KDH predstavilo 17 riešení, ktoré samosprávam rozviažu ruky a odstránia systémové chyby

Vláda nemá z ústavy mandát ako jediná riadiť tento štát, sú tu aj samosprávy. Vyzývame ju, aby im rozviazala ruky, odstránila systémové chyby a umožnila im tak viac pomôcť ľuďom v mestách a obciach. Vyhlásil to predseda KDH Milan Majerský počas predstavenia Samosprávneho balíka. Ide o zásadné opatrenia, ktoré po zapracovaní vládou môžu skvalitniť život občanov na Slovensku. 

Ak vláda nevytvára samosprávam podmienky, aby spoločne s ňou riadili tento štát, nielenže nekoná v súlade s ústavou a neplní si úlohy, ale nepremyslenými rozhodnutiami naopak kladie ľuďom polená pod nohy. Vláda musí brať samosprávu ako rovnocenného partnera pri každom vážnom rozhodnutí o živote ľudí v obciach, mestách, regiónoch,“ uviedol líder KDH Majerský. 

Pripomenul pritom, že Ústava SR rozdeľuje riadenie štátu tak na ústrednú, ako aj regionálnu a miestnu úroveň. „Dlhé roky nikto nerieši celý rad problémov miest a obcí a dopláca na to vždy iba občan. Preto sme spísali súbor 17 zásadných opatrení, ktorými možno tieto systémové chyby odstrániť. Veríme, že Samosprávny balík si vláda osvojí a začne aktívnejšie komunikovať s primátormi a starostami,“ zdôraznil Majerský. 

Samosprávny balík obsahuje adresné opatrenia, ktoré by mali zapracovať rezorty a ďalšie štátne orgány pre systémové zlepšenie fungovania miest a obcí na Slovensku. Pokrývajú tri základné oblasti, a to návrhy pre vybudovanie miest a obcí hodných 21. storočia, dostupné bývanie a kvalitné služby. Hnutie plánuje opatrenia rozširovať. 

Jedným z kľúčových problémov rozvoja miest a obcí sú pozemky. Slovenský pozemkový fond je dnes pri jednoduchých pozemkových úpravách skôr brzdou než nositeľom impulzov. Ak by sa dokázal zefektívniť a sprístupniť, priniesol by lepšie podmienky pre budovanie toľko potrebných infraštruktúr akéhokoľvek typu, vrátane ciest, inžinierskych sietí či cyklotrás,“ približuje jednu z oblastí balíka starosta obce Oravská Polhora (okres Námestovo) Michal STRNÁL. Ako upozorňuje, mnoho rozvojových plánov stroskotáva hneď pri ich zrode, keď sa obec nevie dostať k pozemkom, ktoré vlastní štát, alebo sú nezaknihované. „Nie je mysliteľné, aby štát po desaťročiach nečinnosti ďalej takto brzdil rozvoj miest a obcí a treba to zmeniť,“ dopĺňa Strnál. 

Kresťanskí demokrati tiež upozorňujú, že Slovensko nepotrebuje nový systém výstavby štátnych nájomných bytov. Podľa KDH stačí vylepšiť a zatraktívniť existujúci systém výstavby bytov samosprávami – teda mestských resp. obecných bytov. 

Rečí o štátnych nájomných bytoch je priveľa, ale skutok žiadny, nič sa nepohlo. Namiesto toho stačilo zjednodušiť podmienky výstavby obecných nájomných bytov a dnes sme ich mohli mať tisíce. Rozviažme samosprávam ruky, lebo lepší obecný byt v hrsti ako štátny na streche,“ upozorňuje na ďalšiu oblasť Samosprávneho balíka starosta obce Zborov (okres Bardejov) Ján ŠURKALA. Privítal by vyššiu mieru dotácií či úverov pri výstavbe nájomných bytov vo výške aspoň 50 % z hodnoty stavby, väčšiu podlahovú plochu podporovaných nájomných bytov, zväčšenie plochy pre ohlásenie drobnej stavby zo súčasných 25 na 50 metrov štvorcových či celkovo viac peňazí na výstavbu nájomných bytov. 

