KDH vyjadruje obavy zo správy Matić a žiada vládu chrániť právomoci SR

Predsedníctvo KDH vyjadruje obavu nad možnosťou prijatia správy Matić o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach žien v EÚ, o ktorej bude Európsky parlament hlasovať v blízkej budúcnosti. Táto správa porušuje princíp subsidiarity chránený európskymi zmluvami tým, že zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov EÚ v oblasti zdravotníckej politiky, služieb a starostlivosti, ako aj v oblasti vzdelávania od útleho veku.

V stanovisku, ktoré Kresťanskodemokratické hnutie prijalo na zasadnutí Predsedníctva strany, ďalej uvádza, že tým, že správa presadzuje myšlienku vytvorenia nového ľudského práva – práva na potrat, usiluje sa rozbiť koncepciu Ústavy SR a prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti slobody svedomia a slobody prejavu. Jednotlivé časti správy priamo popierajú hodnoty, na ktorých je postavený právny a kultúrny základ súčasnej SR.

Dnes je už jasné, že prijatie tejto správy zároveň predstavuje spôsob, ako si postupne európske inštitúcie môžu prisvojovať nové kompetencie v tejto oblasti a smeruje priamo k takému legislatívnemu procesu, ktorý je v príkrom rozpore so základnými normami, na ktorých je vybudovaná naša civilizácia, myslenie a sloboda.

Predsedníctvo KDH v tejto súvislosti žiada, aby vláda SR využila všetky prostriedky na zastavenie tohto trendu v EÚ, zvlášť v súvislosti so súčasne sa konajúcou Konferenciou o budúcností Európy. Rozdelenie kompetencií medzi členskými štátmi a EÚ, dohodnuté v zakladajúcich európskych zmluvách, je pilierom vzájomnej dôvery. Naštrbenie tejto dôvery podstatne oslabuje základy a životaschopnosť celého projektu jednotnej Európy.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*