Vláda musí zmeniť pohľad na utečencov, SR môže pomôcť Ukrajincom i sebe

Vláda musí zmeniť pohľad na utečencov, nejde iba o odkázaných na pomoc. Sú to aj zamestnanci, živnostníci či študenti, ktorí môžu zaplniť desaťtisíce neobsadených pracovných miest, podnietiť tým rozvoj ekonomiky a vyvážiť domáci nepriaznivý demografický vývoj. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré zároveň vláde odporučilo prijať päť konkrétnych riešení v utečeneckej kríze na pomoc Ukrajincom i Slovákom.

 „Pokračujúca vojna na východ od našej hranice otvára príležitosti nielen pomôcť utekajúcim Ukrajincom, ale aj riešiť jeden zo zásadných problémov Slovenska, ktorým je nedostatok pracovníkov v hospodárstve. Vláda by mala vyslať jasný signál, že unikajúcich z Ukrajiny považujeme za vítaných zamestnancov, živnostníkov, študentov,“ apeluje expert KDH na ekonomiku Jozef HAJKO. Zmena pohľadu a komunikácia, že utečenci môžu byť vzájomnou pomocou, je podľa KDH prvým zo zásadných krokov, ktoré by mala vláda urýchlene urobiť.

Slovensko môže v tejto situácii podľa hnutia pomôcť nielen Ukrajincom, ale aj samo sebe. „Príklady z Poľska či Česka ukazujú, že takéto vnímanie migračnej politiky vedie k úspechom. Z ekonomického hľadiska to pri dobre nastavených pravidlách nie je pre domácich ľudí ohrozenie. Prináša im to naopak nové príležitosti, prispieva k ďalšiemu rozvoju zamestnanosti, rastu miezd a životnej úrovne,“ zdôrazňuje Hajko druhé riešenie, teda pri migračnej politike sa inšpirovať zahraničím a začať konať.

Expert KDH na ekonomiku Jozef Hajko, predseda KDH Milan Majerský, členka predsedníctva KDH Martina Holečková

Ako ďalej uvádza KDH, kľúčovým pre zvládnutie dôsledkov vojny na Ukrajine je aj zriadenie špeciálneho úradu splnomocnenca pre riešenie ukrajinskej krízy. Ide o tretie z balíka riešení. „Súčasný stav nutne potrebuje koordinátora, ktorý bude mať politickú autoritu a z nej vyplývajúcu zodpovednosť a kompetencie.

Preto opakovane žiadame vytvoriť úrad splnomocnenca s dostatočne silným mandátom od vlády, ktorý dokáže prierezovo koordinovať zmenu politiky, jej vykonávanie a na nové výzvy reagovať pružnými i dlhodobými opatreniami. Takáto veľká agenda jednoducho musí mať svojho pána,“ vyzýva predseda KDH Milan MAJERSKÝ s tým, že sa musí zlepšiť aj komunikácia medzi ústrednou a regionálnou štátnou správou.

K pozitívnej systémovej zmene však podľa kresťanských demokratov môže dôjsť až vtedy, keď vláda prijme stratégiu pomoci utečencom a udržateľné opatrenia. Súčasťou tohto štvrtého kroku z balíka riešení utečeneckej krízy musí byť podľa KDH finančný plán. Vláda by mala podľa hnutia vstúpiť aj do rokovaní s darcami zo zahraničia.

Expert KDH na ekonomiku Jozef Hajko, predseda KDH Milan Majerský, podpredseda KDH Marián Čaučík, členovia predsedníctva KDH

Nesmieme zabudnúť ani na malých a stredných podnikateľov. KDH bude podporovať, aby Ukrajinci na Slovensku dostali príležitosť uplatniť sa aj ako budúci živnostníci. Vláda by takýmto záujemcom mala u nás otvoriť dvere do podnikania,“ dopĺňa Jozef Hajko. Ani tohto piateho riešenia, teda umožniť utečencom z Ukrajiny podnikať so živnosťou, sa podľa neho Slováci nemusia obávať, pretože nášmu trhu to skôr pomôže, ako uškodí.  

KDH na margo utečeneckej krízy dodáva, že Slovensku sa ponúka príležitosť prijať medzi seba ľudí, ktorí sú nám kultúrne a jazykovo blízki. Ukrajinci pritom podľa hnutia sami nemusia prísť o svoju identitu, keďže už dnes tu máme ukrajinskú a rusínsku menšinu, ktorú by v prípade záujmu mohli posilniť. Po skončení vojnového konfliktu sa následne sami rozhodnú, či zostanú na Slovensku alebo sa vrátia domov.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.