Otázke bývania je však podľa KDH aj prostredie so všetkým, čo v súčasnosti patrí ku kvalite života. Pod tú sa výrazne podpisujú aj dodávané služby, zdôrazňuje hnutie tretiu z oblastí Samosprávneho balíka. „Ľudia potrebujú dostupnú lekársku starostlivosť, kvalitné školy, možnosti sebarealizácie i trávenie voľného času. Vrátane sociálnych služieb pre starnúcu generáciu, ktorá bude stále početnejšia,“ približuje starostka obce Radatice (okres Prešov) Gabriela VIAZANKOVÁ s tým, že štát nesmie zabúdať ani na viacdetné rodiny či zraniteľných. 

Vláda podľa nej preniesla mnoho kompetencií na mestá a obce, ale nezabezpečila aj ich udržateľné financovanie. „Pre samosprávu je tak nezriedka nemožné udržiavať kvalitu základných služieb na požadovanej úrovni. O to citeľnejšie je to v dôsledku pandémie, keď denne rastie riziko veľkých problémov ľudí s platením energií, bývania, potravín a my – ako starostovia – nevieme, ako to budeme riešiť a na koho sa môžeme obrátiť. Je čas zlepšiť komunikáciu vlády so samosprávami,“ uzatvára Viazanková. 

MESTÁ A OBCE 21. STOROČIA

NAVRHUJEMEO ČO IDE?ZODPOVEDNÝ ŠTÁTNY ORGÁN
Automatizovať prevod vlastníctva neknihovaných parciel v extraviláne do majetku samosprávyPrevod vlastníctva neknihovaných parciel v extraviláne do majetku samosprávy zákonom – predovšetkým líniových stavieb ako sú lesné a poľné cesty, násypy starých lesných železníc a pod.

Mnohé obce a mestá sa chcú uchádzať o prostriedky z eurofondov na budovanie cyklotrás, bežeckých trás, náučných chodníkov a pod., pričom jednou z hlavných podmienok je vlastníctvo pozemku samotnou obcou / mestom. Aby sa celý proces prevodu takéhoto majetku urýchlil resp. automatizoval, je nutné takúto činnosť upraviť zákonom.
Slovenský pozemkový fond
Zvýhodniť a urýchliť prevod pozemkov SR na výstavbu verejnej infraštruktúryBezodplatný, resp. cenovo zvýhodnený a časovo urýchlený prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky na výstavbu verejnej infraštruktúry, s osobitným dôrazom na budovanie nájomných bytov a zariadení sociálnej a zdravotnej starostlivosti (budovanej miestnou samosprávou)

Mnoho obcí a miest akútne potrebuje zvýšiť počet nájomných bytov na svojom území. Štát vlastní pozemky vhodné na takúto výstavbu, ale ich prevod do majetku obcí a miest je zdĺhavý a nákladný (predaj v prospech obcí a miest sa uskutočňuje za trhové ceny). Pre ďalší rozvoj bytového fondu je nutné urýchliť a cenovo zvýhodniť prevod týchto pozemkov v prospech obcí a miest. Týka sa to aj pozemkov vhodných pre výstavbu zariadení sociálnych služieb a ďalších prvkov verejnej infraštruktúry
Slovenský pozemkový fond
Urýchlene spustiť projekty pozemkových úpravUrýchlené spustenie pripravených projektov komplexných pozemkových úprav a systematická príprava nových projektov pozemkových úprav.

Slovensko je typické veľkou rozdrobenosťou pôdy a komplikovanou štruktúrou vlastníckych vzťahov. Táto skutočnosť negatívne ovplyvňuje rozvojové zámery obcí a miest pri budovaní infraštruktúry a občianskej vybavenosti, výstavbu nájomných a rodinných domov, rozvoj podnikateľských aktivít atď. Usporiadanie pozemkov je základným predpokladom pre ďalší rozvoj štátu.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Systematicky navýšiť financie na realizáciu pozemkových úpravKaždoročné vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu pozemkových úprav – systematický nástroj.

