Vláda na obyvateľoch zarába, vyšší výber daní jej vyhovuje

Slovensko už pol roka trápi rekordná inflácia, ale vláda s tým nedokáže nič robiť. V ťažkých časoch dokonca ide proti obyvateľom a zarába na nich, keď peniaze z veľkého nadvýberu daní nevracia späť najzraniteľnejším skupinám. Tých doteraz pre adresnú pomoc ani nezmapovala a v krízovom riadení zásadne zlyháva. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie po zasadnutí celoslovenského snemu v Košiciach.

Ľudia dnes trpia výrazným zdražovaním, ktoré sa týka najmä potravín, energií, pohonných hmôt. V zložitom období to však podľa KDH vyzerá, že vláda riešenie nechala na nich. „Mnohí majú už dnes v dôsledku zdražovania obrovské, niektorí existenčné problémy. No vláda nedokázala za 6 mesiacov ani len určiť najodkázanejšie skupiny, ktorým treba adresne pomôcť. Chýba zákon o energetickej chudobe, ktorý by to definoval. A tak sme namiesto účinnej pomoci svedkami plošných riešení a nárazových a nedotiahnutých nápadov, ktoré ľuďom nepomáhajú riešiť kardinálny problém,“ uviedol predseda KDH Milan MAJERSKÝ.   

V ťažení proti rekordnej inflácii prichádza vláda iba s balíkom prorodinných opatrení. Tým podľa KDH degraduje rodinnú politiku na obranný štít pri napĺňaní iných zámerov vlády. „KDH je prorodinné hnutie a za pomoc rodinám je všetkými desiatimi. Ale nie takto. Takúto neodbornosť a zneužívanie témy si rodiny na Slovensku nezaslúžia,“ vysvetľuje Majerský, ktorý kritizuje, že prorodinný balíček pomáha aj tým, ktorí to nepotrebujú, nepomáha tým, čo to potrebujú a zároveň nepochopiteľne útočí na samosprávy.

Podpora rodiny mala podľa neho prísť od vlády bez ohľadu na zdražovanie, lebo rodiny sú základom spoločnosti.

KDH upozorňuje, že kusé protiinflačné opatrenia, ako ich dnes nazýva vláda, nie sú kroky proti inflácii, ale opatrenia na zmiernenie jej dosahov. „Osobitné kompenzačné dávky môžu dokonca rast cien povzbudzovať, lebo podnietia ochotu ľudí platiť vyššie ceny a tak pôsobiť nie protiinflačne, ale proinflačne,“ zdôrazňuje ekonomický expert KDH Jozef HAJKO. Štát podľa neho musí ľuďom v časoch rekordnej inflácie pomáhať, ale nie plošne a kritériom musí byť sociálna odkázanosť.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že vláda sa vyhráža uvaľovaním nových daní, len aby vyvolala zdanie, že pri navrhovaní protiinflačných kompenzácií je rozpočtovo zodpovedná. Pritom práve vláda zarába na rekordne vysokých cenách, pretože z nich vyberá vyššiu daň z pridanej hodnoty. Daňové príjmy vlády boli k 31. máju 2022 o 1 mld. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roka, pričom viac ako polovičný podiel mali na tom nadpríjmy z DPH.

Podľa KDH je poľutovaniahodné, že v časoch týchto nadpríjmov vláda tvrdí, že nedokáže nájsť zdroje na pomoc zdravotníkom, učiteľom, chce zobrať samosprávam a zabúda na nízkopríjmových dôchodcov, osamelé osoby či bezdetné rodiny.

To, že vláda otáľa pri krokoch proti vysokým cenám, ide v ruka v ruke s jej tichou spokojnosťou so stále vyšším výberom daní. V ťažkých časoch tak vláda na obyvateľoch zarába a nevracia peniaze späť tým najodkázanejším. Takto ide proti vlastným ľuďom,“ upozorňuje Hajko.

KDH podporuje prístup, aby sa Slovensko prestalo zadlžovať a konečne spelo k vyrovnanému rozpočtu. „Na to sa však nesmie zneužívať inflácia, ako to robí v súčasnosti vláda. Riešením je rozdeliť dodatočné príjmy štátneho rozpočtu na adresné kompenzovanie vysokých cien v prospech najzraniteľnejších a na znižovanie zadlženia štátu. To by však musela vláda staviť na systém, čo je pre ňu stále viac a viac cudzie slovo,“ hodnotí ekonomický expert Hajko.

Hnutie ďalej vysvetľuje, že vysoká inflácia neznamená len okamžitý nedostatok. Je to problém aj do budúcnosti, lebo ľudia ňou prichádzajú o úspory. Mlčaním o tomto fakte ich vláda podľa KDH drží v nevedomosti.

Kresťanskí demokrati ukazujú aj na ďalší problém. „Namiesto toho, aby vláda o opatreniach diskutovala vnútri a potom s partnermi a aby ich prijímala po dôslednom zvážení a v štandardnom legislatívnom procese, utieka sa k náladovým, narýchlo poschvaľovaným a napokon ľahko spochybniteľným opatreniam. Tým poškodzuje úroveň riadenia celého štátu a z občanov si robí výsmech,“ uzatvára líder KDH Majerský.

KDH okrem prijatia zákona o energetickej chudobe opätovne žiada zriadiť krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Štáb by mal následne predložiť krízový plán, teda scenáre pri náhlom odpojení od ruských zdrojov a postup pre urýchlenú diverzifikáciu dodávok energonosičov na Slovensko.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.