Vláda odstrihla malé obce od dotácií, podmienky čerpania musí zmeniť

Vláda znemožňuje malým obciam do 2000 obyvateľov čerpať eurofondy i prostriedky z Environmentálneho fondu. Nezmyselné a nesplniteľné podmienky im bránia s využitím dotácií zatepľovať verejné budovy, stavať vodovody, kanalizácie či opravovať poľné prístupové cesty. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré žiada podmienky čerpania okamžite upraviť.

Ak chce menšia obec financie z ENVIROFONDU na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov, kanalizácií či čističiek odpadových vôd (ČOV), môže o ne žiadať, ak je hodnota dotácie minimálne 501-tisíc eur. Podľa KDH to mnohé obce ani zďaleka nepotrebujú a keďže sa k určenej dotačnej výške nedokážu priblížiť, z možnosti čerpať dotácie sú automaticky vyradené. 

Práve menšie obce, ktoré dnes nemajú na splnenie polmiliónovej dotačnej hranice, nedokážu už dlhé roky dokončiť chýbajúce vodovody, kanalizácie alebo ČOV. Pomoc by mali dostať urgentne, namiesto toho sú z nej nepochopiteľne vyškrtnuté. Vláda ich nezmyselne odstrihla od možnosti čerpať dotácie,“ vysvetľuje podpredseda KDH Igor JANCKULÍK. Ako približuje, mnohé vodovody a kanalizácie sú už roky suchovodmi a na dokončenie, teda naplnenie vodou, potrebujú menej ako polovicu zo stanovenej sumy. „Keďže hodnota 501-tisíc eur je pre menšie obce nedosiahnuteľná, žiadať o dotáciu je pre ne pasé,“ uvádza Janckulík. 

Rovnaký problém majú podľa neho menšie obce pri žiadaní EUROFONDOV na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov, ako sú napríklad malé kultúrne domy, malé obecné úrady, knižnice a podobne. Tu je podmienkou minimálna dotačná výška 201-tisíc eur, ktorá je vo väčšine prípadov vysoká a hrozí navádzanie na skryté predražovanie projektov.

Ukazuje sa, že nie každá štedrá suma znamená aj skutočnú pomoc samosprávam. Nestačí od buka určiť štedré finančné limity, treba pozerať najmä na efektívne a spravodlivé podmienky ich čerpania. Inak celý dotačný systém stráca svoj zmysel, a teda pomôcť tam, kde si bez pomoci neporadia,“ hodnotí Janckulík. Pri eurofondoch KDH zároveň opakovane apeluje na vládu, aby zabezpečila ich vyčerpanie z dobiehajúceho programového obdobia bez hrozby prepadnutia.

Kresťanskí demokrati upozorňujú aj na ďalšiu chybnú podmienku, že pri čerpaní z Envirofondu nemôže byť projektová dokumentácia staršia ako 5 rokov. Mnohé samosprávy však bez výsledku podávajú žiadosti už viac ako 10 rokov. ,,Prečo by teraz mali byť z čerpania vylúčené? Kto obciam zaručí, že ak vynaložia peniaze na aktualizáciu projektov, nebudú na dotáciu čakať zasa viac ako 10 rokov? Uprednostňovanie projektov do 5 rokov sa rozhodne neukazuje ako spravodlivé,“ uzatvára podpredseda KDH. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.