Pozemkové úpravy sú jediným nástrojom na vyriešenie otázky veľkej rozdrobenosti a komplikovanej vlastníckej štruktúry. Tieto projekty sú časovo a finančne náročné, musí ich zastrešiť štát. Čím dlhšie sa odkladajú bokom, tým náročnejšia je ich realizácia…
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Určiť odkanalizovanie a budovanie vodovodov ako priorituRiešenie otázky chýbajúceho odkanalizovania obcí a miest vrátane budovania vodovodov. V prípade riešenia odkanalizovania legislatívne riešenie otázky využívania napr. koreňových čistiarní odpadových vôd.

Z hľadiska zvýšenia kvality života obyvateľov slovenských obcí a miest, ako aj z pohľadu ochrany životného prostredia sa musíme vysporiadať s problémom odkanalizovania a zásobovania obyvateľov pitnou vodou aj vzhľadom na naše záväzky voči EÚ.
Ministerstvo životného prostredia SR

DOSTUPNÉ BÝVANIE

NAVRHUJEMEO ČO IDE?ZODPOVEDNÝ ŠTÁTNY ORGÁN
Zvýšiť mieru podpory dotácie, úveru pri výstavbe nájomných bytov (50/50)Opatrenie zamerané na zvýšenie miery podpory formou dotácie na výstavbu nájomných bytov na požadovanú úroveň min. 50 % z hodnoty stavby, pričom zvyšná časť je financovaná prostredníctvom zvýhodneného bankového úveru.

Ak chceme sprístupniť nájomné bývanie čo najširšej skupine obyvateľov, je nevyhnutné zintenzívniť budovanie nájomných bytov podporovaných zo ŠFRB a MDaV SR. Jedným z opatrení, ktoré môžu zvýšiť atraktivitu výstavby nájomných bytov pre miestnu samosprávu, je zvýšenie miery podpory formou dotácie na minimálnu požadovanú úroveň 50 %.
Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zväčšiť podlahovú plochu podporovaných nájomných bytovZvýšiť maximálnu priemernú podlahovú plochu bytov podporených prostredníctvom ŠFRB / MDaV SR

Ak chceme zvýšiť záujem o nájomné bývanie predovšetkým mladých rodín, musíme im vytvoriť dostatočný priestor pre plnohodnotný život. Preto odporúčame zvýšiť maximálnu možnú výmeru podporovaného nájomného bývania, resp. maximálnu priemernú podlahovú plochu bytov pre kategóriu bežného štandardu bytov (v súčasnosti: 80 m2 max. výmera bytu a zároveň 60 m2 max. priemerná výmera bytov v bytovom dome)
Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Navýšiť každoročné financie na výstavbu nájomných bytovNavýšiť množstvo každoročne vyčlenených finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov (napríklad pre rok 2021 je vyčlenených iba 20 miliónov eur)

V dôsledku zvýšeného záujmu obcí a miest o výstavbu nájomných bytov je potrebné navýšiť objem finančných prostriedkov pre ŠFRB (financuje úverovú časť výstavby nájomných bytov) a MDaV SR (financuje dotačnú časť výstavby nájomných bytov)
Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zväčšiť plochu pre ohlásenie drobnej stavby na 50 m2Zmena stavebného zákona – zvýšenie maximálnej plochy pre ohlásenie drobnej stavby zo súčasných 25 m2 na 50 m2.

Opatrenie umožní efektívnejšie a rýchlejšie povoľovanie jednoduchých stavieb, pre ktoré nie je potrebné stavebné povolenie (aktuálna max. plocha je 25 m2, keď chce niekto napr. dvojgaráž, už je problém dodržať túto max. plochu a pri jej prekročení musí riešiť stavebné povolenie – napriek tomu, že ide o jednoduchú stavbu)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zaviesť multifondové financovanie miestnych akčných skupínZavedenie multifondového financovania miestnych akčných skupín – podpora projektov v oblasti budovania malej infraštruktúry (technickej, kultúrnej, športovej, sociálnej, zdravotnej), realizácia projektov v sociálnej oblasti, ako aj oblasti životného prostredia, vzdelávanie, inovácie, podpora mikro a malých podnikateľov na vidieku vrátane poľnohospodárov a potravinárov, podpora vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, podpora aktivít tretieho sektora.

