Rozpočtu 2022 chýbajú reformy i udržateľnosť, hrozí neprimerané zadlženie budúcich generácií

Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 chýbajú reformy i jasné kroky ku konsolidácii verejných financií. Počíta s vysokým deficitom, a teda pokračujúcim zadlžovaním, a to aj pri vysokých príjmoch. Návrh rozpočtu od ministra financií Igora Matoviča vystavuje Slovensko veľkému riziku, ktoré môže mať vážne následky. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie. 


Hlavným nedostatkom rozpočtu je nekontrolovateľný rast výdavkov, ktoré aj napriek nižším pandemickým výdajom medziročne rastú. Výdavky očistené od pandémie rastú dokonca o 2,2 mld. eur,“ uviedol člen ekonomickej skupiny KDH Martin Novodomec. Ak si aj odmyslíme rast kapitálových výdavkov, ktoré by mali byť prorastové, alarmujúce sú výdavky na chod štátu. Tie ďaleko prekračujú hodnotu predpandemického obdobia v roku 2019 – o 9,3 mld. eur. „Prečo skokový rast výdavkov vplyvom pandémie nesleduje ich skokový pokles v čase ekonomického rastu?“ pýta sa Novodomec.

Rozpočtu chýbajú aj reformy a jasné opatrenia, ako prispieť k udržateľnosti verejných financií. „V oblasti verejných financií žijeme náročné časy, ktoré nám zanechali Ficove vlády. Preto potrebujeme jasne pomenovať reformy a opatrenia, ktoré prinesú rastový potenciál. Ciele nekryté reálnymi opatreniami sú len lacný marketing. Je vláda pripravená na konsolidáciu a zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií – tak, aby sme nezadlžovali naše deti?“ hodnotí Novodomec návrh zákona roka. 

Vláda sa podľa neho na jednej strane v programovom vyhlásení zaviazala k vyššej dôveryhodnosti rozpočtovania. Na druhej strane ekonomický rast + 4,2 % HDP v budúcom roku stojí na vysokých očakávaniach daňových príjmov vo výške + 2,2 mld. eur, ktoré prevyšujú aj predpandemický rok 2019. Rásť majú dane zo spotreby + 1,2 mld. eur, ako aj dane z príjmov + 1 mld. eur. Tieto očakávania sú podľa Novodomca príliš optimistické. 


Akoby nevnímali tretiu vlnu pandémie, energetickú krízu či chýbajúce čipy v priemysle. Aj odhad európskych príjmov (rekordných 4,5 mld. eur) zaväzuje vládu naštartovať reformy s vyššou pridanou hodnotou. Napriek takýmto fantastickým predikciám v daňových príjmoch je výsledkom deficit 4,94 % HDP, čo zadlží krajinu o 5 mld. eur. Ale pozor, vývoj verejných financií s veľmi dobrým výberom daní, ktorý zvýši sekeru o 5 miliárd, už nie je konsolidačným úsilím, ale skôr premárnenou šancou a pristúpením na rozpočtovanie nezodpovedných Ficových vlád,“ hodnotí Novodomec. 

Ani výhľad v horizonte rozpočtu nie je podľa člena ekonomickej skupiny KDH až taký úžasný. Ako upozorňuje, v cieľoch je síce vyrovnané hospodárenie v roku 2024, no vzhľadom na nekontrolovaný rast výdavkov bude čistý dlh krajiny opätovne rásť (+ 1 % HDP). Navyše Plán obnovy a odolnosti, z ktorého nám najbližšie obdobie potečie 4,6 mld. eur, je tiež naším dlhom voči EÚ a bude ho treba splatiť.Vyrovnané hospodárenie považuje za nereálne aj štátny tajomník MF SR Marcel Klimek s tým, že pri súčasnom viac ako 7-percentnom deficite by bola nula dosiahnuteľná silným zásahom buď na strane príjmov alebo výdavkov.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.