KDH žiada vládu viac podporiť obnovu domov a znížiť tak závislosť od ruského plynu

Keď dnes polovicu zemného plynu na Slovensku minú budovy, pomôžme majiteľom rodinných domov a panelákov väčšími dotáciami na obnovu, aby ho minuli menej. Obnova 3 percent domov nestačí, vláda by mala pomôcť násobne vyššie a rýchlejšie, a to najmä zdrojmi z EÚ. Tým znížime závislosť od ruského plynu, zvýšime kvalitu bývania a ozdravíme životné prostredie. Uvádza to Kresťanskodemokratické hnutie.

Masívnejšia podpora obnovy domov sú dve muchy jednou ranou. Výrazne by sme obmedzili spotrebu plynu a zároveň znížili dnešnú extrémnu závislosť od Ruskej federácie. Pomohli by sme tým celej krajine a ak by sa na to využili peniaze z EÚ, prispeli by sme k ich lepšiemu čerpaniu, v ktorom Slovensko dlhodobo zlyháva,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

KDH upozorňuje, že vláda už síce prišla v Pláne obnovy s programom, podľa ktorého finančne podporí do roku 2026 obnovu 30-tisíc rodinných domov, aby sa znížila ich energetická náročnosť o 30 percent. Podľa hnutia je to však málo, lebo ide iba o tri percentá všetkých rodinných domov na Slovensku. Obnovu si vyžaduje stále vyše 400-tisíc domov.

Ak by sme postupovali tempom, aké si zvolila vláda, dotovaná obnova všetkých domov by trvala vyše 50 rokov. V čase energetickej krízy a hrozby zastavenia dodávok ruského plynu, na ktorom je Slovensko bytostne závislé, potrebujeme násobne vyššiu a rýchlejšiu pomoc vlády. Dotácie štátu by mali byť pre majiteľov rodinných domov nárokovateľné,“ uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Kresťanskí demokrati apelujú, že finančná pomoc štátu pri zateplení fasády, výmene okien, zmene vykurovacieho kotla či namontovaní slnečných kolektorov by sa nemala týkať len rodinných, ale aj bytových domov, kde žije viacero domácností. Prispelo by to k výraznému obmedzeniu spotreby plynu.

V podpore obnovy domov musíme pridať. Zhruba 15-tisíc eur na jeden rodinný dom, ako s tým počíta Plán obnovy, by nemalo ročne smerovať iba k majiteľom 7 500 rodinných domov, ale k viacnásobne vyššiemu počtu. I predpokladané dotácie, ktoré sú v Pláne obnovy rozpočítané na priemerne 132 miliónov eur ročne, by sa mali znásobiť,“ zdôrazňuje Hajko.

Platforma Budovy pre budúcnosť vypočítala, že v prípade, ak by sa zintenzívnilo znižovanie spotreby plynu v sektore budov 1,5-násobne, do roku 2025 by celková spotreba plynu na Slovensku klesla o 10 až 15 percent.

V čase, keď sa objavujú prvé správy o budúcom skokovitom náraste cien plynu, je takýto signál vlády o masívnejšej podpore obnovy domov viac než žiadaný a bol by to absolútne logický a zodpovedný krok. Musíme využiť každú jednu príležitosť na to, aby sme maximálne pomohli ľuďom v ťažkej situácii. Takouto podporou by sme docielili, že by sa oplatilo začať menej míňať zemný plyn,“ hodnotí líder KDH Majerský.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví varuje, že pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny plynu pre domácnosti na budúci rok mohli vzrásť aj o viac ako 100 percent.

KDH upozorňuje, že výsledkom masívnej podpory by bolo v čase rekordnej inflácie zníženie nákladov domácností na energie a zvýšenie kvality bývania. Celkovo by sa výrazne ozdravilo životné prostredie a Slovensko by získalo nástroj na plnenie energetických a ekologických záväzkov k Európskej únii.

Vláda by mala podľa kresťanských demokratov zároveň výraznejšie podporiť využívanie alternatívnych a ekologických zdrojov energie, napríklad bioplynu, ktoré by prispeli k náhrade dovážaného zemného plynu. Rovnako by mala dbať na to, aby sa v oblastiach s hustou zástavbou využívali centralizované zdroje tepla, ktoré sú efektívnejšie ako lokálne kotolne, ideálne z iného zdroja, ako je zemný plyn.  

Na financovanie tohto programu by mala vláda prioritne využiť zdroje Európskej únie. Popri Fonde obnovy by mala požiadať o skoncentrovanie zdrojov z dobiehajúcich eurofondov na roky 2014 – 2020 a z plánovaných eurofondov na roky 2021 – 2027. V súčasnom stave energetického ohrozenia EÚ sa dá očakávať, že Európska komisia takúto iniciatívu privíta, uzavrel ekonomický expert KDH Hajko.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.