Štát spustil skrytú privatizáciu SAD, treba to urýchlene zastaviť

KDH opätovne vyzýva ministra hospodárstva, aby zastavil predaj podielov SAD, ktoré sa tak dostávajú do rúk najmä súkromným vlastníkom a zvyšné podiely previedol na župy. V opačnom prípade štát skrytou privatizáciou výrazne nenávratne poškodí občanov a ide proti verejnému záujmu. Hnutie to uviedlo v reakcii na verejné súťaže na odpredaj podielov SAD, ktoré v septembri spustil štátny MH Manažment.

„Zásadne nesúhlasíme so zámerom odpredať zvyšné akcie dopravných spoločností SAD. Poškodzuje to národohospodárske záujmy i samosprávne kraje. Štát tým pri autobusových spoločnostiach umožňuje stopercentnú privatizáciu.

Krajské samosprávy pritom financujú prímestskú autobusovú dopravu, čím zvyšujú kvalitu prepravy cestujúcich. Zároveň nesú na pleciach štátnu sociálnu politiku, keďže straty spojené s poskytovaním služieb verejnej autobusovej dopravy znášajú samosprávne kraje, a nie štát,“ upozorňuje predseda KDH Milan MAJERSKÝ. Odpredaj podielov štátu v dopravných spoločnostiach je podľa neho krokom proti verejnému záujmu.

Zvyšné podiely SAD patria výhradne občanom Slovenskej republiky. Z ich daní sa cez krajské samosprávy roky financovali tieto dopravné spoločnosti a modernizovali sa vozidlové parky. Bez toho by boli služby prímestskej autobusovej dopravy na omnoho nižšej úrovni. Odpredať takto majetok celej spoločnosti, ktorý plní strategickú funkciu pre obyvateľov, je vo vyspelej spoločnosti nepredstaviteľné,“ reaguje podpredseda KDH Igor JANCKULÍK.

KDH zdôrazňuje, že ide o služby poskytované vo verejnom záujme, ktoré sú neodmysliteľné pre zabezpečenie mobility obyvateľstva v jednotlivých regiónoch. Cieľom transformácie a privatizácie podielov SAD má byť ich ekonomická a sociálna efektívnosť pre objednávateľa autobusových spojov. Tá však nie je garantovaná v prípade výhradne súkromného vlastníctva.

Príkladom efektívne fungujúcich dopravných spoločností sú podľa Janckulíka mestské dopravné podniky, kde mesto ako objednávateľ vie pružne reagovať na potreby cestujúcej verejnosti, čím vytvára vyššiu „hodnotu za peniaze“. Mestá majú pod kontrolou náklady a výnosy týchto spoločností a určenými nástrojmi vedia zabezpečiť spoločensko-ekonomickú efektívnosť dopravných služieb. Pri odpredaji autobusových staníc do súkromného vlastníctva však dochádza k vysokým poplatkom pre samosprávy bez akejkoľvek pridanej hodnoty a rozvoja autobusových staníc. 

Naozaj je v záujme občanov, aby majetok všetkých získala úzka skupina bohatých jednotlivcov? Kde skončia peniaze za privatizáciu podielov? Ako ich chce štát využiť v prospech ľudí a rozvoja verejnej dopravy? Ako sa prejavia v kvalite života občanov? Ako chce štát nahradiť výpadky z pravidelných dividend vyplácaných zo ziskov SAD?“ apeluje Janckulík s tým, že verejná autobusová doprava je strategická služba a naďalej musí zostať dostupná pre všetkých.

Opakovane žiadame, aby boli zvyšné podiely bezplatne prevedené na samosprávne kraje ako objednávateľov výkonov v prímestskej autobusovej doprave. VÚC by tak mali väčšiu možnosť efektívne dohliadať na financovanie a riadenie verejnej dopravy a postrážiť tak dostupnú verejnú službu pre všetkých,“ vysvetľuje Janckulík. KDH adresovalo prvú takúto výzvu už v januári tohto roka.

Dnes sa síce do verejnej súťaže môže prihlásiť aj samosprávny kraj, ale súčasne rozpočtové možnosti a viaceré nákladné kompetencie samosprávnych krajov nedovoľujú kúpy podielov za niekoľko miliónov eur. Štátna spoločnosť MH Manažment, ktorá spadá pod Ministerstvo hospodárstva SR, vyhlásila verejné súťaže na odpredaj podielov u dopravcov SAD 8. septembra. Spolu ide o 8 spoločností.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.