravotnú starostlivosť a pomoc v núdzi pre odkázaných. Jednoducho krajinu, kde majú priestor na realizáciu svojho životného plánu a do ktorej by radi priviedli aj svoje deti,“ zdôrazňuje členka predsedníctva KDH Martina HOLEČKOVÁ, ktorá sa venuje sociálnym veciam a rodinnej politike.

Ambíciou KDH je vytvárať podmienky, v ktorých je materstvo všemožne podporované a uznávané. Hnutie sa zameriava na opatrenia na uľahčenie výchovy detí, čiastočných úväzkov, spravodlivé ohodnotenie práce matiek pri výchove detí i celkovú podporu rodičom, ktorí vychovávajú deti.

„Každé počaté dieťa by malo mať právo narodiť sa a každej žene musíme zabezpečiť čo najlepšie podmienky na dôstojný život tak, aby o umelom potrate nemusela ani uvažovať. Rozširovanie a zjednodušovanie možností umelého ukončovania ľudského života nie je dobrá cesta pre krajinu. Skôr treba vytvárať atmosféru prijatia a spoločnosť priateľskú deťom, aj tým ešte nenarodeným,“ uvádza Michalčík.

Podľa kresťanských demokratov je zavádzajúce tvrdiť, že medikamentózna forma potratu je „zdravšia a bezpečnejšia“. Hnutie upozorňuje, že okrem traumy z toho, že matka je vystavená umelému potratu osamote niekoľko dní a pri plnom vedomí, tabletka prináša aj zdravotné riziká ako napr. nebezpečné krvácanie, ktoré takisto žena nemusí vedieť správne posúdiť. Preniesla by tak celú ťažobu rozhodnutia na ženu – matku. Po jej zavedení tiež hrozí riziko prekračovania zákona, ktorý stanovuje, že umelý potrat musí byť vykonaný v zdravotníckom zariadení.

„Potratová tabletka neznižuje výrazným spôsobom riziká a komplikácie pri umelom ukončení tehotenstva. Riziko silného krvácania, pokračujúceho tehotenstva alebo pozostatkov plodu v maternici je dokonca vyššie ako pri klasickom chirurgickom ukončení tehotenstva. Odbornú diskusiu o formách medicínskeho riešenia spontánnych resp. zamĺknutých potratov je potrebné realizovať oddelene od umelých ukončení tehotenstva,“ dopĺňa expert KDH na zdravotníctvo Peter STACHURA.

KDH zdôrazňuje, že prijímať takéto citlivé opatrenia v rámci aktuálnej legislatívnej smršte mnohých populistických návrhov poslancov je krajne nevhodné.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.