Pri aktuálne nastavenom systéme prerozdeľovania eurofondov v novom programovom období hrozí, že veľká časť predovšetkým menších obcí (do 1000 obyvateľov) nebude mať možnosť zapojiť sa do projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Práve miestne akčné skupiny vytvárajú priestor pre realizáciu projektov menších obcí, ale aj projektov malých podnikateľov, občianskych združení a ďalších organizácií pôsobiacich na vidieku.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / MIRRI
Zdvojnásobiť alokácie na Integrované územné stratégie a Územia mestského rozvojaNavýšenie alokácie na IÚS a ÚMR z 1,48 mld. eur na 2,93 mld. eur (dvojnásobok) – rozhodovanie priamo v regiónoch, zdola nahor.

Cieľom opatrenia je zvýšiť objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov v novom programovom období, o ktorých rozhodujú priamo jednotlivé regióny, t. j. väčšia miera samostatnosti a väčší priestor pre výber a realizáciu väčšieho množstva projektov identifikovaných na základe skutočných potrieb regiónov, obcí a miest.
Integrované územné stratégie (IUS) a Územia mestského rozvoja (UMR) (eurofondy)
Podporiť výstavbu a rekonštrukciu domovov seniorov a iných sociálnych zariadení na území obcí rodinného typuZvyšovanie úrovne poskytovania sociálnych služieb.

Výstavba sociálnych zariadení a zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb na územiach obcí. Podpora ich rekonštrukcií.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

KVALITNÉ SLUŽBY

NAVRHUJEMEO ČO IDE?ZODPOVEDNÝ ŠTÁTNY ORGÁN
Pri prenose kompetencií štátu na samosprávy zabezpečiť ich financovanieMnohé rozhodnutia, ktoré sú prijímané a sú v nich prenášané kompetencie zo strany štátu na samosprávu, nemajú finančné krytie. Samosprávy dostávajú povinnosti bez toho, aby na nich boli vyčlenené finančné prostriedky.

Rozhodnutia, ktoré prijíma vláda a ktoré majú dopad na financie samosprávy, musia mať zabezpečené financovanie.
Všetky, ktoré také rozhodnutia prijímajú.
Systémovo podporovať existujúce zdravotné obvody v obciach a zabezpečiť zdravotnícky personálMestá a obce evidujú nedostatok zdravotného personálu, ktorý by mal zabezpečovať základnú starostlivosť na území obcí. Ide o dlhodobý problém a ani motivácia zo strany samosprávy (byty pre lekárov, odpustenie daní atď.) nepomáha kvôli ich nedostatku. Mnohí lekári sú v dôchodkovom veku a nemá ich kto nahradiť.

Žiaľ, je nedostatok lekárov (všeobecných praktických, detských).
Ministerstvo zdravotníctva SR
Navýšiť finančné krytie podporného tímu pre žiakov so zdravotným postihnutím v ZŠ a MŠV materských a základných školách čoraz viac detí potrebuje podporný tím pri výchovno-vzdelávacom procese. Potreby sú vyššie ako schopnosť ich zabezpečiť. Pre podporné tímy je potrebné pokračovať v ceste navýšenia finančného krytia (asistent, špeciálny pedagóg, školský psychológ).

Podpora inkluzívneho vzdelávania v základných školách. V materských školách inklúzia u detí s postihnutím, príprava na zaradenie do školského systému. Psychologická pomoc pri patologických javoch ako šikanovanie a podobne.
Ministerstvo školstva SR
Podporiť prácu s rizikovými skupinami ako seniori, viacdetné rodiny, sociálne slabší a zraniteľníPandémia priniesla neistotu a zvýšené finančné nároky na mnohé skupiny obyvateľstva. Ako má postupovať senior, ktorý sa dostane do finančných ťažkostí, rodina v prípade straty príjmu. Kde hľadať pomoc?

Účinné centrá pomoci.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Znížiť povinnosť kompostovať v domácnostiachZníženie povinnosti preukázať zabezpečenie kompostovania vlastného BRKO pre 100 % domácností min. o 10 % (všetci jednoducho kompostovať nechcú)

Obce a mestá chcú dosiahnuť čo najvyššiu mieru separovania odpadu. Napríklad pri BRKO to však nie je vždy technicky možné, ale prípadná kontrola zo strany inšpekcie to neakceptuje. Preto požadujeme toleranciu na úrovni 10 %.
Ministerstvo životného prostredia SR

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*