Vláda má posledné dni na spoločný postup, inak bude energokríza hlboká a dlhá

Vzájomné výzvy koaličných lídrov Igora Matoviča a Richarda Sulíka, aby sa vzdali ministerských postov, len potvrdzujú, že vláda zlyháva pri riešení vážnych problémov SR s energiami. Ak okamžite nezapne jednotný krízový postup, rútime sa do hlbokej energetickej krízy, ktorá sa môže vypomstiť všetkým obyvateľom. Uvádza to Kresťanskodemokratické hnutie.

Vláde podľa KDH chýba jasný a spoločný plán pod taktovkou jedného pána. Svedčí o tom aj hľadanie vinníka za nevýhodné pristúpenie Slovenska k ropnému embargu EÚ voči Rusku, ktoré môže v priebehu 18 mesiacov spôsobiť nedostatok benzínu a nafty na domácom trhu.  

Komu pomáha hľadanie vinníka? Ak vláda bleskovo neukáže riešenia a krízový plán, zodpovedná za možné vážne dôsledky bude koalícia ako celok na čele s premiérom. Už by bolo načase uvedomiť si, že sme v kríze a upokojiť beztak frustrovanú slovenskú spoločnosť, ktorá musí podávať hrdinské výkony, aby problémom čelila so vztýčenou hlavou,“ zdôraznil predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

Líder KDH ešte v máji vyzval vládu, aby urýchlene zostavila krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Ten by mal byť zložený z expertov, zamestnávateľov a zástupcov štátu. Štáb by mal následne predstaviť krízový plán na zabezpečenie dostupnosti zemného plynu a motorových palív pre Slovensko, jeho obyvateľov a priemysel. Zároveň by mal prísť so záväzným postupom, ako do budúcna urýchlene diverzifikovať dodávky energonosičov na Slovensko.

Apel, žiaľ, nepadol na úrodnú pôdu. Namiesto zodpovednosti sme sa tak dočkali ďalších hádok, ktoré Slovensku dláždia cestu do hlbokej energetickej krízy. Prípad rafinérie Slovnaft, ktorá zvažuje, či vôbec bude v blízkej budúcnosti na Slovensku vyrábať palivá, len ukazuje, že vládne postoje sprevádza nekompetentnosť, ktorá sa môže vypomstiť obyvateľom celého štátu,“ upozorňuje Jozef HAJKO.

Podľa ekonomického experta KDH je naozaj najvyšší čas „a možno zostávajú posledné dni, aby ministri hospodárstva a financií spolu s ďalšími členmi vlády stihli nájsť spoločnú reč a uvedomili si závažnosť situácie. Ak sa má odvrátiť hroziaca energetická kríza, Slovensko potrebuje reprezentatívny a pevný postoj voči Európskej únii a Rusku.

Kresťanskí demokrati ďalej uvádzajú, že tento postoj musí vzísť z odborných stanovísk, ktoré by vláde poskytol práve navrhovaný krízový štáb. V ňom by podľa KDH nemali chýbať príslušní ministri, zástupcovia slovenských energetických a prepravných firiem, šéfovia regulačných orgánov, predstavitelia ďalších odborných kruhov, ale ani zamestnávatelia. 

Ešte sa dá veľa zachrániť, len treba postupovať kompetentne a jednotne.Za každú cenu sa musíme vyhnúť tomu, aby sa chaos sprevádzajúci únijné ropné embargo prejavil pri zemnom plyne. To by mohlo dostať Slovensko úplne na kolená a obyvateľov do mimoriadne vážnych problémov. Bezpodmienečne zabezpečiť, aby sa to nestalo, je pre vládu najvážnejšou úlohou dňa,“ uzatvoril Jozef Hajko.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.