Ohlásená pomoc ľuďom je neskorá, slabá a nedotiahnutá

KDH víta opatrenia, ktoré ohlásila vláda na pomoc rodinám a tým, čo sa starajú o deti. Osobitne oceňuje zvýšenie daňového bonusu pre pracujúcich rodičov. K podobným krokom však mala vláda pristúpiť bez ohľadu na tohtoročný vysoký rast cien potravín, energií a výdavkov na bývanie, pretože podpora rodín je pre zdarný vývoj spoločnosti kľúčová.

Ohlásená pomoc dostatočne nezmierni dopad rastu životných výdavkov v dôsledku vysokej inflácie. Popri rodinách patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva nízkopríjmoví dôchodcovia, ku ktorým má podľa ohlásenej schémy smerovať iba jednorazová pomoc. Vláda nepredkladá riešenie, ako dlhodobejšie zohľadniť dosah vysokej inflácie na túto skupinu obyvateľov,“ hodnotí ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Podľa kresťanských demokratov sú navrhované opatrenia vlády iba čiastkové. Hnutie upozorňuje, že vláda sa osobitne nezaoberá energetickou chudobou, z ktorej sa pomaly stáva a ústredný problém spoločnosti. „Práve definovanie energetickej chudoby a nastavenie nárokovateľnej a dlhodobej pomoci by bol popri proaktívnej rodinnej politike najlepším nástrojom na zastavenie poklesu životnej úrovne na Slovensku,“ zdôrazňuje Hajko.

KDH ďalej reaguje, že vládne opatrenia si nevšímajú firemný sektor, ktorý zápasí s rastúcimi cenami energií a obmedzovaním dodávok vstupných komponentov. Nepredkladá nástroje na zmiernenie dosahov, napríklad prostredníctvom zníženia spotrebnej dane na pohonné hmoty, ako tomu pristupujú v iných štátoch. Pritom zvýšené náklady výrobcov a dodávateľov vstupujú napokon do cien tovarov, ktoré nakupujú bežní obyvatelia, čo všeobecne zvyšuje infláciu.

Namiesto toho vláda zvažuje osobitné zdanenie nešpecifikovanej stovky najbohatších firiem. Podľa rebríčka najväčších daňových poplatníkov patria medzi najbohatšie spoločnosti energetické firmy, rafinérie, banky, poisťovne, telekomunikačné firmy či obchodné reťazce. Tie dodávajú tovary ďalším firmám a konečným spotrebiteľom, a preto sa dá očakávať, že vyššie dane zohľadnia v cenách, čo prispeje k ďalšej inflácii,“ hodnotí Hajko.

KDH už skôr upozornilo, že štátny rozpočet sa tento rok vyvíja aj vďaka vyššiemu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) nad očakávanie dobre a je v ňom priestor na pokrytie výdavkov na avizované opatrenia proti inflácii. V porovnaní s rokom 2021 sa za prvé tri mesiace vybralo na DPH o 321 miliónov eur viac. Tento nárast by bohato postačil na to, aby sa ním zaplatili avizované opatrenia vlády na celý rok 2022, ktoré majú dosiahnuť 260 miliónov eur.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.