KDH žiada k rope a plynu krízový plán i štáb: SR zlyháva v krízovom riadení

Sme vo vážnej energetickej kríze a Slovensko zlyháva v krízovom riadení a komunikácii. Vláda musí okamžite zriadiť krízový štáb zástupcov štátu, expertov a zamestnávateľov a informovať spoločnosť o krokoch krízového plánu. Ak sa nerozhýbeme, hrozia nám nielen drahé energie, ale aj ich nedostatok. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie.

Vývoj posledných dní ukazuje, že vláda akoby nevedela, čo má v kríze robiť a komu čo v nej napadne, to zrealizuje. Chýba koordinácia, jasný postup. Odkazuje si Igor Matovič s Richardom Sulíkom, odkazujú zamestnávatelia vláde, názorov je mnoho, ale pán nad situáciou chýba. Buď vláda aktivuje špičkovú krízovú komunikáciu, alebo v zápase o energie a upokojenie spoločnosti si koledujeme o výprask,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

KDH zdôrazňuje, že Slovensko i svet sú dnes v kríze a takto sa k tomu treba aj stavať. „Potrebujeme upokojiť beztak frustrovanú slovenskú spoločnosť, ktorá musí podávať hrdinské výkony, aby kríze čelila so vztýčenou hlavou. Nikto nie je zvedavý na hádky vlády, ale na riešenia a krízový plán. Vyzývame premiéra Eduarda Hegera, aby urýchlene zostavil krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu, zostavený zo skupiny expertov, zamestnávateľov a zástupcov štátu. Štáb by mal následne predstaviť krízový plán na zabezpečenie dostupnosti zemného plynu a motorových palív pre Slovensko, jeho obyvateľov a priemysel,“ apeluje líder KDH.

V krízovom štábe by podľa KDH nemali chýbať príslušní ministri, zástupcovia slovenských energetických a prepravných firiem, šéfovia regulačných orgánov, predstavitelia ďalších odborných kruhov, ale ani zamestnávatelia. Štáb by mal prísť so scenármi v prípade náhleho odpojenia od ruských zdrojov a záväzným postupom, ako do budúcna urýchlene diverzifikovať dodávky energonosičov na Slovensko.

Vláda musí podľa hnutia okamžite zlepšiť komunikáciu vnútri koalície i v NR SR, ale aj smerom k občanom a zamestnávateľom. „Je prirodzené, že ľudia čakajú na informácie, ako sa chce vláda v rámci krízového plánu vyhnúť možným katastrofickým dopadom na život Slovákov,“ vysvetľuje Majerský s tým, že pri náhlom odpojení od dodávok zemného plynu a ropy z Ruska hrozí Slovensku nedostatok týchto komodít a prepad hospodárskeho rastu, spojený s ďalším výrazným zvýšením inflácie a poklesom životnej úrovne obyvateľov.

KDH zdôrazňuje, že riešenie energetických problémov by sa malo stať spolu s eliminovaním dosahov vysokej inflácie pre vládu prioritou číslo jeden. Slovensko je v EÚ najodkázanejším štátom na ruský plyn a ropu, tá predstavuje podľa Eurostatu až 96 percent.

Varovným signálom sú výsledky štúdií, podľa ktorých by Nemecko v prípade úplnej straty dodávok ruského plynu postihol vyše šesťpercentný hospodársky pokles a milióny nových nezamestnaných. Nemecko je pritom najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska a prepojenosť s ním môže ešte znásobiť tvrdé dosahy náhleho odstrihnutia od ruských energonosičov. Pri silnej závislosti od priemyslu, ktorá je v EÚ vyššia už len v Česku a Poľsku, tak môže slovenská ekonomika utrpieť oveľa viac ako nemecká a prípadný hospodársky pokles môže prekročiť dvojciferné číslo,“ varuje ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

KDH pripomína, že Slovensko sa za vlád Roberta Fica takmer vôbec nepripravilo na diverzifikovanie dodávok a ostalo závislé na Rusku. „Túto stratu už nemáme šancu dohnať. Preto musí terajšia vláda nielen dosiahnuť garancie solidarity zo strany EÚ v prípade spoločného embarga, ale vyvinúť aj maximálne úsilie na uzavretie dvojstranných zmlúv s jednotlivými okolitými štátmi na zabezpečenie aspoň krízových dodávok. Pri nedostatku v dôsledku embarga alebo jednostranného ruského zastavenia dodávok totiž bude vnútrozemské Slovensko na konci reťazca a pri svojej doterajšej odkázanosti bude trpieť najviac,“ vysvetľuje Hajko.

Keďže Slovensku hrozí vnútorný nedostatok dodávok zemného plynu, nafty a benzínu, vláda by mala na základe prijatého krízového scenára podľa KDH predostrieť parlamentu na schválenie také zákony, ktoré by jej za precízne stanovených podmienok udeľovali právomoc regulovať výrobu a distribúciu týchto komodít na domácom trhu. 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.