Domácnostiam treba pomôcť s energiami, ale nie takto populisticky a nezodpovedne

KDH oceňuje úsilie vlády, aby sa výdavky na energie v roku 2023 nezvyšovali podľa trhových cien, ale aby sa udržali na prijateľnej úrovni. Zároveň však nesúhlasí s riešením, s ktorým prišla, lebo ohrozuje finančné zdravie štátu a trčí z neho populizmus strán menšinovej vládnej koalície. V súvislosti s dnešným predstavením vlády na pomoc domácnostiam to vyhlásilo Kresťanskodemokratické hnutie.

Budúci rok majú podľa vládneho uznesenia ostať ceny elektriny pre domácnosti na úrovni roka 2022 a ceny zemného plynu a tepla sa majú zvýšiť o 15 percent.

,,V čase nebývalo vysokých cien energií vyvolaných vonkajšími vplyvmi je povinnosťou vlády kompenzovať zvýšené výdavky pre domácnosti v roku 2023. Ak by sa išlo podľa štandardného regulačného vzorca, nárasty by boli o 80 až 380 percent vyššie. Je zrejmé, že rozdiel bude musieť niekto zaplatiť,“ upozorňuje ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko.

Vláda však podľa neho nepredkladá žiadnu analýzu dosahov, zverejnila len dve strohé čísla, z ktorých nie je zrejmé, čo to bude pre štátny rozpočet a potom v budúcnosti aj pre peňaženky obyvateľov znamenať. ,,Zo zverejneného materiálu vyplýva, že vláda chce na kompenzáciu minúť v budúcom roku 1,7 miliardy eur. Pritom jedným dychom ústami predsedu vlády a ministra financií hovorí, že domácnosti vďaka jej prístupu ušetria až 6 miliárd eur. Nie je zrejmé, odkiaľ prídu viac ako 4 miliardy eur,“ približuje Hajko, podľa ktorého sa vláda iba odvoláva na to, že Slovenské elektrárne sa už dávnejšie zaviazali predávať budúci rok domácnostiam elektrinu za pevne stanovené nízke ceny.

Podľa kresťanských demokratov je takýto prístup nezodpovedný a vyvoláva obavy, či sa k lacným energiám dostanú v potrebnom množstve všetky domácnosti. Napokon môže aktivita vlády vyznieť iba ako planý sľub.

Ak sa aj podarí naplniť zámer vlády, neznamená to vyriešenie problému s vysokými cenami energií. Ten sa iba presunie do ďalšieho obdobia. ,,Už takto o rok bude musieť vláda – nech už bude akákoľvek – odpovedať na otázku, ako a za aké peniaze udrží ďalej regulované ceny energií na nízkom strope. Dnes si túto otázku nekladie, lebo populizmus je vládnym stranám bližší ako zodpovednosť. Účet za nízko udržiavané ceny energií bude musieť raz niekto zaplatiť, zvezie sa to na plecia všetkých daňových poplatníkov, aj tých najchudobnejších,“ upozorňuje ekonomický expert KDH. 

,,Tento rok sme viackrát vyzývali vládu, aby sa sústredila na masívnu, nielen okrajovú podporu pri znižovaní energetickej náročnosti domov. Takáto pomoc je výhodná pre obyvateľov i pre celú republiku. Na jednej strane zníži účty domácností za energie, na druhej strane zvýši bezpečnosť Slovenska, ktoré je stále mimoriadne závislé od dovozu ropy a zemného plynu zo zahraničia,“ dodáva Hajko.

KDH už viac ako rok vyzýva vládu, aby prijala riešenie, ktoré poskytne pomoc adresne, aby ju dostali v prvom rade tí, čo si vlastnými silami nedokážu poradiť. Ak by sme mali zákon o energetickej chudobe, potom by vláda cielene mohla pomáhať slabším domácnostiam, a nie plošne všetkým, i tým, čo dokážu bez väčších dosahov uniesť bremeno vysokých cien energií. Takéto riešene by bolo sociálne spravodlivé a oveľa menej by zaťažilo štátne financie, ktoré sú dnes aj bez tohto v žalostnom stave.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.