Vládna pomoc s cenami elektriny pre domácnosti kríva, potrebujeme definitívnu dohodu s elektrárňami

Ak sa vláda definitívne nedohodne na dávno sľubovaných zastropovaných dodávkach elektriny zo Slovenských elektrární, ktorá tvorí zhruba ďalšiu polovicu koncovej ceny pre domácnosti, celá jej koncepcia pomoci s cenami pre domácnosti sa môže zosypať. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie v reakcii na rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý zvýši sieťové poplatky o 5 percent.  

,,Chaos a neistota pri elektrine pokračujú aj na začiatku nového roka. Isté je zatiaľ len jedno. Ceny pre domácnosti tento rok plošne stúpnu. Zatiaľ o 2,5 percenta, môže to však byť aj mnohonásobne viac. A budeme radi, ak elektriny bude dostatok,“ vysvetľuje člen vedenia KDH a ekonomický expert Jozef Hajko.

Potom podľa neho nastanú iba dve situácie. Vláda bude trvať na svojom záväzku, že ceny pre domácnosti by mali byť s miernou úpravou rovnaké ako vlani a bude hľadať peniaze na dodatočné dotácie. ,,No odkiaľ ich zoberie, keď štátny rozpočet s takouto alternatívou nepočíta? Ostane jej iba v priebehu roka zvyšovať dane. Druhou, nemenej nepopulárnou alternatívou bude, že ceny pre domácnosti napokon poskočia o desiatky percent, možno aj o viac,“ spresňuje Jozef Hajko.

Podľa kresťanských demokratov sa vláda dostáva do pasce, ktorú si sama nastražila. Nielenže zatiaľ nedokáže získať lacnú elektrinu zo Slovenských elektrární, ale postavila sa aj nad regulačný úrad a prikázala mu zastropovať ceny sieťových poplatkov. Tým ohrozila už nielen výrobcov, ale aj dodávateľov elektriny. Ak by išlo všetko v štandardnom režime, sieťové poplatky, z ktorých žijú dodávatelia, by boli oveľa vyššie ako minulý rok.   

,,Ak sa vláde podarí situáciu ustáť a napokon naplní svoj sľub o zachovaných cenách elektriny pre domácnosti na tento rok, bude to za cenu veľkých problémov pre výrobcov i dodávateľov elektriny na Slovensku. Ohrozí bezpečnosť dodávok elektriny v celej republike. Navyše, problém zvýšených cien odsúva do budúcna. Ako budú vyzerať ceny o rok? Poskočia na dvojnásobok, trojnásobok? Veď súčasné populistické bašovanie bude musieť na niekoho dopadnúť, niekto to bude musieť zaplatiť,“ zdôrazňuje Hajko.

Odstránenie dôsledkov nezodpovedného a populistického konania na štýl ,,Po nás potopa“, bude jedným z tých najtvrdších orieškov, ktorý padne v prípade predčasných volieb do vienka novej vláde. ,,KDH žiadalo túto vládu celý minulý rok, aby išla cestou zákona o energetickej chudobe, ten však stále nemáme. Ak by na to pristúpila, dotovala by nízke ceny energií iba tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Bol by to jediný spravodlivý a ekonomicky udržateľný model v situácii, keď problém vznikol mimo Slovenska,“ uzatvára Hajko.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.